ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«∆ηµόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media) – ∆ιάρκεια σπουδών: τρία (3) εξάµηνα

Κύκλοι µαθηµάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συµπυκνωµένα και εντατικά, µε σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ηµόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών και το Τµήµα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4108/τ.Β΄/12-11-2019) καλεί για τέταρτη συνεχή χρονιά τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.

Το ∆ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο: «∆ηµόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media). Το ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται από το Τµήµα Νηπιαγωγών της ΣΚΑΕΠ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) µε αναγραφή και του συνεργαζόµενου Τµήµατος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως τµηµάτων Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονοµικών, Φιλολογικών επιστηµών καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων Πληροφορικής, Υγείας, ∆ηµοσιογραφίας, ∆ιοίκησης, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµβάνει το Τµήµα Νηπιαγωγών της ΣΚΑΕΠ του Π∆Μ.

Προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ∆ΠΜΣ-∆ιάρκεια Σπουδών

Για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα πλήρους φοίτησης. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα µαθήµατα των δύο πρώτων εξαµήνων (Α΄ και Β΄) καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο Γ΄ εξάµηνο σπουδών. Τα µαθήµατα δύναται να περιλαµβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία.

Τα µαθήµατα θα γίνονται συµπυκνωµένα και εντατικά διά ζώσης ή/και µε χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Δίδακτρα

Για τη φοίτηση στο ∆ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ηµεροµηνίες εγκαίρως γνωστοποιηµένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.990 ευρώ, καταβαλλόµενα τµηµατικά ως εξής: 350 ευρώ µε την εγγραφή, 400 µε την έναρξη του Α΄ εξαµήνου, 750 µε την έναρξη του Β΄ εξαµήνου και 490 µε την έναρξη του Γ΄ εξαµήνου. Τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται ―εκτός από τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ∆ΠΜΣ σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). ∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιότηταςI.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση/Βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 3 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσµο: http://diaviou.nured.uowm.gr/pddm/form.php.

Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συµπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής µέσος όρος βαθµολογίας)

4. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό- επιπέδου Β2 ή ανώτερο, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας

Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

i. Τίτλος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
ii. Τίτλος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
iii. Τίτλος άλλου πτυχίου ΑΕΙ
iv. ∆ηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ή πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων
v. Επιµορφωτικά σεµινάρια συναφή µε το αντικείµενο του ∆ΠΜΣ (τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι µόνο του βαθµού) στην αναλυτική βαθµολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραµµατείας (αναγραφή θέµατος, βαθµού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίµηση σε cd.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθµ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστηµα από 3 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου 2021 (σφραγίδα ταχυδροµείου).

Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραµµατεία του ∆.Π.Μ.Σ. στην κάτωθι ταχυδροµική διεύθυνση:

Γραµµατεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Π∆Μ ∆ΠΜΣ «∆ηµόσιος λόγος και Ψηφιακά Μέσα»
2 ο
χλµ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ: http://blogs.uowm.gr/pddm/ ή να απευθύνονται στη Γραµµατεία του ∆ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (ώρες συνεργασίας 10:00-12:00, τηλ.: 2385055100, αρµόδια κ. Ελένη Φωτιάδου [email protected]).

Για προβλήµατα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης µπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό, κ. Γεώργιο Σαλακίδη ([email protected]).

Η διαδικασία επιλογής θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ: http://blogs.uowm.gr/pddm µε τη χρήση του ειδικού κωδικού που σας δίδεται αυτόµατα µε την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών.

Τα µαθήµατα προγραµµατίζεται να αρχίσουν το πρώτο 15µερο του Σεπτεµβρίου 2021. 

Για την προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook