Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/Α/31-3-2021) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Πιο αναλυτικά:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 93
Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) ισχύει από την έναρξη ισχύος της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 94
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 95
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020

Η ισχύς του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 97
Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα οκτώ μέλη, δύο από τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Δεν δύναται να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.

Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους και μπορούν να ασκούν δραστηριότητες και να αμείβονται σύμφωνα με τις περ. α’, β’ και ζ’της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά μέλη λαμβάνουν κατά συνεδρίαση αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση όμοια με αυτήν του προηγούμενου εδαφίου.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. με την υπό στοιχεία 30446/Γ4/16.3.2021 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 204).

Άρθρο 98
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.

γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των κοινών υπουργικών αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 51, η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.

δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου δύο (2), οποίες υποβλήθηκαν έως τις 20.12.2020, συνοδεύονται από πλήρη φάκελο και εκκρεμούν ή καθίστανται εκκρεμείς  τροποποίηση άδειας ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας. Mετά από την απαιτούμενη θετική γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, το αργότερο έως τις 30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυμούν την εξέτασή ους, όπως έχουν υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα(10) εργάσιμων ημερών από γνωστοποίηση στους αιτούντες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ μέρους αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, της θετικής γνώμης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν. Η περ. α’ εφαρμόζεται και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, στα οποία η άδεια έχει χορηγηθεί ή τροποποιηθεί την έναρξη ισχύος της περ. δ’ ή η άδεια χορηγείται ή τροποποιείται σύμφωνα με την περ. δ’, ανεξαρτήτως του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας χορήγησης ή τροποποίησης της άδειας.».

Άρθρο 99
Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020

Οι περ. β’ γ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια: αα) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους μπορεί να αξιολογείται κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι ιδίως οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως την αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόμενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθμό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και τον αριθμό ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τον αριθμό συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των υποπαρ. α’ και β’, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και συνδυάζονται, μπορεί να ορίζονται ορισμένα ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες ως υποχρεωτικοί για τα Α.Ε.Ι., καθώς και να ορισμένα κριτήρια ή δείκτες ως προαιρετικοί για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία περίπτωση, να ορίζεται περαιτέρω το πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών τα οποία πρέπει να επιλέξει κάθε Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. β’, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της υποπαρ. γ’.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Στην επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που κατανέμεται στα ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.».

Άρθρο 100
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους, καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Οι ανωτέρω αποζημιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των αποζημιώσεων για κάθε μέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την πρώτη συγκρότηση της Ε.Ε.Α.Π. με βάση τον ν. 4653/2020.

Άρθρο 101
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας

1. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α’ 224), δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό.

2. Πράξεις μετάταξης των εκπαιδευτικών της παρ. 1 σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι νόμιμες.

Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π.

Άρθρο 103
Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά».

Άρθρο 104
Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

1. Το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτη οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα Ε.Ν.Π. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δείτε περισσότερα για τον νόμο εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook