Εγκρίθηκε από το ΥΠΑΙΘ η διοργάνωση και διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Κύπρος-Ελλάδα Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα/Μορφωτικό Γραφείο/Σπίτι Κύπρου.

Η υλοποίηση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου αυτής, ώστε να μην διαταράσσεται το σχολικό πρόγραμμα.

 Η ένταξη του διαγωνισμού εντός ωρολογίου προγράμματος να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίσει και να τη διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Σε περίπτωση που η προετοιμασία για τον διαγωνισμό γίνει στο πλαίσιο διδακτικού χρόνου, ο χρόνος που θα αφιερωθεί να μην υπερβαίνει τις 2-4 διδακτικές ώρες.

 Να μην υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή χορηγών στον εν λόγω σχολικό διαγωνισμό.

 Σε περίπτωση που τίθεται προς κρίση έργο μαθητή/τριας από σχολική μονάδα στην οποία ανήκει μέλος ή μέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης το εν λόγω ή τα εν λόγω μέλη να απόσχουν από την κρίση/επιλογή ως προς το συγκεκριμένο έργο.

 Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

 Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και βράβευσης (έπαινοι) να εκδοθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

 Η υλοποίηση του διαγωνισμού να έχει την έγκριση του Υπουργείου, το οποίο θα αναλάβει να γνωστοποιήσει τη δράση σε όλες τις σχολικές μονάδες στους μαθητές/τριες των οποίων απευθύνεται της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας.

 Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν. 2472/1997, Ν. 4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ), ενώ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

 Να κοινοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα ονόματα των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης, όταν αυτές οριστούν, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02 2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Τέλος, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Διαβάστε ακόμα:

5ος Πανελλήνιος Επετειακός Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2020-2021

ΙΕΠ: Συγκεντρωτικά η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας στην ΠΕ και ΔΕ για το 2020-2021

Σύνδεσμοι με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου χρήσιμοι για μαθητές και εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook