ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης

Της Όλγας Ντανοπούλου

ΘΕΜΑ Α:

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:

  1. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο απ’ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο.
  2. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της ζήτησης , είναι ο χρόνος.
  3. Η αύξηση της τιμής ενός ή περισσοτέρων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του αγαθού.
  4. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της τιμής προς τη μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας
  5. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω δεξιά και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση

1. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας δεν μετατοπίζεται όταν:

Α) Χρησιμοποιούνται ορθολογικά όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές

Β) Αυξηθεί το κεφάλαιο

Γ) μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας

Δ) αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων

2. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή παραμένει ίση και σταθερή κατά απόλυτη τιμή με 1 και έχουμε σε κάθε σημείο της ισοποσοστιαία μεταβολή της τιμής τότε:

Α) Έχουμε μεγιστοποίηση της συνολικής δαπάνης

Β) Έχουμε αύξηση της συνολικής δαπάνης

Γ) Η συνολική δαπάνη παραμένει σταθερή

Δ) Οι παραγωγοί θα αυξήσουν τα έσοδά τους

ΘΕΜΑ Β:

Να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα και το μειονέκτημα του καταμερισμού εργασίας
  2. Να δείξετε τι θα συμβεί στη τιμή και την ποσότητα ισορροπίας αν συμβούν τα εξής:

Α) μεταβληθεί η ζήτηση

Β) μεταβληθεί η προσφορά

Γ) ταυτόχρονη μεταβολή ζήτησης και προσφοράς

ΘΕΜΑ Γ:

Δίνεται η γραμμική συνάρτηση ζήτησης Qd=100-10P. Από το σημείο μεγιστοποίησης της συνολικής δαπάνης διέρχεται η καμπύλη προσφοράς που σε όλο το μήκος της η ελαστικότητα προσφοράς είναι μοναδιαία. Μια βελτίωση των καιρικών συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της καμπύλης προσφοράς. Η νέα καμπύλη προσφοράς που δημιουργείται έχει κατά μήκος της ελαστικότητα προσφοράς ίση με τη μονάδα. Το νέο σημείο ισορροπίας ανέρχεται σε  Po’=4 και Qo’=60. Ως συνέπειας της παραπάνω μεταβολής είναι η δημιουργία ελλείμματος ίσο με 10 μονάδες. Ζητείται:

Α) Το αρχικό σημείο ισορροπίας και την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο αυτό.

Β) Να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση προσφοράς

Γ)Να βρεθεί η ανώτατη τιμή καθώς και το ύψος του πιθανού καπέλου

Δ)Να δείξετε διαγραμματικά όλες τις παραπάνω μεταβολές 

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Διαβάστε ακόμα:

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Θεωρία

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Ασκήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Ασκήσεις στα κεφάλαια 1-2

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Ασκήσεις στο 3ο Κεφάλαιο «Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook