Ενημέρωση για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και τα σοβαρά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου η πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία:

Ποιες είναι οι κατηγορίες των μετατάξεων;

 • Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

 • Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

 • Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων;

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), – άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),
 • άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’)
 • η αριθμ. 26139/Α2/3-11-2011 Υπουργική Απόφαση, Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις, άρθρο 14 & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄).

 

Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης;

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από  10-5-2021 έως και 17-5-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τους αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά τους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), τους οποίες ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί τους Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω [email protected]) στο Τμήμα Α΄ τους Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του τους/τους κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές τους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

B.Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια  (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

 

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης;

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021. Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές  έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα υφιστάμενα οργανικά κενά!

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μετάταξη εκπαιδευτικού;

 • Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 • Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Πώς κατανέμονται τα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια;

Η κατανομή των οργανικών κενών ανά κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη:

 

ΚΛΑΔΟΣΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑΚΕΝΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΟ110829
ΠΕ021368296
ΠΕ031216460
ΠΕ05220
ΠΕ061050
ΠΕ07170
ΠΕ08450
ΠΕ11244
ΠΕ33230
ΔΕ01.1781
ΔΕ02.01207
ΔΕ02.023113
ΠΕ04.01849
ΠΕ04.02334101
ΠΕ04.0361
ΠΕ04.04760268
ΠΕ04.0514972
ΠΕ3420
ΠΕ78186
ΠΕ79.01621
ΠΕ80511
ΠΕ81292
ΠΕ8214835
ΠΕ83618
ΠΕ84190
ΠΕ85349
ΠΕ86670
ΠΕ87.019428
ΠΕ87.0219751
ΠΕ87.03765
ΠΕ87.04308
ΠΕ87.0540
ΠΕ87.0611
ΠΕ87.0733
ΠΕ87.086420
ΠΕ87.098723
ΠΕ87.1011
ΠΕ88.017919
ΠΕ88.02367
ΠΕ88.0354
ΠΕ88.04204
ΠΕ88.0552
ΠΕ89.01338
ΠΕ89.0221
ΠΕ905732
ΠΕ91.0110
ΤΕ01.0420
ΤΕ01.0611
ΤΕ01.0721
ΤΕ01.196811
ΤΕ01.2521
ΤΕ01.2621
ΤΕ01.3111
ΤΕ02.0122
ΤΕ02.0250
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΚΕΝΩΝ 2021/2256911552
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΚΕΝΩΝ 2020/212702560

 

Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης! Πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός!   

Σχετικά με τα σοβαρά οργανικά κενά και τους διορισμούς

Τα συνολικά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας είναι 5691 εκ των οποίων τα 1552 κατανέμονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη (27,3%). Το 2020 είχαμε 2702 εναπομείναντα κενά για μετατάξεις. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση των κενών μετά τις μεταθέσεις κατά 110% συγκριτικά με το 2020! Τα αρχικά δηλωθέντα κενά των μεταθέσεων έφταναν τα 13.000!  Εν αναμονή της κατανομής για τους 5250 μόνιμους διορισμούς το 2021 είναι προφανές ότι ο αριθμός αυτός είναι σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων κενών που υπάρχουν σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης!  Με πάνω από 44.000 ενεργούς αναπληρωτές, είναι προφανές ότι ακόμη και αν ολοκληρωθούν έγκαιρα οι 5250 προσλήψεις, το Σεπτέμβρη θα εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά σε όλη την επικράτεια!

Υπενθυμίζουμε ότι ην τρέχουσα σχολική χρονιά είχαμε 3.250 προσλήψεις περισσότερες από την προηγούμενη χρονιά που ισοδυναμεί με αύξηση προσλήψεων κατά 26,8% σε σχέση με το 2019-20 και κατά 198,2% σε σχέση με το 2014-15! Μέσα σε μια πενταετία (2016-2021) οι προσλήψεις αναπληρωτών αυξήθηκαν κατά 156%! Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση με τους αναπληρωτές να αποτελούν πλέον σχεδόν το 26% επί του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Σχετικά με τους 5250 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, με βάση τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ήδη θα έπρεπε να έχουν οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓE/2019 και ταυτόχρονα να έχουν ενημερωθεί επίσημα οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σχετικά με το πλάνο του ΥΠΑΙΘ για την κατανομή των 10.500 μόνιμων προσλήψεων που αφορούν τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ -ακόμη και μετά τις συναντήσεις με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ-  τηρεί σιγή ιχθύος και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη τόσο στο θέμα της οριστικοποίησης των πινάκων όσο και στο ζήτημα της κατανομής των διορισμών. Στην τελευταία συνάντηση με την ΟΛΜΕ ειπώθηκε από την Υπουργό κ. Κεραμέως ότι οι πίνακες θα είναι έτοιμοι τον Ιούνιο χωρίς να είναι και σίγουρο! Η κατανομή αναμένεται(!) ενώ υπάρχει και η τεράστια αγωνία των 10.000 απορριφθέντων εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και η κατάληξη που θα έχουν οι ενστάσεις τους. Μέχρι στιγμής, παρά τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και την κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση! Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και σοβαρότητα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια καλύπτουν τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση. Οι περίπου 45.000 αναπληρωτές που απασχολούνται τη φετινή σχολική χρονιά, τονίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη μόνιμων διορισμών σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, τη στιγμή που από το 2010 έχουμε σχεδόν 48.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης! Είναι προφανές πως οι 10.500 μόνιμες προσλήψεις δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημόσιου Σχολείου, θα έπρεπε να γίνουν όλες εντός του 2021 και για το λόγο αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις σε όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Όσον αφορά την κατανομή το ελάχιστο που επιβάλλεται είναι η ισοκατανομή μεταξύ των δύο βαθμίδων που δεν καλύπτουν φυσικά παρά ελάχιστα κενά!

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και καλά με υγεία και δύναμη για το επόμενο κρίσιμό διάστημα!

Αθήνα 9/5/2021

Νεκτάριος Κορδής
Τ. Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ με τις ΣΥΝ.Ε.Κ
[email protected] – κιν. 6932600870

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook