Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 22 και 23 Απριλίου 2020  για τις Γενικές Μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  στις 22 και 23 Απριλίου για τις γενικές μεταθέσεις σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγινε αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού διπλώματος Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως ισχύουν με την αντικατάσταση της παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-05-2016), 2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007), 3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).
 3. Ικανοποιήθηκαν 3 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 5 αιτήσεις. Τέλος απορρίφθηκε 1 αίτηση  ανάκλησης  μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ.
 4. Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ
 5. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 1 εκπαιδευτικού που ζητά μετάταξη σε διοικητική θέση μέσω του ΕΣΚ για λόγους Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄), για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας, βάσει ιατρικών Βεβαιώσεων και Φακέλων.
 6. Εγκρίθηκε η ένταξη 3 εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας.
 7. Σχετικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας οι αιτήσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις είναι 67. Τελικά μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής  Παιδείας μετατίθενται 25 εκπαιδευτικοί. Υπενθυμίζουμε ότι καλύφθηκαν και  38 οργανικά κενά γενικών ειδικοτήτων.
 8. Σχετικά με τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία οι ενεργές αιτήσεις είναι 119. Τα δηλωθέντα κενά είναι συνολικά 53. Για 7 από αυτά τα κενά δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. Τελικά καλύφθηκαν 18 από τα κενά αυτά για τις γενικές ειδικότητες. Αναφορικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91.01 υπήρξαν 31 έγκυρες αιτήσεις (25 ΠΕ08, 3 ΠΕ79.01 και 3 ΠΕ91.01). Τελικά μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας μετατίθενται 9 εκπαιδευτικοί.
 9. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 5993 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 669 (ποσοστό 11,16%). Το 2019 είχαμε 6164 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 455 (ποσοστό 7,38%). Το 2018 είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%). Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2942 έναντι 2568 το 2019, με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα. Τα τελικά κενά και πλεονάσματα –με βάση τις εκτιμήσεις των ΠΔΕ-  επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις ήταν 3162. Με τα δεδομένα αυτά είχαμε μια σημαντική αύξηση των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν (σχεδόν κατά 4%). Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 12,12% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 42,67%, στους ΠΕ01 το 3,07% και στους ΠΕ08 το 19,79%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 25,51%, σους Χημικούς το 72,4%, στους Γεωλόγους το 29,41% και στους Βιολόγους το 100% με 9 ικανοποιημένες αιτήσεις. Επιπρόσθετα ενδεικτικά στους ΠΕ05 ικανοποιήθηκε μόλις το 0,82% των αιτήσεων, στους ΠΕ06 το 2,68% ενώ στους ΠΕ07 δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης! Τέλος στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε το 2,60% των αιτήσεων (16 αιτήσεις), στους ΠΕ86 το 0,51% (3 αιτήσεις), στους ΠΕ80 το 14,79% και στους ΠΕ81 το 2,07% των αιτήσεων.  

Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση και τις θέσεις της ομοσπονδίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των κενών και πλεονασμάτων να τονίσουμε τα εξής:

 • Για άλλη μια φορά στα οργανικά κενά υπολογίζονται μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και όχι οι συνολικές που είναι πολύ περισσότερες.
 • Την στιγμή που η Πολιτική Ηγεσία εξαγγέλλει αλλαγές- σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- από την επόμενη σχολική χρονιά, ο υπολογισμός γίνεται με το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα! Π.χ. με τα 7ωρα στο ΓΕΛ που θα καταργηθούν και με τις 4 ομάδες προσανατολισμού! Όπως αναφέρεται: «Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ».
 • «Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού». Η ρύθμιση αυτή με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών δημιουργεί πολλά προβλήματα και εγείρει αρκετές ενστάσεις σχετικά με την καταχώριση κενών!
 • Πρέπει να τονιστεί ότι τα οργανικά κενά για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή βγήκαν με στοιχεία του Απριλίου του 2019 και η κατανομή των Ειδικοτήτων έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία . Με την τωρινή εγκύκλιο των κενών/πλεονασμάτων, ζητείται  από τα σχολεία να στείλουν πίνακες για να βγουν τα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικούς πίνακες οργανικών κενών. Κανονικά με βάση τα τωρινά επικαιροποιημένα κενά θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του συνολικού αριθμού ανά ειδικότητα που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και πρόκειται να διορισθούν οι εκπαιδευτικοί αφού λάβουν υπόψη τις μεταθέσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα οργανικά κενά των διορισμών των 4500 εκπαιδευτικών .
 • Δεν έχει δοθεί λύση στο αίτημα της ΟΛΜΕ και πολλών εκπαιδευτικών να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς. Παράλληλα τονίσαμε την αδικία που προκαλείται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσω αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης τις οργανικές αυτές στα Τ.Ε. και οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το 2018 αφού δεν υπήρχαν συστημένες οργανικές! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να δοθεί μια μικρή παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων μετάθεσης για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ΕΑΕ με τα νέα δεδομένα».
 • Στη φετινή εγκύκλιο οι πίνακες για τα Τμήματα Ένταξης θα συμπληρωθούν με το συνολικό αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα, τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα και τον αριθμό των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας. Να τονίσουμε ότι στις σχολικές μονάδες έχει συσταθεί από ένα τμήμα ένταξης!
 • Εφαρμόζεται αλγόριθμος που συστηματικά υποεκτιμά τα κενά και υπερεκτιμά τις υπεραριθμίες, κυρίως λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση ωραρίου στελεχών. Συνεχίζεται η καταχώριση των υπεράριθμων (οι οποίοι όμως ενδεχομένως έκαναν άρση και πήραν άλλη οργανική) και δεν καταχωρίζονται όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο Πίνακας Γ’ δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση.
 • Στην ΕΑΕ προτείνεται ένα δαιδαλώδες πλαίσιο για την καταχώριση οργανικών κενών που σε καμιά περίπτωση δεν απεικονίζει τις τεράστιες ανάγκες με τον αριθμό των αναπληρωτών να είναι αναλογικά σε ποσοστό υπηρετούντων 250% έναντι των μονίμων!
 • Επίσης για μια ακόμη χρονιά εκφράζουμε τηναπόλυτη αντίθεσή μας στην μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στην κατάργηση της μείωσης ωρών στους υπευθύνους εργαστηρίων και στην διατήρηση του αυξημένου αριθμού μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ξένων Γλωσσών και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών δεν υπήρξε η στήλη «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα. Τέλος θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων!
 1. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας επισυνάπτω τα στατιστικά των Γενικών Μεταθέσεων, τις βάσεις και τον τελικό πίνακα κενών και πλεονασμάτων.
 2. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
 3. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης. Θα εκδοθεί πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης στα εναπομείναντα κενά των μεταθέσεων.
 4. Η ανακοίνωση των Μεταθέσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί. Υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης. Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας – εν μέσω της πανδημίας και των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε- πρέπει να τονίσουμε την καθοριστική συμβολή των αρμόδιων τμημάτων και φυσικά των εργαζόμενων σε αυτά!
 5. Σχετικά με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες για διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι σίγουρο ότι έχουμε μια προσπάθεια συντηρητικής οπισθοδρόμησης με τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες και τα φθαρμένα υλικά του 2012-2014! Η θέση μας για το Νομοσχέδιο είναι η εξής:

«Έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει την Υπουργό Παιδείας Κα Κεραμέως να “μην τολμήσει” να καταθέσει νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας με τα σχολεία κλειστά, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία σε συνθήκες κατ’ οίκον περιορισμού, με δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες σε αναστολή. Όταν ολόκληρη η κοινωνία αγωνιά και αγωνίζεται με κόστος και θυσίες να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση και να επανέλθει η κανονικότητα, όταν οι εκπαιδευτικοί δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για να στηρίξουν τους μαθητές τους και το δημόσιο σχολείο, η κα Υπουργός επιλέγει “να χτυπήσει” θεωρώντας ότι επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες  μη αντίδρασης στα αντιδραστικά εκπαιδευτικά της μέτρα!

Έτσι καταθέτει ένα νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και δρομολογεί μια τραγική οπισθοδρόμηση με αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες ορθώνουν νέα εμπόδια  στη μόρφωση της νέας γενιάς, διογκώνουν τους  ταξικούς φραγμούς στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χτυπούν δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες του εκπαιδευτικού κόσμου και επαναφέρουν τις ιδεοληψίες για τα σχολεία των αρίστων.

Με το νομοσχέδιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:

 1. Μετατρέπει το σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο) σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο, αυξάνοντας τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σε όλες τις τάξεις, θεσμοθετώντας πανελλαδικού τύπου εξετάσεις μέσα από τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο καθιστώντας έτσι πολύ πιο δύσκολη τη διαδικασία προαγωγής και απόλυσης, και θυσιάζοντας πολύτιμο διδακτικό χρόνο στη διεξαγωγή εξετάσεων. Η αύξηση του εξεταστικού φόρτου και η καθιέρωση της τράπεζας θεμάτων θα οδηγήσει σε αύξηση της μαθητικής διαρροής και στη μετατροπή του Λυκείου σε σχολείο όπου θα καλλιεργείται ακραίος ανταγωνισμός μεταξύ μαθητών, σχολείων και εκπαιδευτικών και θα ενισχύεται η ανάγκη προσφυγής στα φροντιστήρια, σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής δυσκολίας για την οικογένεια. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, το σχολικό έτος 2013-14, το ποσοστό των μεταξεταστέων ανέβηκε στο 23%, από το 4% που κυμαινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
 2. Επαναφέρει την αυστηροποίηση των μαθητικών ποινών, δίνοντας βάρος στην τιμωρία και όχι την πρόληψη και την παιδαγωγική διαδικασία, καθώς και το αντιπαιδαγωγικό μέτρο της αναγραφής της διαγωγής των μαθητών στους απολυτήριους τίτλους, που θα συνοδεύουν τους μαθητές σε όλη τους της ζωή.
 3. Αυξάνει τον αριθμό των πρότυπων σχολείων δημιουργώντας συνειδητά και σκόπιμα, ένα νέο τοπίο στην εκπαίδευση με σχολεία δύο κατηγοριών, προσηλωμένο στο ιδεολόγημα της «αριστείας» που είδαμε πώς εφαρμόστηκε από το επιτελικό κράτος του Κου Μητσοτάκη σε νοσοκομεία και οργανισμούς.
 4. Επαναφέρει την εσωτερική και εξωτερική τιμωρητική αξιολόγηση για σχολεία και εκπαιδευτικούς με στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την ένταση του ανταγωνισμού και τελικά τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών. Επανέρχεται, η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αρχικά για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που συνδέεται με την υπηρεσιακή και την επαγγελματική τους εξέλιξη και φανερώνει το δρόμο που θα ακολουθήσει για όλους τους εκπαιδευτικούς από τον Σεπτέμβρη του 2021. Επανέρχεται η κακόφημη τιμωρητική ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και συνδέεται με την επαγγελματική του εξέλιξη!
 5. Για τους αναπληρωτές, που περιμένουν τον διορισμό τους από το φθινόπωρο του 2019, επιχειρεί δυσμενείς αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις μέσω της αύξησης των ετών ποινής όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη αναγνώρισης και σεβασμού, όπως διαφημίζει καθημερινά στα ΜΜΕ, που δείχνει η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς.

6.Επιφέρεται ένα βαρύ πλήγμα στα ημερήσια ΕΠΑΛ με την καθιέρωση ηλιακού ορίου – κόφτη τα 17 χρόνια στις εγγραφές, στερώντας από τους αποφοίτους Λυκείων τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικότητα αλλά και αποκλείοντας την επανένταξη νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα που το είχαν εγκαταλείψει, σε όφελος των ιδιωτικών ΙΕΚ  και των υπό ίδρυση Σχολών Κατάρτισης μετά το γυμνάσιο. Σημειώνουμε ότι πάνω από το 1/3 των μαθητών των

ΕΠΑΛ είναι άνω των 17 ετών!

Απορρίπτουμε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ως απαράδεκτο, απαιτούμε την απόσυρσή του και καταγγέλλουμε την ίδια την πράξη της κατάθεσης ως αντιδημοκρατική με μόνο στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων!

Τέλος κατά δήλωση της Υπουργού αναμένουμε 2 ακόμη «σωτήρια» νομοσχέδια για τις δομές και την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και για την επαγγελματική εκπαίδευση που πρέπει να «αναβαθμιστεί»! Σε κάθε περίπτωση οι ζωντανές δυνάμεις της εκπαίδευσης δεν θα επιτρέψουν την επιστροφή στις μαύρες  εποχές του 2011-14 και την επιβολή «καραντίνας διαρκείας» στο δημόσιο σχολείο και τη δημοκρατία!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με Υγεία Αγάπη Δύναμη & Αλληλεγγύη! Ιδιαίτερες ευχές στους Γιώργηδες και τις Γεωργίες για τη σημερινή ονομαστική τους εορτή!

Βάσεις, στατιστικά, κενά και πλεονάσματα μεταθέσεων εδώ

Με συναδελφικούς –αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα  23/4/2020

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ του ΥΠΑΙΘ για την αναβάθμιση του σχολείου – Ρυθμίσεις σε 3 βασικούς άξονες

Μέχρι 11/5 οι αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΑΙΘ: Έως 7/5 οι αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook