Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4777 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 4 Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες – Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003

Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών – Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 13 Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας
Άρθρο 14 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
Άρθρο 15 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 16 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
Άρθρο 19 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 22 Βασικές αρχές
Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 24 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 31 Δικαστική προστασία
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης
Άρθρο 35 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019
Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 37 Απαλλαγή μαθητών από συμμετοχή σε μαθήματα
Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 39 Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 40 Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 41 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών
Άρθρο 43 Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps»
Άρθρο 44 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία – Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 45 Ζητήματα απόσπασης – μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
Άρθρο 47 Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 48 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 49 Θέματα του ν.π.ι.δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3512/2006
Άρθρο 50 Σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027
Άρθρο 51 Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού»
Άρθρο 52 Διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδημία του κορονοϊού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 53 Απασχόληση συνταξιούχων στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β΄
Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ Μέρους Β΄
Άρθρο 57 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

Διαβάστε ακόμα:

ΟΑΕΔ: Πώς θα λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικές δομές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) έως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook