Την Τρίτη 16 Μαρτίου και ώρα 12:00 μ.μ. θα ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΑΠ.

Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα οι προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 είναι 200, το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τη συμπλήρωση των 250 αιτήσεων (200 προσφερόμενες θέσεις και 50 για επιλαχόντες/ούσες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου ή / και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση καθώς και από την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ. Επίσης, σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.

2. Πιστοποιητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα) που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, για την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) τουλάχιστον επιπέδου Β2 υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση ή με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρεται το επίπεδο της γνώσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάθε πρόγραμμα.

*Οι προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος είναι διαθέσιμες στο:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/education-sciences-special-education-and-training-for-people-with-oral-and-written-problems/

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας. 

4. Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί τα έγγραφα προϋποθέσεων εισαγωγής στο πρόγραμμα θα απορρίπτονται.

Η καταβολή της οικονομικής  συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με χρήση του κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, αφού προχωρήσετε σε επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας (τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο πάνω μέρος της σελίδας επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected].

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook