Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας η Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης:

α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και,

β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-21.

Πιο αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν:

α) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενικές Γραμματείες), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι

Α ν ώ τ α τ ε ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ έ ς Α κ α δ η μ ί ε ς (Α.Ε.Α.).

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τα καθήκοντα των αποσπώμενων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139 Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β)), η αριθ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

β) για την παροχή εκπαιδευτικού έργου:

1) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο),

2) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12.00, επιλέγοντας έως τέσσερα (4) σχολεία

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς

και έως πέντε (5) Π Υ Σ Δ Ε / Π Υ Σ Π Ε .

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β), η αριθ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οι Διευθυντές των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να τη γνωστοποιήσουν άμεσα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους,

β) να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται εκτός οργανικής θέσης για οποιοδήποτε λόγο (αποσπασμένοι στο εξωτερικό, αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, ευρισκόμενοι σε άδεια εκπαιδευτική, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική κλπ).

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΑΙΘ: Έως 7/5 οι αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Μέχρι 11/5 οι αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook