Διαγώνισμα Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου (Κεφάλαια 1, 2 και 4)

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Μαρία Χατζηπαναγιώτου, βιολόγος

Θέμα 1ο

Α. Στις ερωτήσεις 1-2, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 1. Τα νουκλεοτίδια αποτελούν δομικό μονομερές:

α. των πρωτεϊνών.                                   β. των υδατανθράκων,

γ. των νουκλεϊκών οξέων.                       δ. των λιπιδίων.

 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);

α. Κάθε νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από ένα σάκχαρο με έξι άτομα C, ενωμένο με μια φωσφορική ομάδα και μια αζωτούχο βάση.

β. Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός αναπτύσσεται ανάμεσα στο 3′-υδροξύλιο ενός νουκλεοτιδίου και την 5′-φωσφορική ομάδα του επόμενου νουκλεοτιδίου.

γ. Ο σταθερός σκελετός της διπλής έλικας του DNA είναι υδρόφοβος.

δ. Εάν το γονιδίωμα δύο διαφορετικών κυττάρων εμφανίζει ίδια τιμή του λόγου,

Διαγώνισμα Βιολογίας

τότε τα κύτταρα αυτά απομονώθηκαν από οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικά είδη.

Β. Σε ποια οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου εντοπίζεται το γενετικό υλικό; Σε τι εξυπηρετεί το κύτταρο η ύπαρξη DNA στα οργανίδια αυτά;

 

Θέμα 2°

Α. Ποια πειραματικά δεδομένα οδήγησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA;

Β. Να σχεδιάσετε ένα πείραμα με το οποίο ν’ αποδεικνύεται ότι κατά τη μόλυνση βακτηρίων με το βακτηριοφάγο Τ2 το DNA είναι ο φορέας των γενετικών πληροφοριών.

 

Θέμα 3°

Α. Ν’ αναφέρετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.

Β. Ένα διπλοειδές κύτταρο ενός εντόμου έχει τέσσερα χρωμοσώματα και η ποσότητα του γενετικού του υλικού στη μετάφαση της μίτωσης είναι 8 ngr.

α. Πόσα χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA περιέχονται σ’ ένα απλοειδές κύτταρο του εντόμου;

β. Πόσα χρωμοσώματα και πόσα μόρια DNA περιέχονται σ’ ένα σωματικό κύτταρο του εντόμου στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης;

γ. Να υπολογίσετε την ποσότητα του γενετικού υλικού σ’ ένα γαμέτη και σ’ ένα σωματικό κύτταρο.

 

Θέμα 4°

 1. Αν σ’ ένα μικροοργανισμό ανιχνεύσουμε το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση, τότε αυτός ανήκει:

α. στα βακτήρια.

β. στους μύκητες.

γ. στους φάγους.

δ. στους ιούς.

 1. Αλλαγή του γενετικού υλικού δεν επιφέρει υποχρεωτικά μεταβολή στη δομή μιας πρωτείνης. Αυτό συμβαίνει γιατί ο γενετικός κώδικας είναι:

α. μη επικαλυπτόμενος.

β. σχεδόν καθολικός.

γ. συνεχής.

δ. εκφυλισμένος.

 1. Το πολύσωμα είναι σχηματισμός που:

α. μειώνει τη χρονική διάρκεια της μετάφρασης.

β. μειώνει την κατανάλωση ενέργειας απ’ το κύτταρο.

γ. συμβάλλει στη δημιουργία πολλών αντιγράφων μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας.

δ. όλα τα παραπάνω.

 

Θέμα 5°

Μεταξύ των ενζύμων που συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιγραφής του DNA σημαντικό ρόλο κατέχουν τα ένζυμα DNA-πολυμεράσες.

Α. Ν’ αναφέρετε τις αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν κατά την αντιγραφή του DNA.

Β. Σε κάθε δίκλωνο μόριο DNA που συντίθεται οι δύο συμπληρωματικές αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες. Πώς επιτυγχάνεται αυτό;

 

Θέμα 6°

 1. α. Γιατί ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται εκφυλισμένος;

β. Τι είναι το κωδικόνιο και τι το αντικωδικόνιο;

 1. Ποιες περιοχές του μορίου mRNA ονομάζονται αμετάφραστες; Ποιο σκοπό εξυπηρετούν;
 2. Η μία από τις δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA έχει την ακόλουθη % αναλογία βάσεων:

20%Α, 30%C, 30%G, 20%T

Η αλυσίδα αυτή μεταγράφεται σε mRNA.

Να βρείτε την % αναλογία βάσεων του σχηματιζόμενου RNA.

 

Θέμα 7°

Ένας ερευνητής απομόνωσε από ευκαρυωτικά κύτταρα ένα άγνωστο πεπτίδιο. Παρατήρησε ότι τα μόρια tRNA με τη σειρά που συμμετείχαν στη σύνθεση του, έφεραν τα εξής αντικωδικόνια: 3΄ UAC 5΄, 3΄ UAA 5΄, 3΄ CAA 5΄, 3΄ CUA 5΄, 3΄ GGA 5΄ . Με δεδομένο ότι δε μεσολαβεί στάδιο ωρίμανσης:

α. Να βρείτε την αλληλουχία βάσεων και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του τμήματος του γονιδίου DNA που κωδικοποιεί το παραπάνω πεπτίδιο.

β. Να βρείτε την αλληλουχία των αμινοξέων του πεπτιδίου που παράγεται αρχικά από το ριβόσωμα με τη χρήση του γενετικού κώδικα.

γ. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

 

Θέμα 8°

Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες:

α. αποτελούνται από αμινοξέα.

β. αποτελούνται από νουκλεοτίδια.

γ. κωδικοποιούνται από γονίδια πυρηνικού DNA.

δ. υπάρχουν σε όλα τα είδη κυττάρων.

 1. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο ένζυμο DNA δεσμάση είναι σωστές;

α. Είναι ένζυμο που χρησιμοποιείται σε in vivo και in vitro διαδικασίες.

β. Συνδέει τα συμπληρωματικά άκρα των τμημάτων DNA που αναμιγνύονται κατά την κλωνοποίηση γονιδίων.

γ. Καταλύει το σχηματισμό 3′-5’φωσφοδιεστερικού δεσμού.

δ. Όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ.

 1. Η επιλογή των ανασυνδυασμένων βακτηρίων γίνεται:

α. με υβριδισμό;

β. με οποιοδήποτε αντιβιοτικό;

γ. με ιχνηθέτηση των ανασυνδυασμένων βακτηρίων;

δ. με αντιβιοτικό για το οποίο υπάρχει γονίδιο ανθεκτικότητας στο γονιδίωμα του βακτηρίου;

Β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Τα πλασμίδια χρησιμοποιούνται ως φορείς οποιουδήποτε τμήματος DNA.
 2. Το γονίδιο που προκύπτει από το cDNA αποτελείται από εσώνια και εξώνια.

 

Θέμα.9°

Τι είναι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποια η φυσιολογική τους λειτουργία;

 

Θέμα 10ο

Α. Τι είναι μια γονιδιωματική και τι μια cDNA βιβλιοθήκη;

Β. Περιγράψτε την κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή

ανθρώπινης ινσουλίνης.

Διαγώνισμα Βιολογίας1

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook