∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Επιστήµες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language) – ∆ιάρκεια σπουδών: τρία (3) εξάµηνα

Κύκλοι µαθηµάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συµπυκνωµένα και εντατικά, µε σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4307/τ.Β΄/02-10-2020) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.

Το ∆ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο: «Επιστήµες τηςΑγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language).

Το ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται από το Τµήµα Νηπιαγωγών της ΣΚΑΕΠ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) µε αναγραφή και του συνεργαζόµενου Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως Παιδαγωγικών Τµηµάτων, Ελληνικής Φιλολογίας και Ξένων Φιλολογιών,, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος αναλαµβάνει το Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

Προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ∆ΠΜΣ-∆ιάρκεια Σπουδών

Για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα πλήρους φοίτησης. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα µαθήµατα των δύο πρώτων εξαµήνων (Α΄ και Β΄) καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας στο Γ΄ εξάµηνο σπουδών.

Τα µαθήµατα θα γίνονται συµπυκνωµένα και εντατικά διά ζώσης ή/και µε χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

∆ίδακτρα

Για τη φοίτηση στο ∆ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ηµεροµηνίες εγκαίρως γνωστοποιηµένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ καταβαλλόµενα τµηµατικά ως εξής: 400 ευρώ µε την εγγραφή, 400 µε την έναρξη του Α΄ εξαµήνου, 800 µε την έναρξη του Β΄ εξαµήνου και 800 µε την έναρξη του Γ΄ εξαµήνου. Τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται ―εκτός από τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ∆ΠΜΣ σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

∆ιαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

I. Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση /Βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 3 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσµο: http://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php

Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συµπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής µέσος όρος βαθµολογίας)

4. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό- επιπέδου Β2 ή ανώτερο, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

i. Τίτλος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
ii. Τίτλος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
iii. Τίτλος άλλου πτυχίου ΑΕΙ
iv. ∆ηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ή πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων
v. Επιµορφωτικά σεµινάρια συναφή µε το αντικείµενο του ∆ΠΜΣ (τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι µόνο του βαθµού) στην αναλυτική βαθµολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραµµατείας (αναγραφή θέµατος, βαθµού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίµηση σε cd.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθµ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστηµα από 3 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου 2021 (σφραγίδα ταχυδροµείου).

Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραµµατεία του ∆.Π.Μ.Σ. στην κάτωθι ταχυδροµική διεύθυνση: Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Π∆Μ ∆ΠΜΣ «Επιστήµες της Αγωγής:

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
2οχλµ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Για την προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook