Επαναληπτικό Διαγώνισμα Αρχαία Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου

Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου, §§ 18 – 21

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Φιλοκώστα Καλλιόπη

«Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καί φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλά πάντα τόν χρόνον διατετέλεκα μετά τῶν πρώτων μέν τάς ἐξόδους ποιούμενος, μετά τῶν τελευταίων δέ ἀναχωρῶν.  Καίτοι χρή τούς φιλοτίμως καί κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾶ, διά τοῦτο μισεῖν   τά μέν γάρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τούς ἰδιώτας οὔτε τό κοινόν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δέ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρός τούς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε.  Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἔργων σκοπεῖν   πολλοί μέν γάρ μικρόν διαλεγόμενοι καί κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δέ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλά κἀγαθά ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι.

 Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καί διά ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ.  Ἐγώ δέ τό μέν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπέρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καί ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος, ἅμα μέν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδέν πέπαυνται τά τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δέ ὑμᾶς ὁρῶν (τά γάρ ἀληθῆ χρή λέγειν) τούς τοιούτους μόνους <τινός> ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τήν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἄν ἐπαρθείη πράττειν καί λέγειν ὑπέρ τῆς πόλεως;   Ἔτι δέ τί ἄν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε;  Οὐ γάρ ἕτεροι περί αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς».

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: « Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην…… περί αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς».
  2. Ποια είναι τα μέρη του ρητορικού λόγου και τι γνωρίζετε για το καθένα;
  3. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Μαντίθεος να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του;
  4. Ποιος είναι ο σκοπός των δύο ερωτημάτων που υπάρχουν στον επίλογο;
  5. Να βρείτε με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς οι παρακάτω λέξεις: διαίσθηση, διαθήκη, παύλα, ανταρσία, σύμπραξη.

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Διαβάστε ακόμα:

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook