Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδίως αναφορικά με τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, και για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι – κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση – επήλθαν βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουργία 28 συνολικά Π.Σ. (έναντι 24 Π.Σ. που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο). Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 ΠΕΙ.Σ. Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυμνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειραματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. Συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.
  • Η εισαγωγή στα Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ θα γίνεται με κλήρωση (εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ.).
  • Ως προς την στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.

Οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ενδεικτικά αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων, τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

Στόχος του Υπουργείου είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα, πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015-2019. Πρόκειται για δυο διακριτούς τύπους σχολείων, τα οποία ωστόσο αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του.  

Ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ειδικότερος σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων).

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτεται πίνακας με τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως διαμορφώνονται στο νομοσχέδιο μετά και την τελευταία ενσωμάτωση σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΧΟΛΕΙΟΤΥΠΟΣΠΡ.ΔΕ.Π.Σ./ ΠΕΙ.Σ.
1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
2ΑΤΤΙΚΗΣ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
3ΑΤΤΙΚΗΣΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
4ΑΤΤΙΚΗΣΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
5ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
6ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
7ΑΤΤΙΚΗΣ1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
8ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
9ΑΤΤΙΚΗΣ1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
10ΑΤΤΙΚΗΣΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
11ΑΤΤΙΚΗΣ3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
12ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
13ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)  ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
14ΑΤΤΙΚΗΣ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
15ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
16ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
17ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
18ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
19ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
20ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
21ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
22ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
23ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
24ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
25ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
26ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
27ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΡΩΤΟ (1ο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
28ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
29ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
30ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
31ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
32ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
33ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
34ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
35ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
36ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
37ΗΠΕΙΡΟΥ1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
38ΗΠΕΙΡΟΥ2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
39ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
40ΗΠΕΙΡΟΥΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
41ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
42ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
43ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
44ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
45ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
46ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
47ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
48ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
49ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
50ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
51ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
52ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
53ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
54ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
55ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
56ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
57ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
58ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
59ΚΡΗΤΗΣΠΕΜΠΤΟ (5Ο) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
60ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
61ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
            62         ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό

Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο ως Π.Σ., μετονομάζονται σε Π.Σ.

Ως συνδεδεμένα Π.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής: α) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.,   β) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας,γ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,δ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,ε) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,στ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,ζ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο (μόνο για το σχολικό έτος 2019-2020 και βάσει του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) τα Μαράσλεια Δημοτικά Σχολεία συνδέονται με το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών),η) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, θ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,ι) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών,ια) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ Ανδρόνικος καιιδ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης. Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής:

α) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο,

β) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο,

γ) Το Μονοθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.)  συνδέεταιμε το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο),

δ) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο) συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ. Γυμνάσιο, 

ε) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Λύκειο,

στ) Το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) συνδέεταιμε τοΟκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.),

ζ)  Το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

η)  Το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) συνδέεται με το Μικτό  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

θ)  Το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Λύκειο,

ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ιβ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

ιγ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το 5o Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε ακόμα:

Ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπ/ση: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς

Πανελλαδικές 2020: Ανακοινοποίηση οδηγιών για την προετοιμασία των υποψηφίων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις ΕΕΠ & ΕΒΠ – Από 19 έως 26 Μαΐου οι αιτήσεις

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook