Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η μοριοδότησή τους και η κατάρτιση πινάκων ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης, κατά αξιολογική σειρά, και η επιλογή όσων προσλαμβάνονται θα πραγματοποιηθεί από τριμελείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων θα ορισθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου,
ως εξής::

i. Τριμελής Επιτροπή Αναβύσσου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Αθήνας.
ii. Τριμελής Επιτροπή Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
iii. Τριμελής Επιτροπή Ρόδου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Ρόδου.
iv. Τριμελής Επιτροπή Κέρκυρας για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Κέρκυρας.
v. Τριμελής Επιτροπή Αγίου Νικολάου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Αγίου Νικολάου.
vi. Τριμελής Επιτροπή Ηρακλείου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου.
vii. Τριμελής Επιτροπή Πελοποννήσου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Ναυπλίου, Πύργου, Καλαμάτας και Λουτρακίου.

Με την απόφαση ορισμού των μελών των επιτροπών θα οριστεί για κάθε επιτροπή και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του.

Οι τριμελείς Επιτροπές, αφού παραλάβουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, μοριοδοτούν τα προσόντα καθενός έτσι, όπως αυτά προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ “ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ” της απόφασης και συντάσσουν πίνακες ανά προκηρυσσόμενη θέση στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων όλοι οι υποψήφιοι ανά ειδικότητα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.

2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 ή τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

4. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΙΔ, των οποίων τη Διοίκηση ορίζει το δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

5. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Οι βασικές ρυθμίσεις

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης: Έως 15/2 η δήλωση μαθημάτων ανά ΔΙΕΚ-Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου

ΙΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις προϊσταμένων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό (Φυσικοί)

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook