Ανακοινώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της με Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 50022212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7323/471/17-12-2020 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (οι πίνακες αναρτώνται ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα).

Οι Πίνακες  διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από τις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων που ορίστηκαν με το υπ’ αριθ. 604/548/45193/27-11-2020 έγγραφο.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο σημείο Θ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

 «Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, θα ορίζονται αυτόματα σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων που έχουν υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Η  ανάθεση τμήματος σε κάθε εκπαιδευτή γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αφού ληφθεί υπόψη η κατάταξη του στους οριστικούς πίνακες ανά ειδικότητα καθώς και οι προτιμήσεις του σε περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας που έχει επιλέξει. Οι εκπαιδευτές καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας. Εκπαιδευτές, που αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης και  μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του οριστικού πίνακα.»

Δείτε τους πίνακες όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ εδώ

Διαβάστε ακόμα:

ΙΕΠ: Αποφάσεις έγκρισης Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών

Πρόσκληση σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ για τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής

Επιταγή (voucher) 200 ευρώ σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές για αγορά tablet, laptop ή desktop

Μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook