Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπό στοιχεία 83691/Γ7/22-7-2011 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» (Β΄1981).

Η Απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Σε κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται για τη στελέχωσή του συνολικά έως πέντε (5) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο ένας τελεί χρέη Υπευθύνου λειτουργίας του ΚΠΕ και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ. Ένας εκπαιδευτικός της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ δύναται να ορίζεται ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος».

β) Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 καταργείται

γ) Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η διάρκεια της απόσπασης των εκπαιδευτικών είναι ένα(1) έτος.»

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απονέμονται αξιολογικές μονάδες στη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών.»

ε) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3: Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

1.Τα γενικά κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων:

Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης, που προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

ΙΙ. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργουάσκησης διοικητικών καθηκόντων, που προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook