Υπόμνημα της Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας προς το Υπουργείο Παιδείας

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, η Ομογένεια και η παγκόσμια κοινότητα λόγω της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, συναισθανόμενοι τη βαρύτητα της αποστολής τους και παρά τις αντίξοες συνθήκες, εντείνουν τις προσπάθειές τους με σκοπό να σταθούν για άλλη μια φορά δίπλα στους μαθητές και τις μαθήτριές τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή επαφή τους με τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία διεκόπη απότομα λόγω της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων.

Ως νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Β.Ρ.Β., στο πλαίσιο της συνεισφοράς μας στη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου, και με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό, σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας διαρθρωμένες σε τρεις άξονες. Εισαγωγικά, παραθέτουμε κάποιες από αυτές, οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από το Υπουργείο:

Άξονας 1: Στόχος: Επάρκεια Προσωπικού για τη Στελέχωση των Σχολείων.

·  Αύξηση του χρόνου απόσπασης με επιμίσθιο σε 5 (3+2) έτη. (1.α.)

·  Δικαίωμα σε συναδέλφους που έχουν συμπληρώσει την πενταετή απόσπασή τους ή διανύουν το πέμπτο έτος αυτής να κάνουν εκ νέου αίτηση για τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο. (1.β.)

·  Κατάργηση των «παρατάσεων χωρίς επιμίσθιο» πλην των αυτοδίκαιων παρατάσεων. (1.γ.)

·  Κατάργηση πρόβλεψης για πρόσληψη ομογενών/αλλογενών στα ελληνικά σχολεία. (1.δ.)

Άξονας 2: Στόχος: Διαφανής Διαχείριση του Προσωπικού και Έγκαιρος Προγραμματισμός.

  • Ανάρτηση κενών, βελτιώσεων και τοποθετήσεων από τα Συντονιστικά Γραφεία (Σ.Γ.). (2.α.)
  • Θεσμοθέτηση της σειράς των τοποθετήσεων από τα Σ.Γ.. (2.δ.)
  • Έγκαιρος προγραμματισμός και θεσμοθέτηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. (2.στ.)

Άξονας 3: Στόχος: Εύρυθμη Λειτουργία των Σχολείων.

  • Έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. (3.α.)

1.Στόχος: Επάρκεια Προσωπικού για τη Στελέχωση των Σχολείων.

1.α. Αύξηση του χρόνου απόσπασης με επιμίσθιο σε 5 (3+2) έτη.

Με ανακούφιση δεχτήκαμε την πρόσφατη δήλωση της κ. Υφυπουργού για καταβολή επιμισθίου για πέντε έτη στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέτρο για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των συναδέλφων από την Ελλάδα για απόσπαση και, επιπλέον, θα κάνει αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι φέτος βρίσκονται στο 4ο έτος να παραμείνουν και την επόμενη χρονιά, κάτι σημαντικό  δεδομένης της καθυστέρησης που παρατηρείται στις διαδικασίες των αποσπάσεων.

Ζητάμε να αντικατασταθεί η τελευταία πρόταση του πρώτου εδαφίου της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 ως εξής: «Η παράταση αυτή είναι με επιμίσθιο.».

1.β. Να δικαιούνται οι συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει στο παρελθόν την πενταετή απόσπασή τους ή που διανύουν το πέμπτο έτος αυτής να κάνουν αίτηση για εκ νέου τριετή απόσπαση με επιμίσθιο.

Να δοθεί το δικαίωμα, σε όσους α) υπηρετούν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με παράταση, ή βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και έχουν ήδη συμπληρώσει στο παρελθόν την πενταετή απόσπασή τους ή β) υπηρετούν στο εξωτερικό και διανύουν το πέμπτο έτος της απόσπασής τους, να κάνουν αίτηση για εκ νέου τριετή απόσπαση με επιμίσθιο και να ενταχθούν σε έναν Εφεδρικό Πίνακα (ΕΦΠ).

Στη συγκρότηση αυτού του πίνακα να ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τη συγκρότηση του Βασικού Πίνακα (ΒΠ) και του Εναλλακτικού Πίνακα (ΕΠ). Να αποσπώνται, δε, εκπαιδευτικοί από τον ΕΦΠ, ο οποίος θα είναι ο τρίτος και τελευταίος πίνακας, αφού έχουν πρώτα εξαντληθεί ο ΒΠ και ο ΕΠ που περιλαμβάνουν όσους δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη πενταετία τους. Ζητάμε την τροποποίηση του έκτου εδαφίου της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/16 σύμφωνα με τα παραπάνω.

1.γ. Κατάργηση της καταχρηστικής πρακτικής των «παρατάσεων» πλην των αυτοδίκαιων παρατάσεων.

Ζητάμε ο όρος «παράταση» να χρησιμοποιείται μόνο για τις αυτοδίκαιες παρατάσεις που προβλέπονται: α) αυτές των +2 ετών για συμπλήρωση της πρώτης 5ετίας (πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/16) και β) αυτές που οι συνάδελφοι έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16. Οι λοιπές παρατάσεις χωρίς επιμίσθιο να καταργηθούν. Λοιποί συνάδελφοι, που επιθυμούν να επανέλθουν ή να παραμείνουν πέραν της πρώτης 5ετίας στο εξωτερικό, να κάνουν αίτηση για εκ νέου τριετή απόσπαση με επιμίσθιο και να εντάσσονται στον ΕΦΠ (1.β.). Να καταργηθεί το στοιχείο 16.3.γ.ββ., του Ν.4415/16 που προβλέπει παρατάσεις ενός έτους χωρίς επιμίσθιο και αναφορές σε αυτές σε άλλες παραγράφους του ίδιου άρθρου π.χ. παράγραφος 12.

1.δ. Να καταργηθεί το τμήμα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4415/16 που προβλέπει την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Ζητάμε την κατάργηση της πρόβλεψης του νόμου για πρόσληψη ομογενών και αλλογενών στα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Αντί για την πρόσληψη ομογενών και αλλογενών ως ωρομισθίους προτείνουμε την απόσπαση επιπλέον εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και μέχρι να γίνει αυτό να μπορούν αυτές οι ώρες να ανατίθενται από τους Συντονιστές ως αμειβόμενες υπερωρίες  σε ήδη αποσπασμένους συναδέλφους.

1.ε. Στη εξαιρετική περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνουν υπερωρίες, αυτές να μην είναι αμισθί.

Ζητάμε την πληρωμή κάθε προσαύξησης ωραρίου σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει και στην Ελλάδα.

1.στ. Δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων συζύγων για απόσπαση στο εξωτερικό.

Είναι μια ρύθμιση που ίσχυε στο παρελθόν και βοηθούσε να γίνονται λιγότερες ανακλήσεις αλλά και περισσότερες αιτήσεις. Κάποιοι συνάδελφοι προχωρούν σε ανάκληση αν δεν αποσπαστούν στην ίδια χώρα με τη/το σύζυγο τους και κάποιοι δεν κάνουν καθόλου αίτηση διότι φοβούνται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Φυσικά, αυτό να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα μόρια του τελευταίου σε κατάταξη μορίων.

1.ζ. Να υπερισχύει η σειρά προτίμησης με την οποία έχει δηλώσει ένας εκπαιδευτικός μία περιοχή απόσπασης, σε σχέση με το σε ποιον πίνακα βρίσκεται για κάθε περιοχή.

Να μην είναι το βασικό κριτήριο για την περιοχή απόσπασης του εκπαιδευτικού το αν βρίσκεται στο βασικό ή τον εναλλακτικό πίνακα αλλά η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε τις περιοχές.

Παράδειγμα: Ο εκπαιδευτικός Α έχει γνώση Β2 σε Αγγλικά και Ρουμάνικα. Δηλώνει κατά σειρά προτίμησης: 1) Ρωσία (βασική γλώσσα Ρώσικα), άρα ο Α είναι στον εναλλακτικό πίνακα με τα Αγγλικά, 2) Ρουμανία (βασική γλώσσα Ρουμάνικα), άρα ο Α είναι στο βασικό πίνακα με τα Ρουμάνικα, 3) Κονγκό (βασική γλώσσα Γαλλικά), άρα ο Α είναι στον εναλλακτικό πίνακα με τα Αγγλικά. Και στις τρεις επιλογές του, ο Α είναι πρώτος σε μόρια. Ζητάμε ο συνάδελφος να αποσπάται στη Ρωσία διότι την είχε δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και όχι στη Ρουμανία επειδή βρίσκεται στο βασικό της πίνακα.

1.η. Έγκαιρη καταβολή των επιμισθίων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Η καταβολή του επιμισθίου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός εργάστηκε. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το επιμίσθιο πληρώνεται 1,5 μήνα μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο εργάστηκε ο εκπαιδευτικός. Επίσης, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην καταβολή των επιμισθίων των νέων αποσπασμένων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο αρχικό κόστος πρώτης μετάβασης και εγκατάστασης. Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα να επιλέγει ο δικαιούχος αν επιθυμεί την καταβολή του επιμισθίου απευθείας σε λογαριασμό της χώρας απόσπασης.

1.θ. Έγκαιρη καταβολή των εξόδων πρώτης και τελευταίας μετάβασης καθώς και των  οδοιπορικών μετακίνησης μεταξύ των σχολικών μονάδων.

Τα οδοιπορικά μετακίνησης και τα έξοδα πρώτης και τελευταίας μετάβασης θα πρέπει να καταβάλλονται το πολύ εντός τριμήνου από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή τους που συχνά υπερβαίνει τη διετία και απαιτείται επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επιπλέον, δεν πρέπει  να μετακινούνται εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση ωραρίου, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί και αναρτηθεί στη Διαύγεια το αντίστοιχο ποσό.

1.ι. Καταβολή επιμισθίου για όλες τις άδειες εκπαιδευτικών που προβλέπονται στην Ελλάδα.

Διεκδικούμε να ισχύουν όλες οι άδειες όπως στην ημεδαπή χωρίς περικοπή επιμισθίου. Να τροποποιηθεί ανάλογα η διάταξη που προβλέπει τις άδειες κατά τις οποίες καταβάλλεται επιμίσθιο στον εκπαιδευτικό.

1.ια. Ενημέρωση των προς απόσπαση & των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Προτείνεται θεσμοθέτηση ενημέρωσης για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής απόσπασης για να μειωθεί ο αριθμός των ανακλήσεων. Για να μην είναι το κόστος μεγάλο, όπως ήταν παλιά με το σεμινάριο, προτείνεται το κάθε συντονιστικό γραφείο να αναρτήσει στη σελίδα του υλικό προς ενημέρωση των συναδέλφων πριν κάνουν αίτηση για απόσπαση (βοήθεια στην επιλογή περιοχών απόσπασης) αλλά και αφού έχει ανακοινωθεί η απόσπασή τους (βοήθεια στην προετοιμασία της μετάβασης στη χώρα απόσπασης).

1.ιβ. Αποσπάσεις στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ε.Σ.).

Στις εγκυκλίους αποσπάσεων στα Ε.Σ. υπάρχει η άδικη πρόβλεψη αποκλεισμού από τη διαδικασία των αποσπάσεων όσων έχουν στο παρελθόν αποσπαστεί στο εξωτερικό. Το γεγονός, όμως, ότι η απόσπαση στα Ε.Σ. γίνεται για μέχρι και 9 έτη και μάλιστα με αποδοχές που υπερβαίνουν κατά πολύ το επιμίσθιο που δίνεται στην περίπτωση των «απλών» αποσπάσεων στο εξωτερικό, εγείρει θέμα άνισης μεταχείρισης.

Διεκδικούμε όσοι εκπαιδευτικοί έχουν, κατά το παρελθόν, αποσπαστεί στο  εξωτερικό να λαμβάνουν στο εξής μέρος στη διαδικασία των αποσπάσεων στα Ε.Σ.. Μάλιστα, και προκειμένου να μην τίθεται ζήτημα προνομιακής μεταχείρισης, προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα απόσπασης στα Ε.Σ. για τόσα έτη, όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα 9 έτη, των ετών κατά τα οποία καταβλήθηκε επιμίσθιο στον εκπαιδευτικό.

1.ιγ. Επαναφορά της παροχής της Οικοσκευής και των Εξόδων Πρώτης Εγκατάστασης που διακόπηκαν κατά αυθαίρετο τρόπο από το Υπουργείο μας ενώ συνεχίζουν να καταβάλλονται από άλλα υπουργεία.

Πρόκειται για παροχές που ορθώς συνεχίζουν να καταβάλλονται από άλλα υπουργεία, ενώ το Υπουργείο μας έχει προβεί στη  διακοπή τους. Και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται παραβίαση της αρχής της ισότητας σε βάρος μας. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρέπει να επαναφέρει τις δύο αυτές παροχές.

Κατανοούμε την οικονομική δυσχέρεια στην οποία εισερχόμαστε λόγω της πανδημίας, ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε πως η αύξηση του επιμισθίου σε επίπεδα ανάλογα με αυτά άλλων Υπουργείων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, στο βαθμό που θα το επιτρέψουν στο μέλλον οι δημοσιονομικές συνθήκες.

2. Στόχος: Διαφανής Διαχείριση του Προσωπικού και Έγκαιρος Προγραμματισμός.

2.α. Διαφάνεια στην ανάρτηση κενών, βελτιώσεων και τοποθετήσεων από τα Συντονιστικά Γραφεία.

Τα Συντονιστικά Γραφεία (Σ.Γ.) να είναι θεσμικά υποχρεωμένα να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους: α) τα κενά (ανά ειδικότητα και σχολείο), β) ονόματα, ειδικότητες και μόρια όσων αιτούνται και παίρνουν βελτίωση, γ) τις τοποθετήσεις όλων των κατηγοριών ονομαστικά, ανά σχολείο με ειδικότητα και με μόρια.

2.β. Επανασύσταση και λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.).

Η επανασύσταση του Ε.Υ.Σ. είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Το Ε.Υ.Σ. θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του Συντονιστή και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.

2.γ. Υπολογισμός κενών από τα Συντονιστικά Γραφεία.

Ζητάμε στον υπολογισμό των κενών να μην προσμετρώνται οι θέσεις α) των παλιών συμβασιούχων, β) των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και γ) των συναδέλφων που διανύουν το 1ο, 2ο, 3ο ή 4ο έτος της απόσπασής τους και παραμένουν.

2.δ. Θεσμοθέτηση σειράς με την οποία πρέπει να γίνονται οι τοποθετήσεις.

Να θεσμοθετηθεί η σειρά με την οποία θα γίνονται οι τοποθετήσεις. Αφού δημοσιευθούν τα κενά, τα Σ.Γ. να τοποθετούν πρώτα στην ίδια θέση α) τους παλιούς συμβασιούχους, β) τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και γ) τους συναδέλφους που διανύουν το 1ο, 2ο, 3ο ή 4ο έτος της απόσπασής τους και δεν πήραν βελτίωση. Μετά να τοποθετούν με τη σειρά πρώτα δ) όσους πήραν βελτίωση στα υπάρχοντα κενά και σε όσα προκύπτουν από τις μετακινήσεις των βελτιώσεων και τέλος ε) όσους πήραν νέα απόσπαση, στα εναπομείναντα κενά. Η σύγκριση μεταξύ των συναδέλφων θα γίνεται με τα μόρια τοποθέτησης.

Εφόσον οι αποσπασμένοι μίας φάσης είναι λιγότεροι από τα κενά, και αυτοί τοποθετούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε κενά που δεν προτιμούν, αυτό να γίνεται προσωρινά, μέχρι τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων. Μετά τη διεξαγωγή της νέας φάσης αποσπάσεων οι αποσπασμένοι σε προηγούμενη φάση να επανατοποθετούνται, εφόσον εξακολουθούν και το θέλουν, σε κενό προτίμησής τους και οι νέοι αποσπασμένοι σε κάποιο από τα εναπομείναντα κενά. 

2.ε. Αξιοκρατικές και διαφανείς κρίσεις στελεχών.

Να σταματήσει να υφίσταται το καθεστώς των αναπληρωτών διευθυντών και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4415/16 σχετικά με τις κρίσεις των στελεχών (διευθυντών).

2.στ. Έγκαιρος προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών και θεσμοθέτηση αυστηρών  χρονοδιαγραμμάτων για αποσπάσεις και τοποθετήσεις.

Εκφράζοντας την ανησυχία μας για την εξέλιξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, η οποία για το κρατίδιο της Β.Ρ.Β. αρχίζει φέτος αρκετά νωρίς (στις 12 Αυγούστου 2020), θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της θέσπισης και τήρησης ενός αυστηρά προκαθορισμένου προγραμματισμού των διαδικασιών:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ιανουάριος &

Φεβρουάριος

·         Εγκύκλιος νέων αποσπάσεων για Βασικό Πίνακα (ΒΠ), Εναλλακτικό (ΕΠ) και Εφεδρικό (ΕΦΠ) πίνακα (δείτε 1.β.).

·         Ολοκλήρωση αυτοδίκαιων παρατάσεων (δείτε 1.γ.).

·         Ανάρτηση τελικών αξιολογικών πινάκων ΒΠ, ΕΠ και ΕΦΠ.

Μάρτιος &

Απρίλιος

·         Ανάρτηση αποσπάσεων. Εξάντληση των πινάκων με την εξής σειρά, πρώτα ο ΒΠ, μετά ο ΕΠ και τέλος ο ΕΦΠ.
Μάιος και μετά·         Νέα εγκύκλιος για αποσπάσεις και δημιουργία νέων ΒΠ, ΕΠ και ΕΦΠ, αν απαιτείται.

·         Συμπληρωματικές αποσπάσεις για Ακάλυπτα και Μη Προβλεφθέντα Κενά (Α&ΜΠΚ), αν απαιτείται.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (Σ.Γ.)

Ιανουάριος &

Φεβρουάριος

·         Συγκέντρωση κενών χωρίς να προσμετρώνται ως κενά οι θέσεις α) των παλιών συμβασιούχων, β) των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και γ) των συναδέλφων που διανύουν το 1ο, 2ο, 3ο ή 4ο έτος της απόσπασής τους και παραμένουν.

·         Αποστολή κενών στο Υπουργείο ανά ειδικότητα και ανάρτησή τους ανά ειδικότητα και σχολείο.

·         Βελτιώσεις και ανάρτησή τους με ονόματα, ειδικότητες και μόρια.

·         Ανάρτηση των κενών μετά τις βελτιώσεις ανά ειδικότητα και σχολείο.

Μάρτιος &

Απρίλιος

·         Πρώτα τοποθέτηση στην ίδια θέση α) των παλιών συμβασιούχων, β) των συνάδελφων που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και γ) των συναδέλφων που διανύουν το 1ο, 2ο, 3ο ή 4ο έτος της απόσπασής τους και δεν πήραν βελτίωση.

·         Μετά τοποθέτηση δ) των βελτιώσεων στα κενά και αναλυτική ανάρτησή τους.

·         Τέλος τοποθέτηση ε) των νεοαποσπασμένων στα εναπομείναντα κενά και ανάρτηση τους ονομαστικά, ανά σχολείο με ειδικότητα και με μόρια.

Μάιος και μετά

 

·         Τυχόν Ακάλυπτα και Μη Προβλεφθέντα Κενά (Α&ΜΠΚ) αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για συμπληρωματικές αποσπάσεις και αναρτώνται ανά ειδικότητα και σχολείο.

·         Νέες αιτήσεις βελτίωσης για τα κενά αυτά.

·         Αφού γίνουν οι συμπληρωματικές αποσπάσεις, στα προηγούμενα κενά τοποθετούνται με σειρά προτεραιότητας α) υπάρχουσες μη ικανοποιημένες αιτήσεις βελτίωσης, β) νέες αιτήσεις βελτίωσης που έγιναν μετά από την ανάρτηση των κενών και γ) αιτήσεις βελτίωσης αποσπασμένων της πρώτης φάσης αποσπάσεων, και αναρτώνται οι αποσπάσεις.

·         Αιτήσεις τοποθέτησης των συμπληρωματικών αποσπασμένων για τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά.

·         Τοποθετήσεις των δ) αποσπασμένων με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανάρτησή τους.

 

Σημειώσεις: 1) Αν εκπαιδευτικός μετακινηθεί χωρίς αίτησή του από τη μονάδα τοποθέτησής του και  έρθει στη θέση του, εντός του ίδιου σχολικού έτους, άλλος της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας για να διδάξει μαθήματα κοινής ανάθεσης, τότε θα δοθεί στον πρώτο που μετακινήθηκε το δικαίωμα να επιστρέψει στη μονάδα από την οποία μετακινήθηκε, αν το επιθυμεί ακόμη.

2) Εφόσον οι αποσπασμένοι μίας φάσης είναι λιγότεροι από τα κενά, και αυτοί τοποθετούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε κενά που δεν προτιμούν, αυτό να γίνεται προσωρινά, μέχρι τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων. Μετά τη διεξαγωγή της νέας φάσης αποσπάσεων ο αποσπασμένος σε προηγούμενη φάση να επανατοποθετείται σε κενό προτίμησής του και ο νέος αποσπασμένος σε κάποιο από τα εναπομείναντα κενά. 

3. Στόχος: Εύρυθμη Λειτουργία των Σχολείων.

3.α. Έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

Όλες οι σχολικές μονάδες της Β.Ρ.Β. βρίσκονται μόνιμα σε δεινή οικονομική κατάσταση. Συχνά τα σχολεία αδυνατούν να καλύψουν τις πληρωμές των ενοικίων τους, με καθαριστές, επιστάτες και συμβασιούχους εκπαιδευτικούς να μένουν κατά καιρούς απλήρωτοι ή να καθυστερούν οι πληρωμές τους ή ακόμα και να κινδυνεύουν τα σχολεία από διακοπή των παροχών θέρμανσης, ύδρευσης και ρεύματος σε περιπτώσεις μη επαρκούς υπολοίπου στους λογαριασμούς τους.

3.β. Δημιουργία τμημάτων ένταξης.

Η δημιουργία τμημάτων ένταξης κρίνεται απαραίτητη, όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί για την Ελλάδα, καθώς υπάρχουν στα σχολεία μας πολλοί μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι σε ένα σύγχρονο σχολείο θα έπρεπε να έχουν ίσες ευκαιρίες και την ουσιαστική δυνατότητα να ξεπεράσουν, σε κάποιο βαθμό, τις μαθησιακές τους δυσκολίες αυτές.

3.γ. Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ανανέωση εξοπλισμού.

Επειδή, κάποια από τα κτίρια των σχολείων δεν έχουν ανακαινιστεί εδώ και δεκαετίες βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και δεν προσφέρουν στους μαθητές ένα αξιοπρεπές και λειτουργικό περιβάλλον μάθησης. Προτείνουμε τη διάθεση των ανάλογων κονδυλίων για την ανακαίνιση όσων κτιρίων το χρειάζονται, αλλά και την ανανέωση του εξοπλισμού τους.

3.δ. Αριθμός υποδιευθυντών ανάλογος με τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων του εξωτερικού.

Τα τελευταία χρόνια λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών που έρχονται από την Ελλάδα με οικονομικά, οικογενειακά και άλλα προβλήματα, οι Διευθύνσεις των σχολείων έχουν πολύ μεγάλο όγκο εργασιών διοικητικού, συμβουλευτικού και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, τα στελέχη των σχολείων καλούνται να καλύψουν ταυτόχρονα τις διοικητικές ανάγκες σε 2 διαφορετικές δομές, καθώς η διεύθυνση είναι κοινή για γυμνάσιο και λύκειο. Προτείνουμε, αλλαγή των ορίων του αριθμού μαθητών για τον ορισμό υποδιευθυντών σε 100 από 120 μαθητές για τον πρώτο και σε 200 από 270 για το δεύτερο. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του ωραρίου διευθυντών και υποδιευθυντών.

3.ε. Συγχώνευση κατηγοριών 1 και 2 για πρόσβαση στα Α.Ε.Ι..

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. δεν διαφοροποιεί μεταξύ των τέκνων ομογενών (κατηγορία 1: 4%) και των τέκνων αποσπασμένων υπαλλήλων (κατηγορία 2: 1%) με βάση τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής στο εξωτερικό όπως έκανε παλιά (2 έτη και για τις δύο κατηγορίες), αλλά με βάση το επάγγελμα των γονέων, κριτήριο το οποίο αδικεί τους μαθητές της 2ης κατηγορίας. Δύο  παραδείγματα: α) δύο συμμαθητές έρχονται μαζί στο εξωτερικό τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου, αυτός που έχει ένα γονέα δημόσιο υπάλληλο εντάσσεται στο 1%, ενώ ο άλλος που έχει γονείς γιατρούς στο 4% και β) μαθητής που έχει δώδεκα χρόνια στο εξωτερικό, και ένα γονέα δημόσιο υπάλληλο εντάσσεται στο 1%, ενώ συμμαθητής του που έχει μόνο δύο χρόνια στο εξωτερικό αλλά οι γονείς του είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι στο 4%.

Διεκδικούμε συγχώνευση των κατηγοριών 1 και 2, με το συνολικό ποσοστό για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. να ανέρχεται στο άθροισμα των δύο κατηγοριών 4% + 1% = 5%.

3.στ. Ενίσχυση της γερμανομάθειας των ελληνόφωνων μαθητών και μαθητριών της Γερμανίας.

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία επιτροπής υπό τον Συντονιστή, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη γερμανική γλώσσα στα σχολεία, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του διαφορετικού επιπέδου γερμανομάθειας των μαθητών. Στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας οι μαθητές διδάσκονται τη Γερμανική ως Α’ ξένη γλώσσα, ήδη από την Α’ Δημοτικού, με αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενοι μαθητές σε γυμνασιακές ή λυκειακές τάξεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο του τμήματος. Το προνόμιο της διετούς απαλλαγής για τους μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί καθόλου τη γερμανική γλώσσα, χωρίς την παράλληλη ένταξη σε κάποιο τμήμα αρχαρίων, μόνο προβλήματα δημιουργεί στα πλαίσια της τάξης. Για την πλειοψηφία των μαθητών αυτών η απαλλαγή αποτελεί αντικίνητρο για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας, καθώς έχει ως αποτέλεσμα να αδιαφορούν για το μάθημα, εφόσον γνωρίζουν πως δεν αξιολογούνται. Το πρόβλημα μάλιστα μπορεί να έχει και νομικές προεκτάσεις αργότερα, εάν η βαθμολογία στο Λύκειο επηρεάζει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

3.ζ. Μεταφορά του Συντονιστικού Γραφείου από το Βερολίνο στο Ντίσελντορφ.

Η ύπαρξη αμιγών ελληνικών σχολείων με συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό μαθητών στην Β.Ρ.Β., επιτάσσει τη μεταφορά της έδρας του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ντίσελντορφ. Ακόμα και για οικονομικούς λόγους η συγκεκριμένη πρόταση είναι συμφέρουσα για τη Διοίκηση, αφού θα περιοριστούν τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής του Συντονιστή κατά τις απαραίτητες επισκέψεις του στα σχολεία.

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει με τη δέουσα προσοχή τις προτάσεις μας, δίνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στη δυναμική των νέων δεδομένων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των μαθητών/-τριών μας όσο και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Ελπίζουμε ότι θα φροντίσετε ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι στις θέσεις τους στις αρχές Αυγούστου του 2020 που χτυπάει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά.

Διαβάστε ακόμα:

Παρατείνεται μέχρι 10 Μαΐου η απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προαιρετική βάση για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μετάθεσης ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2019-2020

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook