του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 24/9/2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 37 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση. Ένα μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών λόγω της έξαρσης της Πανδημίας αλλά και της ηλικιακής τους επιβάρυνσης επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εκπαίδευση! Παράλληλα η δημοσιοποίηση της «έκθεσης Πισσαρίδη» και οι δημόσιες παρεμβάσεις συμβούλων του Πρωθυπουργού, προιωνίζουν περαιτέρω επιδείνωση στο επίπεδο των μισθών και των εργασιακών σχέσεων, και την ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού Συστήματος, κατά τα πρότυπα της Χιλής του Πινοσέτ! Οι τρεις πυλώνες του ασφαλιστικού και οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις ότι τάχα είναι καιρός να πάψουμε ως πολιτεία να δίνουμε στους ηλικιωμένους αποστερώντας πόρους από τους νέους δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ρωμαϊκή αρένα που οραματίζεται για την κοινωνική ασφάλιση η κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ! Το σκηνικό αυτό ωθεί ένα μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών στην παραίτηση και την αποχώρηση από την εκπαίδευση με την ελπίδα να προλάβει τα χειρότερα!
 2. Ικανοποιήθηκε αίτηση απαλλαγής εκπαιδευτικού από τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
 3. Ικανοποιήθηκαν 8 αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έκαναν αίτηση μετά τη δημοσίευση του νόμου (ΦΕΚ 177/τ.Α/15-9-2020) Διατύπωσα την ένστασή μου ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις! Μόλις χθες βγήκε η πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών με ΑΔΑ: ΩΖΥΝ46ΜΤΛΗ-Σ4Φ!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α’) αντικαταστάθηκε η περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α’) ως εξής: «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.». Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με την Υ.Α. 106410/Ε1/17-8-2020 (ΦΕΚ 1289/Γ’/19-08-2020) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν εφεξής να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021 αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις  30-09-2020 και ώρα 12.00. Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected] και θα κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο/η εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσα στις προθεσμίες αυτές και με τον τρόπο που περιγράφεται ακόμη και αν είχαν υποβάλει χειρόγραφες αιτήσεις πριν την έκδοση της εγκυκλίου!

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί της ΕΑΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης. Συνεπώς στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή!

 1. Απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΕΑΕ αιρετών ΟΤΑ ή συζύγων ένστολων που δεν υπάγονται στην ρύθμιση του άρθρου 42. Ζητήσαμε το αυτονόητο: Να ενταχθούν όλες οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στις ρυθμίσεις αυτές!
 2. Ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκαν 2 ενστάσεις και απορρίφθηκε 1 αίτηση.
 3. Ικανοποιήθηκε 1 ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού σε Καλλιτεχνικό Σχολείο. Ζητήσαμε –χωρίς να γίνει δεκτό- να γίνει αντικατάσταση του εκπαιδευτικού από άλλο λόγω του κενού που προκύπτει από την ανάκληση.
 4. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 3 εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις.
 5. Ικανοποιήθηκε 1 ανάκληση της αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού από τη Δ.Ε στην Π.Ε.
 6. Παράλληλα ικανοποιήθηκαν 2 ανακλήσεις μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων που επιστρέφουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 7. Απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των μεταθέσεων.
 8. Απορρίφθηκε 1 αίτηση μέλους ΕΔΙΠ-ΕΕΠ που ζητά μετάταξη για τη Δευτεροβάθμια.
 9. Έγινε ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού που είχε απόσπαση σε φορέα. Μειοψηφήσαμε ζητώντας να παραμείνει σε ισχύ η απόσπαση σε σχολικές μονάδες.
 10. Έγιναν δεκτές 10 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ.
 11. Απορρίφθηκαν 3 τροποποιήσεις αποσπάσεων και ικανοποιήθηκαν 2 τροποποιήσεις περιοχών απόσπασης.
 12. Ικανοποιήθηκαν 5 ενστάσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ και απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις επί των αποσπάσεων.
 13. Τέλος ικανοποιήθηκαν 23 νέες αιτήσεις και επανεξετάσεις αποσπάσεων και απορρίφθηκαν 9 αιτήσεις. Αρκετές από τις αιτήσεις αφορούν συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών λόγω των τελευταίων προσλήψεων αναπληρωτών.

Τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Λήγει τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00 η προθεσμία για τις «τρίμηνες» συμβάσεις αναπληρωτών λόγω COVID-19. Δυστυχώς το θολό τοπίο σχετικά με την Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, οι προσλήψεις στην Παράλληλη που πάνε για τέλη Οκτώβρη, η πολύ περιορισμένη κάλυψη των κενών της Β΄ φάσης (μόλις το 1/3 εξ αυτών καλύφθηκε) αλλά και η αβεβαιότητα που γεννά η Πανδημία έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες εκπαιδευτικούς που θα οδηγηθούν –εκ των πραγμάτων- στην υποβολή αιτήσεων για τις «τρίμηνες» συμβάσεις που ελαστικοποιούν και διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις των συμβασιούχων εκπαιδευτικών!

Παράλληλα λήγει την Τρίτη 29/9/2020 και ώρα 14:00 η με (ΑΔΑ: 9ΘΞΤ46ΜΤΛΗ-ΝΦ8) πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λ.Τ. Γέρακα, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης και στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια Αθηνών, Περιστερίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης και Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα του Κινηματογράφου, Κίνησης – Χορού, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού.

Σχετικά με τις άδειες των ευπαθών ομάδων, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και ότι το ΥΠΑΙΘ θεωρεί εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες αναλώσιμους/ες! Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή και με παροιμιώδη προχειρότητα, αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες που έχουν στη λειτουργία του σχολείου, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την υγεία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας! Oι αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι, οι εγκύκλιοι που παραβιάζουν τους υφιστάμενους νόμους, οι ασαφείς και αλληλοσυγκρουόμενες οδηγίες αποτελούν τη μόνη συνέπεια και σταθερά του «επιτελικού» κράτους αυτής της κυβέρνησης. Η διάλυση του δημόσιου σχολείου είναι πολιτική επιλογή και επιχειρείται σε όλα τα επίπεδα!
Η κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020,  αιφνιδιαστικά στη Βουλή για ψήφιση, για τις εκλογές των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προβλέπει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης υπουργού και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων! Παράλληλα  καθορίζει οι εκλογές για τα Υ.Σ. να γίνονται το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου για να μη χάνονται μαθήματα!

Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός καθώς για την Κυβέρνηση της ΝΔ, η πανδημία αποτέλεσε την ευκαιρία για να νομοθετήσει σε κάθε πεδίο της δημόσιας διαχείρισης την παρέκκλιση ως κανόνα! Είχαν προηγηθεί ο «νόμος» για την ποινικοποίηση και τον περιορισμό των διαδηλώσεων και φυσικά το μητρώο των συνδικαλιστικών οργανώσεων όπου το κράτος παρεμβαίνει ευθέως στη λειτουργία τους!

Δύο απλές παρατηρήσεις για την απίστευτη αυτή τροπολογία του επιτελικού κράτους:

α) Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών δεν έχουν ζητήσει ποτέ την ημέρα της ψηφοφορίας και κάθε ψηφοφορίας που αφορά στις διαδικασίες του κλάδου να μη λειτουργούν τα σχολεία!  Οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια γίνονται με ευθύνη της Διοίκησης η οποία και χορηγούσε την άδεια! Είναι προφανές ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν και ταυτόχρονα να ψηφίζουν οι  εκπαιδευτικοί. Άλλωστε οι εκλογές διαρκούν μέχρι αργά το απόγευμα και με δυνατότητα παράτασης αν χρειαστεί. Άρα είναι ψευδεπίγραφο και υποκριτικό ότι οι εκλογές καθιερώνονται Σάββατο ώστε να μη χάνεται μάθημα! Ας φροντίσει το Υπουργείο να καλύψει τις χιλιάδες διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα λόγω των πολύ σοβαρών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εκπαίδευση! Είναι αυτονόητο ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε εργάσιμη ημέρα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμμετοχή των εκπαιδευτικών!

β) Πρώτιστο ζήτημα είναι αν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου! Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», δεν υπάρχει κάλπη, δεν ταυτοποιείται δια ζώσης ο ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή,  και φυσικά δεν ξέρει κανείς ποιος ψήφισε πίσω από τον υπολογιστή ! Δυστυχώς με αφορμή την Πανδημία, δρομολογούνται διαδικασίες «ευνουχισμού» του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες του καναπέ, που ανοίγουν τον δρόμο για νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος!

Τα συνδικάτα έχουν τις δικές τους διαδικασίες, για την εκλογή των οργάνων τους και δεν θα επιτρέψουν καμία παρέμβαση στη λειτουργία τους!

Σχετικά με την εξέλιξη της Πανδημίας, η πολιτική ηγεσία του  ΥΠΑΙΘ υποκρίνεται ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα, για την εμφάνιση των οποίων είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως, με μια σειρά από ασαφείς και αλληλοσυγκρουόμενες οδηγίες  και εγκυκλίους (από τη διαχείριση των κρουσμάτων μέχρι τη διαχείριση της ύλης), που δημιουργούν περισσότερη σύγχυση και για άλλη μια φορά φορτώνουν με νέες ευθύνες τους άοπλους εκπαιδευτικούς και γονείς! Την ίδια στιγμή τα κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι πλέον καθημερινά και διαρκώς αυξάνονται τα σχολεία ή τμήματα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία (105 έως σήμερα)! Ωστόσο, καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα και για δωρεάν τεστ στα μέλη της σχολικής κοινότητας.! Απέναντι σε αυτή την εγκληματική αδιαφορία του Υπουργείου στηρίζουμε  τα μορφωτικά και υγειονομικά δικαιώματα των μαθητών/τριων μας!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 25/9/2020 

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Η ΟΛΜΕ για την ΥΑ σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών ΓΕΛ 2020

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook