Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/2995/Β6/2010 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55). 

Άρθρο μόνο

Α. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 «Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον υποψήφιο στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου από 1 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου εκάστου έτους, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρεται στην προκήρυξη από 1 Ιουλίου μέχρι και 7 Ιουλίου εκάστου έτους και είναι τα εξής:»

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών».

Γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλος διοικητικός υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών».

Δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 καταργείται με ταυτόχρονη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων.

Ε. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα έργά της ανωτέρω παραγράφου 4, που θα εκτελέσουν οι υποψήφιοι, τροποποιούνται ως εξής: (α) ένα αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύροάσπρο) από γύψινο εκμαγείο – υποχρεωτική άσκηση, (β) ένα έργο με χρώμα εκ του φυσικού, από την άσκηση σύνθεσης-χρώματος, (γ) μια δοκιμασία σχεδίου με θέμα ανθρώπινη μορφή, από έμψυχο ή άψυχο πρότυπο. Το θέμα δίνεται σε μια οποιαδήποτε μέρα των Εισιτηρίων Εξετάσεων και διαρκεί τέσσερις ώρες, (δ) μια άσκηση ελεύθερης ανασύνθεσης των δοθέντων θεμάτων (σχέδιο ή χρώμα).

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί ο κάθε υποψήφιος επιλέγει να καταθέσει μετά το πέρας των εξετάσεων τρία έως τέσσερα (3-4) συνολικά σχέδια εκ των οποίωνυποχρεωτική ορίζεται η δοκιμασία στο αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο-άσπρο) από γύψινο εκμαγείο και τα υπόλοιπα δύο έως τρία (2-3) μπορούν να είναι από οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες δοκιμασίες των περιπτώσεων (β) ή (γ) και (δ).

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στους χώρους που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή των εξετάσεων».

Ζ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως Επιτηρητές, ορίζονται μέλη: α) του διοικητικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, β) των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και γ) του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού άλλων υπηρεσιών.»

Η. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως  εξής:

«4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει το χώρο ή την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται εντός του χώρου ή της αίθουσας εξετάσεων μετά από έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του».

Η ισχύς της υπουργικής απόφασης καταλαμβάνει και την εισαγωγή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook