Με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για την επέκταση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «The Tipping Point» στα ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “The Tipping Point” στα ΕΠΑΛ της επικράτειας

Σχετ : το με αρ. πρωτ. 43897/07-04-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: Φ.1/ΔΝ/ 185607/Δ7/26-11-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στην έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος “The Tipping Point” και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει του με αρ. πρωτ. 18/06-04-2020 αποσπάσματος πρακτικού του ΙΕΠ, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος επεκτείνεται σε όλα τα ΕΠΑΛ της επικράτειας για το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τα επαγγέλματα των αντίστοιχων τομέων/ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην ασύγχρονη μορφή του είναι βασισμένο στη Διδασκαλία με βάση τη διερεύνηση/ερώτημα (Inquiry based instruction) και στη Σύγχρονη μορφή του στη Διδασκαλία με βάση την Διάλεξη (Lecture based instruction).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις αναφέρονται ως ακολούθως:

Α. Ως προς την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας. Ειδικά για την περίοδο προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική. Ειδικά για την περίοδο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων η δήλωση συναίνεσης είναι δυνατόν να παρέχεται με απαντητικό email ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

5. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών διαχειριστή/διαχειριστών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του προγράμματος και ελέγχουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων συνεδριών του προγράμματος. Ειδικώς, κατά την περίοδο προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ως παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κατά τα παραπάνω λογίζεται η εξ αποστάσεως και με χρήση των ψηφιακών εργαλείων που έχουν επιλεγεί συμμετοχή του/της στη συνεδρία.

6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και να έχει συνολική διάρκεια έως 30 λεπτά ανά συνεδρία. Ειδικώς, κατά την περίοδο προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ως παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κατά τα παραπάνω λογίζεται η εξ αποστάσεως και με χρήση των ψηφιακών εργαλείων που έχουν επιλεγεί συμμετοχή του/της στη συνεδρία.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

10. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

11. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

12. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

Β. Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και δωρεάν.

2. Οι επιμορφωτικές δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.
4. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και κατά την υλοποίησή του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.

Μαρούσι, 08-04-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.1/ΔΝ/44338/Δ7

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook