Με σχετικό έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί τις κείμενες διατάξεις (Α. Νομοθετικό πλαίσιο) που επιτάσσουν την καταχώρηση των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Μyschool και ζητείται από τα κατά τόπους και καθ’ ύλην αρμόδια Όργανα να προβούν στις κατά περίπτωση ενέργειες αρμοδιότητάς τους (Β. Καταχώρηση Στοιχείων).

Α. Νομοθετικό πλαίσιο

Α.1. Στο άρθρο 2 («Εποπτεία»), παρ. 1 του ν.682/1977 (Α’ 244), ορίζεται: «1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ’ αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων» και στην παρ. 6, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 («Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων») του ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ορίζεται: «6. Τα ιδιωτικά σχολεία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης ρύθμισης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή από άλλη ειδική διάταξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία».

Α.2. Στο άρθρο 207 («Πληροφοριακό σύστημα myschool»), στις παρ. 1, 2 και 3, του ν.4610/2019 (Α’ 70), ορίζεται: «1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων. 2. Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων. 3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Β. Καταχώρηση Στοιχείων

Βάσει των ανωτέρω τα κατά περίπτωση, και κατά τόπους και καθ’ ύλην, αρμόδια όργανα, παρακαλούνται όπως:

Β.1. Με ευθύνη της κατά τόπο αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα της ιδιωτικής σχολικής μονάδας που τηρείται στο ΠΣ Myschool, η πράξη διορισμού (ή πρόσληψης, στις περιπτώσεις αναπλήρωσης) όλων των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται αρμοδίως για το Π.Σ. Myschool.

Ομοίως, κάθε μεταβολή που επέρχεται με σχετική διοικητική πράξη και αφορά εκπαιδευτικό ιδιωτικής σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στο εν λόγω Π.Σ. με ευθύνη της Δ/νσης Εκπαίδευσης που εξέδωσε την πράξη αυτή.

Β.2. Με ευθύνη του διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία μαθητικού δυναμικού όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, με την δέουσα προσοχή στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

B.3. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα ξένα σχολεία της ημεδαπής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Μέχρι 19/8 η δήλωση περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σε πλήρη σύνθεση και με αυξημένα μέτρα προστασίας η επαναλειτουργία των σχολείων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook