Λατινικά Β’ Λυκείου (Κείμενο 3): Προτεινόμενο υλικό για τη διδασκαλία και ασκήσεις

Της Έρης Ναθαναήλ

Μάθημα ΙΙΙ: Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ

Α. Ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου και κατανόηση του περιεχομένου

 1. Σημειώστε αν οι παρακάτω διατυπώσεις αληθεύουν ή όχι, με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας, με παραπομπές στο λατινικό κείμενο.

 

 Σωστό/ Λάθος
1.       Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent
2.       Cassiope, cum Musis se comparat
3.       Mars iratus ad oram Aethiopiae urget beluam
4.  Belua ad Andromedam se movet. 
5. Perseus hasta Andromedam delet et beluam liberat 

 

 Β. Εμπέδωση γραμματικών φαινομένων 

1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές:

 • Cepheus:                     γενική, αιτιατική, κλητική και αφαιρετική ενικού     
 • Cassiope:                    γενική, αιτιατική, κλητική και αφαιρετική ενικού
 • Andromedam:            γενική, αιτιατική και κλητική ενικού
 • filiam:                          γενική ενικού, γενική, δοτική και αφαιρετική πληθυντικού
 • superba:                     τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
 • forma sua:                  ίδια πτώση του άλλου αριθμού και ο ίδιος τύπος  για πολλούς κτήτορες στο β΄ και γ΄ πρόσωπο
 • Nymphis:                    γενική και αιτιατική ενικού
 • se:                                τον ίδιο τύπο για το α΄και β΄πρόσωπο
 • incolis:                        να γράψετε το γένος του ουσιαστικού και να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
 • Oraculum:                  γενική και αιτιατική πληθυντικού
 • incolis:                                    ονομαστική ενικού, γενική πληθυντικού                  
 • regia hostia:               γενική και δοτική πληθυντικού
 • deo:                             να κλιθεί και στους δυο αριθμούς
 • scopulum:                   ονομαστική πληθυντικού
 • calceis pennatis:        αιτιατική ενικού και πληθυντικού
 • hasta:                          η ίδια πτώση του άλλου αριθμού

 

2. beluam marinam, regia hostia, calceis pennatis: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθμούς.

3. respondet, placet, adligat, movet, videt: να γραφεί το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού.

 

Γ. Εμπέδωση συντακτικών φαινομένων

1. Να εντοπίσετε και να γράψετε όλα τα ρήματα του κειμένου που δεν συντάσσονται με αντικείμενο σε αιτιατική.

2. Να εντοπίσετε στο κείμενο περιπτώσεις αυτοπάθειας και να εξηγήσετε αν είναι άμεση ή έμμεση και γιατί.

3. Τι γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της αιτίας; [ εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο]

4. Nα συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση ανάλογα προς το συντακτικό του ρόλο:

 • Cepheus Adromedam ________________ habet (filia).
 • Andromeda ________________ et ________________ filia est (Cepheus, Cassiope).
 • Iniuria et ______________non__________ ___________.(deus, placeo, superbia=υπεροψία).
 • Οraculum________________ respondet (regina).
 • ________________ forma puellarum placeat (nos).
 • Andromeda________________(Perseus) placet et Perseus ________________ (Andromeda).

Δ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ –ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

 1. Ποιες λατινικές λέξεις του κειμένου επιβιώνουν και στα Νέα Ελληνικά;
 2. Ποιες λατινικές λέξεις του κειμένου επιβιώνουν και στην Αγγλική, Γαλλική ή Ιταλική γλώσσα;
 3. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Να ενώσετε τις λατινικές λέξεις της στήλης Α΄ με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Ελληνικές της στήλης Β’ . (2 λατινικές λέξεις έχουν διπλή αντιστοίχιση)

 

Λατινική λέξηΕυρωπαϊκή-Ελληνική
         i.            μαρίνα
1.       movet       ii.            σκόπελος
2.       marina      iii.            θεός
3.       regia     iv.            φόρμα· φόρμουλα
4.       superbus       v.            ρήγας
5.       scopulum     vi.            Movement [ αγγλική]
6.       forma    vii.            ὄψὀπός
7.       Andromedam  viii.            ὑπέρ
8.       Cassiope     ix.            πρόσωπο
9.       deus       x.            «νήρ»
10.   calceis     xi.            Βόλεϊ [  αγγλ. ]
11.   advolat    xii.            κάλτσα
12.   videt  xiii.            Stupid [αγγλ.]
13.   delet  xiv.            Liberation [ γαλλ.]
14.   stupet   xv.            βίντεο
15.   liberat

 

  xvi.            Delete [ΑΓΓΛ]
xvii.            motorcycle

 

 Ετυμολογικά  βοηθητικά στοιχεία στο κείμενο ΙΙΙ [3]:

 1. Cassiope: Το αρχαιοελληνικό όνομα Κασσιόπη => καίνυμι(=υπερέχω, καταβάλλω, νικώ) +  ὄψὀπός (=μάτι, πρόσωπο)
 1. Andromedam: Το αρχαιοελληνικό όνομα Ἀνδρομέδα, σύνθετο από το ουσιαστικό «νήρ» (γεν. νδρός) και το αρχαίο ρήμα «μέδω», το οποίο σημαίνει: άρχω, κυβερνώ, βασιλεύω, προστατεύω.
 2. filiam, αρσ. filius: Ετυμολογία αβέβαιη. Προτείνονται δυο εκδοχές: α) Η ετυμολογία της λέξης filius πρέπει να ανιχνευθεί πίσω στη ρίζα του σανσκριτικού dhe- και στη συνέχεια  feστα Λατινικά, το ρήμα fellare [α΄συζ.] = θηλάζω γάλα, συνεπώς filius εννοείται ως αυτός που θηλάζει/το παιδί. β) Μια άλλη ερμηνεία βλέπει την προέλευση του γιού του λέξη στη σανσκριτική ρίζα bhu- , από την οποία παράγει το ελληνικό φύω =γεννώ, άρα εδώ εννοείται ως «το γέννημα».
 3. habent: < *gʰabʰ- ρίζα (=λαμβάνω)
 4. superbus: < super < ὑπέρ
 5. forma:   κυριολεκτικά σημαίνει «σχήμα»· πρβ. φόρμα· φόρμουλα (ιτ).
 6. irātus=οργισμένος irascor < ira= οργή, θυμός (μεταφορικά) η οργή του θεού, η οργή της φύσης,  ira < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *eis
 7. regia = από το ουσιαστικό rex, rēgis βασιλιάς > regina λατ. > ελλ. ρήγας
 8. deo, ονομ. deus < *dẹ̄os < παλαιολατινικά deiuos < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *deywós
 9. scopulum < σκόπελος< σκοπέω -ῶ,
 10. adligat, adligo < (λατινικά) ad + ligo=συνδέω
 11. marina. < mare = θάλασσα, πρβ. μαρίνα
 12. calceis πρβ. κάλτσα
 13. advolat:  ad + volo πετώ· πρβ. βόλεϊ << αγγλ.
 14. videtἰδεῖν < Fιδεῖν ιδέα· πρβ. βίντεο
 15. gaudent. γηθέω, δωρ. γαθέω.

 

2. Ενσωματώστε λειτουργικά τις δύο ακόλουθες λατινικές φράσεις, συνθέτοντας ένα κείμενο 60 λέξεων στη Νέα Ελληνική.

 • a priori = εκ των προτέρων
 • a posteriori =εκ των υστέρων

3. Να μεταφέρετε στα Λατινικά τις προτάσεις:

Α.   Ο Περσέας είναι υπερήφανος για τα φτερωτά σανδάλια του.

Β.   Η Κασσιόπη συγκρίνει τον εαυτό της με τις Μούσες.

Γ.   Το μαντείο απαντά στη βασίλισσα(=regina-ae).

Δ.   Ο Περσέας θαμπώνεται από την ομορφιά της βασίλισσας.

Ε. Προσέγγιση στοιχείων πολιτισμού

Οι Ρωμαίοι δε δημιούργησαν, παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, δικούς τους μύθους, αλλά παρέλαβαν αυτούσια την ελληνική μυθολογία. Η προσφορά τους στο χώρο αυτό υπήρξε διπλή: από τη μια μεριά συγκέντρωσαν και διέσωσαν τους ελληνικούς μύθους· από την άλλη, τους ξαναδούλεψαν ως ποιητικό υλικό με καινούρια ευαισθησία και μέσα από τη δική τους οπτική γωνία.

Η ιστορία της Ανδρομέδας υπάρχει και στις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές τον χρυσού αιώνα των Λατινικών γραμμάτων, τον αιώνα του Αυγούστου. Οι “Μεταμορφώσεις” είναι το πιο γνωστό και το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Οβιδίου. Για θέμα του στο μεγάλο αυτό επικό ποίημα που είναι χωρισμένο σε 15 βιβλία ο ποιητής διάλεξε και αφηγείται, συνδυασμένους μεταξύ τους, από τον ανεξάντλητο θησαυρό της Αρχαίας Ελληνικής κυρίως αλλά και της Ρωμαϊκής μυθολογίας όλους τους μύθους, όσοι είχαν σχέση με μια υπερφυσική μεταμόρφωση, δηλαδή μια υπερφυσική μεταβολή της μορφής κάποιου προσώπου ή πράγματος σε κάποια άλλη. Η ιστορία της Ανδρομέδας  υπάρχει και στις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου, σε μια παραλλαγή, όπου κυριαρχεί η ανάλαφρη διάθεση και τα χιουμοριστικά και παρωδιακά στοιχεία». Το έργο του σώθηκε χάρη σε αντίγραφά του, που ο ποιητής είχε εμπιστευθεί σε φίλους του, γιατί, όταν οι Μεταμορφώσεις ήταν έτοιμες για δημοσίευση, ο Οβίδιος έριξε το έργο του στις φλόγες και το έκαψε, καθώς ήταν συγκλονισμένος από την απρόοπτη απόφαση του Αυγούστου να τον εξορίσει.

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 [πηγή: www.greek-language.gr ]

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Η Ανδρομέδα δεν μεταμορφώθηκε σε αστερισμό. Ωστόσο, ήδη από την αρχαιότητα υφίσταται στον ουρανό ως αστερισμός, όπως και ο σύζυγός της Περσέας, μαζί με τους μεταμορφωμένους στον μύθο γονείς της, τον Κηφέα και την Κασσιόπη.

Η καταγωγή των γονιών της τη συνδέει με την Αραβία, την Αιθιοπία, όπου βασίλευε ο πατέρας της, και την Αίγυπτο. Τα γεγονότα διαδραματίζονται στην Αιθιοπία (Aethiopiae στον τρίτο στίχο), χώρα που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής, όπως μπορούμε να δούμε και στον χάρτη

Η μητέρα της Κασσιόπη τόλμησε να παινευτεί για την ομορφιά της και να συναγωνιστεί τις Νηρηίδες, καυχήθηκε μάλιστα ότι ήταν η ωραιότερη απ’ όλες. Αυτό προκάλεσε την οργή των Νηρηίδων, αλλά και του Ποσειδώνα που τις συμμερίστηκε. Για τιμωρία πλημμύρισε τη χώρα και έστειλε ένα κήτος που τη ρήμαζε. Και επειδή ο Άμμωνας χρησμοδότησε ότι η χώρα θα σωθεί από τη συμφορά, αν η κόρη του βασιλικού ζεύγους Ανδρομέδα δοθεί στο κήτος βορά, ο Κηφέας αναγκάσθηκε από τους Αιθίοπες να το πράξει και έδεσε την κόρη του σε βράχο.

Εκείνη την εποχή έφτασε ο Περσέας στην Αιθιοπία, είδε τη δεμένη κόρη, την ερωτεύτηκε και συμφώνησε με τον Κηφέα να σκοτώσει το κήτος και να πάρει για γυναίκα του την Ανδρομέδα. Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν όρκους ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία, πόσο μάλλον που ο Κηφέας είχε υποσχεθεί την κόρη του στον αδελφό του Φινέα. Τελικά, ο Περσέας σκότωσε το κήτος, απελευθέρωσε την Ανδρομέδα και αντιμετώπισε τον Φινέα και τους άλλους συνωμότες που κινήθηκαν εναντίον του -τους πέτρωσε δείχνοντάς τους το κεφάλι της Μέδουσας (Απολλόδ. 2.4). Ο ουράνιος Περσέας σε παλαιές παραστάσεις παρουσιάζεται ως νεαρός που φοράει τα φτερωτά πέδιλα και στα χέρια του κρατάει το «Γοργόνιον», το κεφάλι της Μέδουσας, και ένα σπαθί, που του προσφέρει από ψηλά το βαμμένο με χένα χέρι της Κασσιόπης. Η «λαβή του σπαθιού» αντιπροσωπεύεται στον ουρανό από δύο ανοικτά σμήνη αστεριών

Το ζευγάρι έφυγε από την Αιθιοπία και κατευθύνθηκαν προς την Τίρυνθα. Εκεί απέκτησαν πολλούς γιους και μια κόρη. Στο μεταξύ η Κασσιόπη μεταμορφώθηκε σε αστερισμό και το ίδιο και ο Κηφέας, ύστερα από πρόταση της Αθηνάς (Ερατοσθ., Καταστ. 15.36).

Ο μυθογράφος Κόνωνας έδωσε μια ορθολογική ερμηνεία στον μύθο (Διηγ. 40), που προφανώς βασίζεται στην αντίδραση του ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης ή τρόμου, παγώνει, πετρώνει, στέκεται σαν απολιθωμένος. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Κηφέας βασίλευε στην αρχαία Ιόππη που εκτεινόταν από τη Μεσόγειο μέχρι την Αραβία και την Ερυθρά θάλασσα. Την κόρη του Ανδρομέδα ήθελαν για σύζυγο ο επώνυμος ήρωας της Φοινίκης Φοίνικας και ο αδελφός του βασιλιά, ο θείος της Ανδρομέδας, Φινέας. Ο Κηφέας προέκρινε τον Φοίνικα, αλλά χρειάστηκε να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στους δύο άνδρες· γι’ αυτό σκηνοθέτησε μια αρπαγή. Θα άρπαζαν την Ανδρομέδα από ένα νησάκι, όπου η κόρη συνήθιζε να θυσιάζει στην Αφροδίτη, χωρίς όμως εκείνη να γνωρίζει τα σχέδιά τους. Έτσι, όταν το πλοίο του Φοίνικα, που το είχε ονομάσει Φάλαινα, άραξε στο νησί και ο Φοίνικας πήγε να την αρπάξει, η Ανδρομέδα άρχισε να φωνάζει δυνατά καλώντας σε βοήθεια. Από εκεί περνούσε τυχαία ο Περσέας που είδε τη σκηνή και έσπευσε να βοηθήσει την κόρη, που την ερωτεύτηκε ακαριαία. Αναποδογύρισε το πλοίο αφήνοντας άναυδους και πετρωμένους τους ναύτες από τη σύγχυση, πήρε μαζί του το κορίτσι και το παντρεύτηκε. Ύστερα βασίλεψαν ειρηνικά στο Άργος.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 [πηγή: www.greek-language.gr ]

Αὕτη κεῖται ἐν τοῖς ἄστροις διὰ τὴν Ἀθηνᾶν, τῶν Περσέως ἄθλων ὑπόμνημα, διατεταμένη τὰς χεῖρας, ὡς καὶ προετέθη τῷ κήτει· ἀνθ’ ὧν σωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ πατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητρί, ἀλλ’ αὐθαίρετος εἰς τὸ Ἂργος ἀπῆλθε μετ’ ἐκείνου, εὐγενές τι φρονήσασα. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης σαφῶς ἐν τῷ περὶ αὐτῆς γεγραμμένῳ δράματι.

Ερατοσθένης, Καταστερισμοί, 1, 17

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 [πηγή:cnn. gr]

Η «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ

Ανδρομέδα (αρχ. Ἀνδρομέδα) ονομάζεται μία χαμένη τραγωδία του Ευριπίδη, βασισμένη στον μύθο της Ανδρομέδας, που διδάχθηκε το 412 π.Χ. μαζί με την Ελένη. Χαμένα κομμάτια της ιστορίας βρέθηκαν από τον 1ο αιώνα π.Χ έως τον 7ο αιώνα μ.Χ σε 500.000 κομμάτια παπύρων. Πρόκειται για τoυς θρυλικούς παπύρους της Οξυρρύγχου, της μοναδικής αυτής αρχαιολογικής ανακάλυψης των άγγλων αρχαιολόγων Bernard Pyne Grenfell και του Arthur Surridge Hunt από το 1895 έως το 1934. Η Οξύρρυγχος είναι μία αρχαία πόλη της Άνω Αιγύπτου, στη δυτική όχθη της κοιλάδας του Νείλου, που η ελληνική της ονομασία προέρχεται από το ιερό ψάρι οξύρρυγχο, που το λάτρευαν οι κάτοικοι της, και που για χάρη του είχαν πολεμήσει με τους γείτονές τους Κυνοπολίτες, επειδή έτρωγαν αυτό το ψάρι. Σε αυτήν βρέθηκαν ένας πολύ μεγάλος αριθμός παπυρικών χειρογράφων μετά από πολύχρονες ανασκαφές (1895-1934).

Η Ανδρομέδα εικάζεται πως είναι η πρώτη τραγωδία, στην οποία απεικονίζεται ο έρωτας ενός νέου άνδρα επί σκηνής. Αν και δεν έχει διασωθεί ολόκληρη, αρκετά αποσπάσματα έχουν διασωθεί, όπως και αρκετές αρχαίες πηγές που αναφέρονται στο έργο.

Το έργο ξεκινούσε με μία διαλογική σκηνή, ανάμεσα στην αιχμάλωτη Ανδρομέδα και την Ηχώ της. Εξομολογούνταν πως ο πατέρας της, Κηφέας, την έδεσε σε έναν βράχο, έτσι ώστε να την κατασπαράξει ένα θαλάσσιο τέρας, ως θυσία στον Ποσειδώνα. Ο χορός του έργου αποτελούνταν από παρθένες. Μετά την πάροδο, εμφανίζεται ο Περσέας με φτερωτά σανδάλια στα πόδια και έχει μόλις σκοτώσει την Μέδουσα. Στην όψη της αιχμάλωτης Ανδρομέδας, ο Περσέας πιστεύει πως είναι άγαλμα και αναφέρει πως είναι θαυμάσιος καλλιτέχνης αυτός που την φιλοτέχνησε. Στη στιχομυθία που ακολουθεί, ο Περσέας περνάει συναισθηματικά από τον θαυμασμό που νιώθει για την ομορφιά της και τον οίκτο για την τύχη της, στον έρωτα. Έπειτα αναφέρεται στον Θεό Έρωτα και πως “εάν προκαλέσει τέτοιο έρωτα στους θνητούς θα υμνηθεί, ειδάλλως θα ξεχαστεί”. Ένας αγγελιοφόρος μεταφέρει την νίκη του Περσέα με το τέρας.

Το έργο περιείχε επίσης σκηνές στις οποίες ο Περσέας αφηγούνταν τον άθλο του με την Μέδουσα, καθώς επίσης και τον διχασμό της Ανδρομέδας ανάμεσα στο να παντρευτεί τον Περσέα ή να επιστρέψει στους γονείς της. Το έργο φαίνεται πως τελείωνε με την Αθηνά ως από μηχανής θεό, που προέβλεπε το γάμο του Περσέα και της Ανδρομέδας και την βασιλεία τους στις Μυκήνες.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 [ πηγή:EURIPIDES, Dramatic Fragments | Loeb Classical Library]

 (15) Κηφέως· . . . ἦν δέ, ὡς Εὐριπίδης φησίν, Αἰθιόπων βασιλεύς, Ἀνδρομέδας δὲ πατήρ· τὴν δ᾿ αὑτοῦ θυγατέρα δοκεῖ παραθεῖναι τῷ κήτει βοράν, ἣν Περσεὺς ὁ Διὸς διέσωσε· δι᾿ ἣν καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέθη Ἀθηνᾶς γνώμῃ.

(17) Ἀνδρομέδας· αὕτη κεῖται ἐν τοῖς ἄστροις διὰ τὴν Ἀθηνᾶν, τῶν Περσέως ἄθλων ὑπόμνημα, διατεταμένη τὰς χεῖρας, ὡς καὶ προετέθη τῷ κήτει· ἀνθ᾿ ὧν σωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ πατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητρί, ἀλλ᾿ αὐθαίρετος εἰς τὸ Ἄργος ἀπῆλθε μετ᾿ ἐκείνου, εὐγενές τι φρονήσασα. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης σαφῶς ἐν τῷ περὶ αὐτῆς γεγραμμένῳ δράματι.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5  [ πηγή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου]

Ο Ηρακλής, εκτός από τους Άθλους, επιτέλεσε και άλλα σημαντικά κατορθώματα, και μάλιστα κυρίευσε πόλεις και ίδρυσε αποικίες με δική του πρωτοβουλία. Στη διάρκεια της Αργοναυτικής εκστρατείας, πριν ή μετά την επιχείρηση στην Κολχίδα, πέρασε από την Τροία, όπου και έσωσε την κόρη του βασιλιά Λαομέδοντα, Ησιόνη, από το σταλμένο από τον Ποσειδώνα θαλάσσιο κήτος που απειλούσε να την κατασπαράξει (Όμ. Ιλ. Υ 144-149. Ελλαν. FGrH 4 F26, F 28. Λυκόφρ. Αλεξ. 33-7. Απολλόδ. Βιβλ. 2.5.9) Στην άρνηση του Λαομέδοντα να του δωρίσει τα αθάνατα άλογά του, όπως είχε υποσχεθεί, o ήρωας οργάνωσε εκστρατεία ενάντια στην Τροία (Όμ. Ιλ. Ε 638-643. Διόδ. Σικ. 4.32) και, από εκεί, μετά την τρικυμία που έστειλε η Ήρα στα πλοία του καταποντίζοντας τα περισσότερα, κατέληξε στην Κω (Όμ. Ιλ. Ξ 250-259), την οποία και κατέκτησε. Προφανής είναι ο παραλληλισμός του μύθου για τη διάσωση της Ησιόνης από το κήτος με αυτόν της διάσωσης της Ανδρομέδας από τον Περσέα, ο οποίος επίσης σκότωσε ένα άλλο θανατηφόρο κήτος σταλμένο από τον θεό της θάλασσας (Απολλόδ. Βιβλ. 2.4.3. Ov. Met. 4.663).

 

ΣΤ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ

Περσέας και Ανδρομέδα

[τοιχογραφίες, Πομπηία]

Ο Περσέας και η Ανδρομέδα είναι ένας πίνακας του Ιταλού αναγεννησιακού καλλιτέχνη  Τιτσιάνο (Tizianο).  Ζωγραφίστηκε το 1554-1556 ως μέρος μιας σειράς μυθολογικών έργων που ονομάζονται “poesie” που προορίζονται για τον βασιλιά Φίλιππο Β ‘της Ισπανίας.

Αφού διαβάσετε το κείμενο για τη ζωή και το έργο του Οβιδίου, να απαντήσετε στην ερώτηση ποιο είναι το περιεχόμενο των «Μεταμορφώσεων» του Οβιδίου.

Οι αστερισμοί Cepheus, Cassiopeia, Andromeda, Perseus

 

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Διαβάστε ακόμα:

Λατινικά Β’ Λυκείου (Κείμενο 7): Ασκήσεις Γραμματικής, Συντακτικού, Ετυμολογίας και Κατανόησης

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook