Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού – Συνδυαστικά θέματα

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «ΕΞΕΛΙΞΗ – Βασίλης Καραΐσκος»

Επιμέλεια: Φωτιάδου Αθηνά

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. α) Γιατί ο Κοντ θεωρείται ο «ανάδοχος» της κοινωνιολογίας; Πώς προσπάθησε να θεμελιώσει τη νέα επιστήμη;

Κεφ. 1ο Απάντηση: σελ. 17 «Ο Γάλλος … μεταβολές».

β) Ποια είναι τα τρία στάδια του ανθρώπινου πνεύματος σύμφω-να με τον Κοντ;

Κεφ. 1ο Απάντηση: σελ. 17-18 « Ο Α.Κοντ … κοινωνίες».

γ) Τι υποστήριζε ο Κοντ για τη δημιουργία του κράτους;

Κεφ. 7ο Απάντηση: σελ.134 « Ο Α.Κοντ … διοίκησης»

 

 1. α) Πώς ορίζει ο Μαρξ την ταξική πάλη;

Κεφ. 1ο Απάντηση: σελ. 18 « Το κλειδί … εργάτες» και

                                  σελ. 22 « Ο ανταγωνισμός … ιστορίας»

β) Πώς συνδέεται ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας με την πάλη των τάξεων;

Κεφ. 6ο Απάντηση: σελ. 111 «Για τον Μαρξ … των τάξεων»

 

 1. α) Ποια επανάσταση δημιούργησε την εργατική τάξη;

Κεφ. 1ο Απάντηση: σελ. 13 « Μερικές από τις αλλαγές … αναδύονται νέες κοινωνικές τάξεις».

β) Πώς ορίζει ο Μαρξ την εργατική τάξη και πώς προσδιορίζει την πάλη των τάξεων;

 Κεφ. 6ο Απάντηση: σελ. 118 « Ως κοινωνικές τάξεις … η εργατική δύναμη» και

Κεφ. 1ο σελ. 18 «Το κλειδί … εργάτες».

γ) Πώς η εργατική τάξη γίνεται «πηγή πλουτισμού» της αστικής τά-ξης;

Κεφ. 6ο Απάντηση σελ. 110 « Με τη βιομηχανική επανάσταση … απειλή μαστιγίου».

δ) Τι είναι η υπεραξία, που παράγει η εργατική τάξη σύμφωνα με τον Μαρξ;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 22 « Ο Μαρξ … κέρδος»

 1. α) Γιατί οι καπιταλιστές αποτελούν την κυρίαρχη τάξη στη βιομη-νική κοινωνία σύμφωνα με τον Μαρξ;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 18 «Ο Μαρξ ανέλυσε … καπιταλιστών»

                          και σελ. 22 «Ο Μαρξ μελέτησε … κέρδους» και

Κεφ. 6ο Απάντηση σελ. «Ο Μαρξ … εργατική δύναμη»

β) Πώς επέδρασε η βιομηχανική-καπιταλιστική μετάβαση της κοινωνίας σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ;

Κεφ. 2ο  Απάντηση σελ. 33-34 «Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ … συνοχή…»

γ) Με ποια πολιτικά μέσα θεωρεί η μαρξιστική θεωρία ότι επικρατούν οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής στο καπιταλιστι-κό κράτος;

Κεφ. 7ο Απάντηση σελ. 143 « Η μαρξιστική οπτική … τάξη».

 

 1. α) Πώς ανέλυσε ο Μαρξ το καπιταλιστικό σύστημα;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 18 «Ο Μαρξ … καπιταλιστών»

β) Πώς ορίζει ο Μαρξ την υπεραξία;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 22 «Ο Μαρξ … κέρδους»

γ) Ποια είναι η αντίθεση ανάμεσα στις εργατικές τάξεις;

Κεφ. 6ο Απάντηση σελ. 118 «Ο Μαρξ … δύναμη».

 

 1. α) Με ποιον τρόπο ερμηνεύει ο Βέμπερ τον κοινωνικό μετασχη-ματισμό;

Κεφ. 1Ο  Απάντηση σελ. 20 « Ο Βέμπερ θεώρησε τον εξορθολο-γισμό … προκαπιταλιστικές κοινωνίες»

β) ) Με ποιον τρόπο ερμηνεύει ο Ντυρκέμ τον κοινωνικό μετασχη-ματισμό;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 19 «Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ …

υπηρεσιών»

γ) Με ποιον τρόπο ερμηνεύει ο Μαρξ τον κοινωνικό μετασχη-ματισμό;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 18 « Οι ιδέες … κοινωνιολόγου»

δ) ) Με ποιον τρόπο ερμηνεύει ο Κοντ τον κοινωνικό μετασχη-ματισμό;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.17-18 «Ο Κοντ διατύπωσε το νόμο των τριών σταδίων… ανθρώπινη συμπεριφορά»

 

 1. α) Ποιο είναι το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε η κοινωνιολογία;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.13-14 « Η κοινωνιολογία γεννήθηκε  …

Γεννήθηκε η κοινωνιολογία»

β) Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολογίας; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα που να περιγράφει το αντικείμενο της κοινωνιολογίας.

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.14-15 « Η κοινωνιολογία ερευνά … μελετά η κοινωνιολογία»

 

 1. Να αναφερθείτε στη σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης.

 Πιο συγκεκριμένα:

 α) Τι σημαίνει συμβολική αλληλεπίδραση και από ποιους θεμε-λιώθηκε η ομώνυμη κοινωνιολογική σχολή;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 22-23 «Αλληλεπίδραση … Γκόφμαν».

         β) Πώς διαμορφώνεται η αυτοεικόνα μας σύμφωνα με τον Κούλευ;       Ποιοι είναι οι «σημαντικοί άλλοι»;

        Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 23 «Ο Κούλευ … περιβάλλοντός μας»

γ) Ποια ήταν η συμβολή του Γκόφμαν στη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης;

       Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 23 «Ο Γκόφμαν … στο κοινό»

δ) Ποια είναι η σχέση της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρα-σης με τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 23 «Η έννοια της συμβολικής αλληλεπί-δρασης … συμβολική  «κατασκευή».

 

 1. Να αναφέρετε βασικές θεωρητικές έννοιες που επεξεργάζονται οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρετε

α) Τι αφορά το θετικό στάδιο του ανθρώπινου πνεύματος κατά τον Κοντ;

Κεφάλαιο 1ο  Απάντηση σελ. 17 «Το θετικό στάδιο… σύνολό της».

β) Τι ορίζει ο Ντυρκέμ ως «συλλογική συνείδηση», «κοινωνική αλληλεγγύη», «μηχανική αλληλεγγύη», «οργανική αλληλεγγύη»;

Κεφάλαιο 1ο  Απάντηση σελ.19 « Ο Γάλλος κοινωνιολόγος… υπη-ρεσιών».

γ) Τι είναι η υπεραξία για τον Μαρξ;

Κεφάλαιο 1ο  Απάντηση σελ.22 «Ο Μαρξ μελέτησε … κέρδους»

δ) Ποιες ήταν οι απόψεις του Βέμπερ για την κοινωνική συμπερι-φορά και δράση των ανθρώπων;

Κεφάλαιο 1ο  Απάντηση σελ.20 « Ο Βέμπερ υποστήριζε… πένθος της)»

 

 1. Να συγκρίνετε τη φρουδική διάσταση της ψυχικής οργάνωσης της προσωπικότητας του ατόμου με τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.

Κεφάλαιο 3ο σελ. 55 « Ο Ζ.Φρόυντ … διαστάσεις», « Η δεύτερη διάσταση … υπερεγώ»

 Κεφάλαιο 1ο σελ. 23 «Η σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης … της κοινωνίας»

Κεφάλαιο 3ο σελ.57-58 «Οι κοινωνικοί επιστήμονες … συνοδεύουν» , «Με την προσέγγιση του Μιντ … εαυτού».

 1. Να εξηγήσετε την έννοια της κοινωνιολογικής θεώρησης. Πιο συγκεκριμένα:

α) Σε τι αναφέρετε ο όρος «κοινωνιολογική φαντασία»;

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 15 « Η κοινωνιολογική θεώρηση … καθημερινή μας ρουτίνα».

β) Να αναφέρετε ένα παράδειγμα εφαρμογής της κοινωνιολογι-κής φαντασίας.

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 15-16 «Ας υποθέσουμε ότι κάποιος … βιωματικής εμπειρίας»

γ) Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και την καθημερινή θεωρητική σκέψη.

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.16 « Η πρώτη διαφορά …κατανόηση της πραγματικότητας»

δ) Τι σημαίνει απλοποιημένη και μη ορθολογική κατανόηση της πραγματικότητας. Να δώσετε ένα παράδειγμα.

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.16-17 « Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα … έλεγχο της λογικής».

 

 1. Ποια είναι η σχέση της κοινωνικοποίησης ως διαδικασίας οικο-δόμησης της συλλογικής ταυτότητας σύμφωνα με την προσέγγιση του Κούλευ και με την επιλογή του ατόμου να συμμετέχει σε πα-ρέες και συλλόγους;

Κεφ. 3ο Απάντηση σελ.54 «Η κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικα-σία … απαιτήσεις τους».

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ.23 « Ο Κούλευ συνέβαλε … του περιβάλλο-ντός μας».

Κεφ. 3ο Απάντηση σελ.60 «Παρέες και σύλλογοι … ροκάδες».

 

 1. α) Να αναπτύξετε τη σημασία του ορθολογισμού σύμφωνα με τον Βέμπερ:

ως μέσο μετάβασης από την προβιομηχανική στη βιομηχανική κοινωνία,

στη διαδικασία διαμόρφωσης του κράτους

ως μορφής εξουσίας.

Κεφ. 1ο Απάντηση σελ. 20 « (Ο Βέμπερ) Θεώρησε τον εξορθολο-γισμό … της τεχνολογίας».

Κεφ. 7ο Απάντηση σελ.134 « Η δημιουργία του κράτους … ιεραρ-χίας αρμοδιοτήτων».

Κεφ. 7ο Απάντηση σελ.137 «Η ορθολογική εξουσία … νομιμότητα»

β) Η σύγχρονη δημοκρατία εμπίπτει στον χαρακτηρισμό της ορ-θολογικής εξουσίας;

Κεφ. 7ο Απάντηση σελ.139 «Στα σύγχρονα πολυπληθή … δικαστι-κή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 1. α) Τι σημαίνει ο όρος βιομηχανική επανάσταση;

Κεφάλαιο 2ο Απάντηση σελ. 33-34 « Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ … παραγωγής αγαθών».

β) Πώς συνδέεται η βιομηχανική ανάπτυξη με τη γέννηση της κοι-νωνιολογίας;

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ. 13-14 « Η κοινωνιολογία γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη … μέσα στο οποίο γεννήθηκε η κοινωνιολογία».

 1. α) Πώς γίνεται ιστορικά η μετάβαση από τις αγροτικές στις βιομηχανικές κοινωνίες;

Κεφάλαιο 2ο  Απάντηση σελ. 32-34 « Η μετάβαση στη βιομηχανι-κή κοινωνία … σύμβολο του βιομηχανικού κόσμου».

β) Πώς ερμηνεύει την μετάβαση αυτή ο Βέμπερ;

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ. 20 « Θεώρησε τον εξορθολογισμό … προκαπιταλιστικές κοινωνίες»

 1. α)Ποια στοιχεία προσδιορίζουν τη μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία;

Κεφάλαιο 2ο  Απάντηση σελ. 35-36 « Αυτό που δείχνει τη μετάβαση… των ομάδων αυτών».

β) Ποια είναι η σχέση γνώσης και πληροφορίας;

Κεφάλαιο 5ο  Απάντηση σελ. 104 « Γύρω από … δεν πρέπει να αγνοηθεί».

 1. Να παρουσιάσετε τη σημασία της πόλης κατά την πρώτη και δεύτερη φάση μετάβασης στη βιομηχανική κοινωνία. Πώς δια-μορφώθηκε η ζωή των ανθρώπων ως προς τον τόπο διαβίω-σής τους στη βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία;

      Κεφάλαιο 2ο  Απάντηση σελ. 32-33 « Η μετάβαση … 11ο αιώ-να», « Στην πόλη … μη γεωργικό πληθυσμό»

     και σελ. 34 « Το κύριο χαρακτηριστικό … συνοχή».

 1. α) Να παρουσιάσετε τη βασική κατάταξη των χωρών σε πα-γκόσμια κλίμακα με βάση τον οικονομικό παράγοντα και να εντοπίσετε την αφορμή για τη διάκριση αυτή.

Κεφάλαιο 2ο Απάντηση σελ.36 « Από τον 17Ο αιώνα … παγκόσμια οικονομία».

β) Ποιες κατηγορίες χωρών πρέπει να εξετάζονται από κοινού σε επίπεδο ανάπτυξης και γιατί;

Κεφάλαιο 2ο Απάντηση σελ.36,38 « έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες … Πρώτου Κόσμου.»., «Άλλοτε  η ανάπτυξη των κοινωνιών … διεθνές επίπεδο».

γ) Είναι δυνατή η αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε κρατικό επίπεδο;

Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ.127 «Γενικά η αντιμετώπιση … κοινωνία».

δ) Ποια είναι η ιστορική διάκριση των κρατών σε «γενιές»; ‘Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των κρατών;

 Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ.138 « Ιστορικά … π.χ. Παλαιστίνη»

 

 1. α) Πώς προσδιορίζεται ο όρος «ανάπτυξη» των χωρών στις θεωρίες του εκσυγχρονισμού;

Κεφάλαιο 2ο Απάντηση σελ. 36,38 « Πολλοί κοινωνικοί επιστή-μονες … οικονομική ανάπτυξη».

β) Να εξετάσετε εάν η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σήμε-ρα στην αλλαγή της κοινωνίας των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών;

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ 101: «Η εκπαίδευση συμβάλλει … κοινωνικής ανάπτυξης».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

 1. α) Με βάση τον ψυχο-κοινωνικό μηχανισμό της εσωτερί-κευσης, να εξηγήσετε την επίδραση που ασκεί η εσωτερί-κευση της κοινωνικής θέσης των μαθητών στην εκπαιδευ-τική διαδικασία.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.52: «Η εσωτερίκευση … επιβρα-βεύσεις».

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ.100: «Σύμφωνα με τα συμπερά-σματα … σύγχρονες ανάγκες μαθητών».

β) Να περιγράψετε την κοινωνιολογική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης σύμφωνα με την οποία τα άτομα αποδέχονται την κοινωνική τους θέση αναπαράγοντας την ισχύουσα τάξη των πραγμάτων.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.58: « Οι μαρξιστές … κοινωνικές θέσεις».

 

 1. Πότε ξεκινά η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου και πώς αποκτά το άτομο, μέσω αυτής, συγκεκριμένη πολιτική στάση και συμπεριφορά;

 Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.67: «Η πολιτική κοινωνικοποί-ηση … συλλόγους».

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ. 148-149: «Με τον όρο πολιτική συμπεριφορά … στη χώρα του».

 

 1. Να αναφέρετε τους όρους με τους οποίους τείνει να αντικατασταθεί η έννοια του κοινωνικού ελέγχου και να τους συσχετίσετε με την επανακοινωνικοποίηση.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.65: «Ο κοινωνικός έλεγχος … παραβατικής συμπεριφοράς», « Στις μέρες μας … ή ένταξη».

Και σελ. 67: «Είναι πιθανό στην πορεία … επανακοινωνικο-ποίηση».

 

 1. α) Να καταδείξετε τη σημασία του κράτους ως φορέα κοι-νωνικοποίησης.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.64: «Το κράτος … πολιτικά κόμματα».

β) Τι είναι το κράτος και πώς δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους Μ.Βέμπερ, Κ.Μαρξ και Α.Κοντ.

 

Βέμπερ

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.134: «Στις οργανωμένες κοινωνίες … ιεραρχίας αρμοδιοτήτων».

Μαρξ

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ.18: «… το κράτος αποτελεί όργανο των καπιταλιστών».

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.134: «Ο Μαρξ αποδίδει … μοναρχία».

Κοντ

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ.17: « Ο Κοντ στο νόμο των τριών σταδίων και συγκεκριμένα στο μεταφυσικό στάδιο προσδιόρισε ότι η κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι το κράτος».

και Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.134: «Ο Κοντ θεωρεί ότι το κράτος … δομές διοίκησης».

 

 1. α) Να δώσετε τον ορισμό του κοινωνικού θεσμού.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.58: Η ιεραρχία των θέσεων που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι στις καθημερινές σχέσεις τους«… οφείλεται … της κοινωνίας.», «Στις κοινωνίες μας …είναι τυπικοί».

β) Πώς προσεγγίζουν τους κοινωνικούς θεσμούς οι λειτουργιστές, οι μαρξιστές και οι κονστρουκτιβιστές;

Λειτουργιστές                

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ.21: «Ο Μέρτον εξειδίκευσε … λειτουργίες τους».

Μαρξιστές

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.143: «Οι κυριότεροι μηχανισμοί … καταστολής της κυρίαρχης τάξης».

Κονστρουκτιβιστές

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ.21: «Σύμφωνα με την προσέγγι-ση του κονστρουκτιβισμού … συμπεριφοράς».

 

 1. Με ποιον τρόπο συνδέθηκε ιστορικά η θρησκεία με την εργασία;

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.61: «Ο Βέμπερ θεωρούσε ότι η θρησκευτική συμπεριφορά … ανθρώπων».

 Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ.110: «Ο Γερμανός κοινωνιολό-γος  Μ. Βέμπερ … ηθική δραστηριότητα».

 

 1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συναναστροφής των ατόμων με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και πότε ένα θεωρείται κοινωνικοποιημένο;

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.51: «Η συναναστροφή μας με τις μικρότερες .   μας κοινωνικοποιεί».

Και Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.54: «Κοινωνικοποιημένο … απαιτήσεις τους».

 

 1. α)Τι υποστηρίζει ο Βέμπερ για την κοινωνική συμπεριφορά και δράση των ανθρώπων;

Κεφάλαιο 1ο Απάντηση σελ.20: «Ο Βέμπερ υποστήριζε … πένθος της».

β) Πώς αναλύει ο Βέμπερ τη θρησκεία και τη σχέση της με την εργασία;

 Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.61: «Ο Βέμπερ θεωρούσε … προσανατολισμό των ανθρώπων»,

και Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ.110: «Ο Βέμπερ κατέδειξε πως ο προτεσταντισμός συνέβαλε στην ανάπτυξη της ιδέας του μόχθου».

γ) Τι ισχυρίζεται ο Βέμπερ σχετικά με την κοινωνική δια-στρωμάτωση;

Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ.119: «Ο Βέμπερ … υπερασπίζο-νται».

δ) Ποιες είναι οι τρεις μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας κατά τον Βέμπερ;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.135-136: «Κατά τον Βέμπερ … Κάστρο κ.ά.».

 

 1. α) Ποιους φορείς κοινωνικοποίησης ονομάζουμε δευτερογενείς;

                        

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.58: «Δευτερογενείς … τυπικές».

β) Να αναφερθείτε στο σχολείο, τη θρησκεία, τα ΜΜΕκαι το κράτος ως φορείς κοινωνικοποίησης.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.60: « Το εκπαιδευτικό σύστημα … κόμματα».

γ) Τι είδους ένταξη σηματοδοτεί η είσοδος του παιδιού στην εκπαίδευση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίη-σης;

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ.91: «Η εκπαιδευτική διαδικασία …δευτερογενής κοινωνικοποίηση».

 

 1. α) Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος;

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.65: « Ο κοινωνικός έλεγχος … Μεσοπόλεμο».

 β) Ποιος μηχανισμός της κοινωνικοποίησης συνδέεται με τον αυτοέλεγχο και γιατί;

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.52: «Η εσωτερίκευση … επιβρα-βεύσεις).». και σελ. 65: «Στις μορφές κοινωνικού ελέγχου … την κλοπή».

γ) Ποια διάσταση της θεωρίας της προσωπικότητας του Φρόυντ σχετίζεται με τον κοινωνικό έλεγχο;

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.55: «Η δεύτερη διάσταση … υπερεγώ».

 

 1. α) Περιγράψτε τον ψυχοκοινωνικό μηχανισμό της εσωτερί-κευσης.

Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.52: «Η εσωτερίκευση … επιβρα-βεύσεις).».

           β) Πώς επηρεάζει η εσωτερίκευση της κοινωνικής θέσης

          των μαθητών την επαγγελματική τους σταδιοδρομία;

          Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ 100: «Στην πραγματικότητα …

          μαθητών».

          γ) Εξηγήστε, δίνοντας ένα παράδειγμα, τον ρόλο της εσωτε-

ρίκευσης στην μειωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα κοινά από το γυναικείο φύλο.

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ 149: «Για παράδειγμα … σπίτι».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

 1. α)Να προσδιορίσετε την έννοια των ανισοτήτων και να περι-γράψετε τις βασικότερες μορφές τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ 119-120: «Η έννοια της κοινωνι-κής διαστρωμάτωσης … αντιμετώπιση ανισοτήτων».

β) Με ποιες διαδικασίες το εκπαιδευτικό σύστημα αναπαρά-γει τις ανισότητες σύμφωνα με τον Μπουρντιέ;

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ 99: «Η θεωρία της αναπαραγωγής … επαγγελματικές σχολές».

γ) Ποια είναι η σχέση μεταξύ κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης και σταδιοδρομίας των μαθητών στην Ελλάδα;

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ 99: «Το ότι οι σχολικές επιδόσεις … κινητικότητας στην ελληνική κοινωνία και

Κεφάλαιο 5ο Απάντηση σελ 92-93: «Η πιο σημαντική από τις άδηλες λειτουργίες … ανώτατης εκπαίδευσης».

 

 1. Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τις νέες μορφές απασχόλη-σης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιοι προβληματισμοί έχουν προκύψει; Είναι αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης μια απάντηση στην ανεργία;

Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ 114: «Η εισαγωγή … ο υπολογι-στής του;», σελ. 115 «Αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης … κουλτούρα», σε. 128 « Η αντιμετώπιση της ανεργίας … νέες θέσεις εργασίας».

 

 1. Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας για τα παιδιά στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης; Υπάρχει σήμερα παιδική ερ-γασία; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας παρουσιάζοντας παραδείγματα.

 Κεφάλαιο 6ο Απάντηση σελ 110: «Με τη βιομηχανική επανά-σταση η εργασία διαφοροποιείται σημαντικά. Την εποχή εκεί-νη … του παιδιού»., και σελ. 125-126 «Μια σημαντική συνέ-πεια της φτώχειας … και πολιτισμού».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

 1. Η δύναμη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ατόμων.

α) Πώς προσδιορίζεται η έννοια της δύναμης για τους με-λετητές των πολιτικών μορφών οργάνωσης της εξουσίας και πώς ορίζεται από τον Βέμπερ;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.134 : «Όσοι μελετούν τις πολιτικές μορφές οργάνωσης … μεγάλη επιρροή».

β) Σε ποιον τύπο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά-τάσσεται το άτομο με κριτήριο τη δύναμη σύμφωνα με τον Βέμπερ;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ. 119 : «Ο Βέμπερ διέκρινε τρεις τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ο δεύτερος τύπος … μιας ομάδας».

γ) Πώς συνδέει ο Βέμπερ τη δύναμη με την εξουσία και ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.134 : «Ένα άλλο είδος δύναμης … ορισμέμο έδαφος».

δ) Να καταγράψετε πού βρίσκεται η δύναμη στον τύπο της χαρισματικής και της ορθολογικής εξουσίας.

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.135: «Η χαρισματική εξουσία … του λόγου του» και σελ. 137: Ορθολογική εξουσία «Σε αυ-τον τον τύπο … και ρόλων».

 

 1. α) Τι είναι η πολιτική κοινωνικοποίηση; Πότε ξεκινά και πώς διαμορφώνεται στην πορεία της ζωής ενός ατόμου;

 Κεφάλαιο 3ο Απάντηση σελ.67: «Η πολιτική κοινωνικοποί-ση … συλλόγους».

β)Ποιος είναι ο ρόλος των κομμάτων και ποιος των ομάδων πίεσης ως φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης του ατόμου;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.144: «Τα πολιτικά κόμματα … πλειοψηφία».

γ) Πώς λειτουργούν τα ίδια τα άτομα εκτός από δέκτες και ως φορείς πολιτικής κοινωνικοποίησης;

Κεφάλαιο 7ο Απάντηση σελ.148: «Στο πλαίσιο μιας συγκε-κριμένης κοινωνίας … των πολιτών».

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «ΕΞΕΛΙΞΗ – Βασίλης Καραΐσκος»*

 • 1ο  Κύπρου 72 Λάρισα, Τ. 2410534692
  2ο Αγ. Κωνσταντίου, Συκούριο Λάρισας Τ. 2495052084

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό της σειράς εδώ

Διαβάστε ακόμα: 

Η εξέταση της Κοινωνιολογίας Προσανατολισμού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Βασικοί ορισμοί & Σημεία έμφασης στα κεφάλαια 1- 3 και 5-7 της Κοινωνιολογίας Προσανατολισμού

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook