Λατινικά Β’ Λυκείου: Διαγώνισμα, Lectio Ι-ΙΙ

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Δήμητρα Ιωαννίδου

ΚΕΙΜΕΝΑ

Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae.

Aenēas filius Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. Aenēas cum Anchīsā, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aenēan in Africam portant. Ibi Didō regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae insidias Graecōrum renarrat. Regīna Aenēan amat et Aenēas regīnam. Denique Aenēas in ltaliam navigat et regīna exspīrat.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Να μεταφραστούν τα υπογραμμισμένα χωρία των δοθέντων κειμένων.

2) Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στον αριθμό που δίνονται και να δηλωθεί το γένος τους: miseriae, epistulis, regīnae, Aenēas, Anchīsae.

3) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα που ακολουθεί.

 

Β’ ενικόΒ΄ πληθυντικόΓ’ πληθυντικό
deplōrat
repugnat
amat
renarrat
exspīrat

 

4) Να δοθεί πλήρως ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων:

 • cum Anchīsā: είναι…………………………….στο……………………….
 • insidias: είναι……………………..…………….στο……………………….
 • gelidā: είναι…………………………………….στο……………………….
 • filius: είναι…………………………………..….στο……………………….
 • querelārum: είναι……………………………….στο……………………….
 • Epistulis: είναι………………………………….στο……………………….
 • contra iniuriam: είναι………………………….στο……………………….

 

5) Να αναγνωρίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά γραμματικά, έπειτα να γραφεί η γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού.

 • dolo
 • sociis
 • venti
 • Ovidius

6) Χαρακτήρισε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις διατυπώσεις που έπονται. Σε περίπτωση που είναι Λανθασμένη να εξηγήσετε γιατί.

 1. Η Λατινική είναι αρχικά η γλώσσα της Σικελίας.
 2. Η Λατινική προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή, παρουσιάζοντας σε αρχικό στάδιο πολλές ομοιότητες με την Αγγλική γλώσσα.
 3. Η σημασία της διαφαίνεται από το γεγονός ότι έδωσε αλφάβητο σε πολλές σύγχρονες γλώσσες, δανεισμένο βέβαια από Έλληνες αποίκους.
 4. Συνέβαλε σημαντικά η Λατινική στις ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και στις τέχνες, γιατί μεγάλο εύρος λέξεων των πηγάζουν από την ίδια.
 5. Μέχρι το 1970 αποτέλεσε την επίσημη γλώσσα της καθολικής εκκλησίας.

7) Που οφείλονται οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική;

8) Να επιλέξετε επτά ρήματα του κειμένου και να δώσετε τους αρχικούς χρόνους αυτών.

9) Εντοπίστε τέσσερα επίθετα από τα δοθέντα κείμενα. Να τα κλίνετε σε διαφορετικό γένος από αυτό στο οποίο βρίσκονται.

10) Να μεταφραστούν στα Λατινικά οι προτάσεις.

 • Ο Οβίδιος είναι ο μοναδικός φίλος του ποιητή.
 • Ο Αινείας είναι εξόριστος στην Ιταλία.

11) Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις με αυτές της ελληνικής, με κριτήριο την ετυμολογική συγγένεια.

 

1.      terra1.      ναῦς
2.      repugnat2.      Γραικός
3.      amica3.      τέρσομαι
4.      unica4.      δίνη
5.      Graecorum5.      ένας
6.      turbant6.      μαχητής
7.      navigat7.      αγαπητός

 

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Δήμητρα Ιωαννίδου*
Φιλόλογος

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook