Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. αριθμ. 48230/Η2 ΚΥΑ που αφορά στον καθορισμό του ύψους, τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης επιμισθίου για τους Συντονιστές και αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που υπηρετούν στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και στις μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης.

2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.

3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει για κάθε σχολικό έτος, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος – και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στις σχολικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα είναι αυτές που καθορίζονται με σχετική απόφαση κατά τα προβλεπόμενα και για τις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ισχύουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες των χωρών υποδοχής, όπως πιστοποιούνται από τον αρμόδιο συντονιστή εκπαίδευσης.

5. α. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς, όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης και όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών πριν ή μετά από διακοπές.

Διευκρινίζεται ότι οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης/Συντονιστές Εκπαίδευσης/διοικητικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τις κανονικές άδειες σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός της χώρας απόσπασης.

Ειδικότερα για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κ.λπ.), το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής τους.

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός ή Συντονιστής, υποβάλλει μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους αίτηση διακοπής της απόσπασής του, εντός διμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας, τότε καταλογίζονται  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά των ειδικών επιμισθίων που του καταβλήθηκαν κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι.

iii. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή σε άλλη χώρα, σύμφωνα με την παρ. 5 αρθρ. 16 του ν. 4415/2016, καταβάλλεται το επιμίσθιο της χώρας στην οποία έχει μετακινηθεί, με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία κατά την διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.

γ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός της χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας και διακοπών. […]

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook