ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α’ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦ. 72-73

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

 Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος  παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα «ἐλθόντων δέ… ἤπειρον». (μον. 30)

2. Ποια ήταν η στάση των Αθηναίων απέναντι στους πρεσβευτές από την Κέρκυρα; Θεωρείτε πως έπραξαν σωστά; Τεκμηριώστε την απάντηση σας με επιχειρήματα. (μον. 15)

3. Με ποιους αποφάσισαν τελικά να ταχθούν οι δούλοι; Με ποια κριτήρια έκαναν αυτή την επιλογή; (μον. 15)

4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

  • τούς πρέσβεις: κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού
  • την ἀγορὰν: ονομαστική πληθυντικού
  • λιμένα: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
  • τὸ πλῆθος: κλητική πληθυντικού και δοτική ενικού
  • νυκτός: ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού
  • τῆς πόλεως:δοτική και κλητική ενικού

(μονάδες 10)

5. Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στον χρόνο, στην έγκλιση και στο πρόσωπο που σας ζητούνται:

  • ξυλλαβόντες : μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού και αρσενικού γένους.
  • ἐλθούσης: γ’ ενικό οριστικής αορίστου β ενεργητικής φωνής.
  • ἐνίκησαν: α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
  • παρακαλοῦντες: β’ ενικό και πληθυντικό οριστικής ενεστώτα.

(μονάδες 5)

6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους εξής τύπους: ἔπεισαν, ἐνίκησαν, εἶχον, περιέπεμπον. (μονάδες 5)

7Να αναγνωρίσετε πλήρως τις υπογραμμισμένες στο κείμενο λέξεις. (μονάδες 5)

8. Nα βρείτε  τις ετυμολογικώς συγγενείς λέξεις του κειμένου: σχέση, εισιτήριο, θέμα, άφιξη, οικογένεια. (μονάδες 5)

9. Να γράψετε από ένα παράγωγο ουσιαστικό για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: περιέπεμπον, κατέλαβον, καταφεύγει, μαχόμενοι, ξυλλεγείς.(μονάδες 5)

10. Τι γνωρίζετε για τις δημηγορίες και τον ρόλο τους στο έργο του Θουκυδίδη; (μονάδες 5)

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook