Παρατείνεται έως τις 22 Μαρτίου και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των σχολείων για συμμετοχή στο έργο Inclusive Schools For Roma

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. https://iep.edu.gr/services/is4roma/login.php .Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ

Το Έργο «Inclusive schools for Roma» στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής ενταξιακής στρατηγικής για την επιτυχή ενσωμάτωση των Ρομά μαθητών/τριών στο σχολείο. Πρόκειται για μια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα ολόκληρο σχολικό έτος σε είκοσι (20) επιλεγμένα σχολεία στην ελληνική επικράτεια και θα εμπλέκει περίπου 200 εκπαιδευτικούς και 50 διαμεσολαβητές (mediators). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οδηγών επιμόρφωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και υποστηρικτικού υλικού, στο οποίο θα επιμορφωθούν οι Διαμεσολαβητές και τα συμμετέχοντα στην πιλοτική εφαρμογή σχολεία. Η διάρκεια του Έργου είναι  δύο (2) έτη, από 01-06-2020 έως 31-05-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Συμφωνίας Επιχορήγησης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, …) θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από τους συνεργάτες του Έργου και από διαμεσολαβητή, επιλεγμένο και εκπαιδευμένο από το Έργο, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας καθώς και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης με στόχο την ενταξιακή εκπαίδευση και ειδικότερα την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά.

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα επιλεγούν θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την αποτίμηση των εν λόγω δράσεων, απώτερος στόχος των οποίων είναι να αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά.

Με την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν 20 σχολεία (και 10 αναπληρωματικά) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 Ενημέρωση από τους συνεργάτες του Έργου σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και το υλικό που έχει αναπτυχθεί.

 Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας σχολείου για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά (συνολικής διάρκειας είκοσι ωρών) (In-Schools Capacity Building Events)

 Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του σχολείου για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά (Roma Inclusive School Education Team). Η ομάδα θα συνεργάζεται και θα υποστηρίζεται σταθερά από τους συνεργάτες του Έργου, συμπεριλαμβανομένου διαμεσολαβητή/τριας.

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός «Σχεδίου Δράσης» (Action Plans) με την καθοδήγηση των συνεργατών του Έργου.

 Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του έργου προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

1. Προφίλ του σχολείου αναφορικά με τους τρόπους σύνδεσης με παιδιά Ρομά.

2. Ενδιαφέρον σχολείου και παρουσία εκπαιδευτικών με σχετικές δράσεις για παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

3. Συμμετοχή σε τρέχον ή ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκό) για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά.

4. Συνεργασίες με την τοπική κοινωνία ή/και άλλους φορείς με στόχο την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά.

5. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη βαθμίδα (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, …) και τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι:

 Η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική και δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των σχολείων.

 Στο πλαίσιο συνεργειών του Έργου μας, είναι δυνατή η συμμετοχή σχολείων που συμμετέχουν παράλληλα στο Έργο “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους”, το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής των σχολείων, μετά την επιλογή τους, θα ζητηθεί να υποβάλουν Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων το οποίο να εγκρίνει τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας και να ορίζει ομάδα εκπαιδευτικών.

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook