ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια:  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ

Ι. ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΧΧΙ.Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit.

ΧΧΙV.Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens.

XXVII.Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui “Atreus” nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. “Ita est” inquit Accius “ut dicis; neque id me sane paenitet.

Μονάδες 40

ΙΙ. Παρατηρήσεις

Α1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα από τα κείμενα που σας δίνονται: «is Gallos iam…. duriora et acerbiora». (Μονάδες: 20)

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου ως σωστές ή λανθασμένες:

1. Ο Τίτος Λίβιος διεκπεραίωσε την πεζογραφική παρουσίαση της ιστορίας της Ρώμης από την ίδρυσή της ως το 9 μ.Χ. στο έργο του Ab urbe condita.

2. Τα δύο σημαντικότερα γεγονότα που καθόρισαν τις εξελίξεις κατά τους χρόνους του Κικέρωνα ήταν η δικτατορία του Κλαύδιου και η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα.

3. Ο Βάρρων στα έργα του συνδυάζει τον ποιητικό και τον πεζό λόγο.

4. Οι Ωδές του Ορατίου έχουν ως πρότυπο τον Αρχίλοχο.

5. Οι Ωδές είναι σπουδαίο λυρικό έργο του Βάρωνα.

6. Ο Σίλιος Ιταλικός έγραψε για τον Καρχηδονιακό πόλεμο.

7. Στη ρητορεία κατά τα αυγούστεια χρόνια υπάρχει πραγματική ελευθερία λόγου.

8. Ο θάνατος του Αυγούστου θεωρείται το τέλος της μετακλασικής περιόδου της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

9. Ο Κόιντος Οράτιος Φλάκκος δημιούργησε τις Επωδούς έχοντας ως πρότυπα τον Αλκαίο,τον Ανακρέοντα και τον Αρχίλοχο.

10. Το έργο του Τίτου Λίβιου αποτελείται από 14 βιβλία. (Μονάδες: 10)

Γ1. Να βρείτε με ποια λέξη των λατινικών κειμένων που σας δόθηκαν έχει ετυμολογική συγγένεια καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: νομιναλισμός, ιταμός, δικτάκτορας, Δίας, ρεκλάμα, Απρίλιος, σπόνσορας, τραγωδία, λεζάντα, σονάτα (Μονάδες: 10)

Δ1α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:

iure : την αιτιατική ενικού αριθμού
absens :την αφαιρετική ενικού αριθμού
civitati :τη γενική πληθυντικού αριθμού
paucis :τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
diebus :την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
vocem :την κλητική ενικού αριθμού
impudens: την ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
minor :τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος
Atreus : την αιτιατική ενικού αριθμού
duriora : τον αντίστοιχο τύπο στο θετικό βαθμό

(Μονάδες: 10)

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες και το είδος τους:

is: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο γένος που βρίσκεται
se: τη γενική πληθυντικού αριθμού στο πρόσωπο που βρίσκεται
quid ( το 2ο): την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
suam: τον αντίστοιχο τύπο στο δεύτερο πρόσωπο
cui: την αφαιρετική ενικού στο γένος που βρίσκεται

(Μονάδες 5)

Δ2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

divisam: το γ΄ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
interemptis: το β΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής
recepit: τη δοτική γερουνδίου
dedit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.
venisset : τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική περιφραστική συζυγία
quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
inquit : το β΄ ενικό του ίδιου χρόνου
cognosco: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή
vis: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
scire: το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
responderit: τον αντίστοιχο τύπο στην οριστική
dixit : το β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές
paenitet : το απαρέμφατο παρακειμένου

(Μονάδες 15)

Ε1α. iure, absens, dictator, civitati, se, multo, sibi, acerbiora, me:

Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις.

(Μονάδες 9)

β. Να κάνετε την ακολουθία των χρόνων στις δευτερεύουσες προτάσεις του δεύτερου αποσπάσματος.

(Μονάδες 6)

γ. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στην παθητική σύνταξη:

Quod illic appensum civitati nomen dedit. Accius tragoediam suam ei desideranti legit.

(Μονάδες 4)

Ε2α. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές των φράσεων: propter Veientanam praedam, paucis post diebus.

(Μονάδες 3)

β. Homo es impudens: Να δηλώσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

(Μονάδες 4)

γ. a ianua: Να αντικατασταθεί από τον κατάλληλο τύπο των παρακάτω λέξεων, ώστε να εκφράζει την ίδια συντακτική θέση: Athenae, Corinthus, Asia, ille locus.

(Μονάδες 4)

(Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Διαβάστε ακόμα:

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook