Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή τη λειτουργία της επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) κατέθεσαν συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Η πρόταση είναι η εξής:

 • Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία ως πραγματικά κοινωνικό αγαθό. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια, δημόσια κοινωνικά αγαθά, για όλο τον λαό!
 • Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη των πραγματικών κενών. Πρόσληψη αναπληρωτών για πραγματική αναπλήρωση σε έκτακτα κενά.
 • Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση, κατάργηση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και αναπληρωτών ΕΣΠΑ.
 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών υποχρεωτικά από τα ΠΥΣΔΕ σε μία φάση.
 • Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης ιατρικών εξετάσεων για κάθε χρονιά που προσλαμβάνονται.
 • Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς.
 • Κατάργηση του «Καθηκοντολόγιου». Αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο σε όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
 • Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
 • Στη Γενική Εκπαίδευση να βελτιωθεί η διάταξη με ευνοϊκότερη πρόβλεψη για μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, σε περίπτωση που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.
 • Στην ήδη υπάρχουσα κλιμάκωση μείωσης του ωραρίου με βάση την προϋπηρεσία, θεσμοθέτηση μιας νέας κατηγορίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τα 28 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να έχουν και αυτοί κατά δύο ώρες μείωση στο υποχρεωτικό τους ωράριο.
 • Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα σε κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία. Οικονομική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 8 άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αρ. 8 του ν. 2880/2001, όπως αναφέρονται στη ΔΙΑΔΠ/Φ. Β.3/11-2-2013). Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι σύμφωνα με την υπ? αριθ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η μείωση ωραρίου για λόγους υγείας δεν εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς αλλά αντίθετα με σαφήνεια τους εντάσσει όπως ρητά αναφέρει : « επομένως, η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, καθόσον τέτοιος περιορισμός δεν τάσσεται ρητά στο νόμο, αλλά, σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες» και κάθε άλλη απόπειρα ερμηνείας της ευθέως την καταστρατηγεί .
 • Τη δυνατότητα άσκησης αποκλειστικά διοικητικού έργου σε σχολικές μονάδες ή/και σε άλλες δομές της εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας εκπαιδευτικών με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας
 • Επαναφορά 3ωρου Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, καθώς και επαναφορά της μείωσης ωραρίου κατά 2 ώρες για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τους Συμβούλους καθηγητές στα ΕΠΑΛ, που έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν μαθητές, η παροχή επιμόρφωσης και η μείωση του ωραρίου τους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Επιμόρφωση και μειωμένο ωράριο για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ που διδάσκουν και εποπτεύουν στο 4ο μεταλυκειακό έτος και απαλλαγή από γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Επαναφορά του υπευθύνου ΤΕΕ σε κάθε ΔΔΕ. Στελέχωση κάθε εργαστηριακού κέντρου (ΕΚ) –όπως άλλωστε προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις– με μόνιμο διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνο για τα υλικά των εργαστηρίων.
 • Σε κάθε ΠΥΣΔΕ να προβλέπεται ο ορισμός ενός μέλους – είτε του τακτικού είτε του αναπληρωματικού – από εκπαιδευτικό της ΤΕΕ, που θα συμμετέχει στις διαδικασίες που αφορούν την ΤΕΕ.
 • Απόδοση οργανικής με 10 ώρες Α΄ ανάθεσης σε μια ή δύο σχολικές μονάδες.
 • Καθορισμός ωραρίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για την απόκτηση από τους μαθητές πιστοποιητικού ξένης γλώσσας, γνώσεων χειρισμού Η/Υ και μουσικών γνώσεων.
 • Βελτίωση των ρυθμίσεων του ν.4386/2016 που αφορούν τόσο στην άρση της προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου μέχρι την οποία μπορεί να γίνεται συμπλήρωση ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη όσο και στη συμπλήρωση ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων της Α/μιας και Β/μιας.
 • Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία, με εκλογή 3ου αιρετού. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία.
 • Συμμετοχή των αιρετών του ΚΥΣΔΕ στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για κενά και πλεονάσματα. Σε αυτά να συνυπολογίζονται οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.
 • Δυνατότητα προσφυγής μετά από απόρριψη της ένστασης ή της αίτησης θεραπείας του ΠΥΣΔΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ σε ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα.
 • Σαφές νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και συνάφειας μεταπτυχιακών.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία.
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας και με το ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του τελικού μισθού. Πρέπει να απαιτήσουμε στον ασφαλιστικό νόμο να περιληφθούν διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς ανάλογες με αυτές του Ν. 3075/02 αφού είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατό να διδάσκουν μέχρι την ηλικία των 67 ή και 68 ετών!
 • Άρση του ισχύοντος χρονικού περιορισμού για τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά την υποβολή αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση.
 • Όχι στην πριμοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν άμεση ταξική αναφορά στη δυνατότητα πρόσβασης και απόκτησής τους και οδηγούν στην υποβάθμιση του βασικού πτυχίου. Βασικά κριτήρια διορισμού να είναι ολόκληρη η προϋπηρεσία των αναπληρωτών και τα κοινωνικά κριτήρια. Όχι σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Μεταθέσεις-αποσπάσεις:

 • Αναμοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, καθώς και ένταξη νέων κριτηρίων, (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
 • Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ και τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης σε κάθε περιοχή. Για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων για μεταθέσεις- αποσπάσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται η στήλη «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ». Πάγια άλλωστε θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες αυτοί να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου.
 • Οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές μέχρι σήμερα γίνονται με υπογραφή του/της Υπουργού και προκαλούν σοβαρές ενστάσεις σε περιπτώσεις που καταστρατηγείται η αξιολογική σειρά προτάσεων σε κάποιους φορείς, δημιουργώντας καθαρά συνθήκες πελατειακού κράτους!
 • Έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις 30 Ιούνη.
 • Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών χωρίς προσόντα Ειδικής Αγωγής σε κενά Ειδικής Αγωγής να επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των αναπληρωτών ΕΑΕ και μετά από αίτησή τους. Σε καμία περίπτωση, εκπαιδευτικοί χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα ΕΑΕ, να μην καταλαμβάνουν θέσεις ΕΑΕ.
 • Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε αυτά. Οι Καλλιτεχνικές Επιτροπές είχαν καταθέσει στο παρελθόν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση αυτή. Η ασάφεια του σημερινού νομοθετικού πλαισίου επιβάλλει άμεσες αλλαγές και ξεκάθαρη μοριοδότηση!

Ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις στο πλαίσιο αυτό των Υπηρεσιακών Μεταβολών:

 1. Είναι προφανές ότι το νομοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές χρειάζεται άμεσες και ριζικές αλλαγές! Το ΠΔ 50/1996 και το ΠΔ 100/1997 δημιουργήθηκαν πριν από 23 και 24 χρόνια σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και σίγουρα χρειάζονται αναμόρφωση πάνω στα σημερινά εργασιακά δεδομένα!
 2. Με αφορμή τη λειτουργία της επιτροπής, να τονίσω ότι και στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει αντίστοιχες επιτροπές που δεν κατέληξαν σε νομοθετικά αποτελέσματα! Παρόλα αυτά υπάρχει μια ουσιαστική εμπειρία και επεξεργασία θέσεων που πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή τη φορά! Έφτασε η ώρα πλέον να δούμε όλες τις παραμέτρους των υπηρεσιακών μεταβολών, και να βγει ένας νόμος – πλαίσιο (αντίστοιχος του 1566/1985), που θα αφορά όλα τα θέματα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και όχι πολύ πιο μικροί νόμοι με μεμονωμένα αντικείμενα (π.χ. μονό μεταθέσεις – αποσπάσεις). Ο ένας νόμος βοηθά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας του τι ισχύει τελικά από όλη τη νομοθεσία που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η πολυνομία στην εκπαίδευση πολλές φορές δημιουργεί αξεπέραστες δυσκολίες και αδικεί αρκετούς εκπαιδευτικούς!
 3. Επιβάλλεται συνεπώς, σε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο να αναδειχτούν και κάποια σοβαρά ζητήματα όπως:
 • Από τη στιγμή που οι οργανικές ανήκουν στο Υπουργείο πρέπει να εξεταστεί το θέμα να ανοίξουν οι μεταθέσεις ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους με οργανική θέση και διάθεση ΠΥΣΔΕ για να μπορέσουν και ειδικότητες που θα είναι πάντα σε διάθεσή να τύχουν πιθανής μετάθεσης!
 • Λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν 5 μονάδες συνυπηρέτησης ακόμη και όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονται σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).
 • Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων να δίνεται η δυνατότητα αμοιβαίων αποσπάσεων.
 • Για τις ειδικές κατηγορίες λόγω ασθένειας, το πόρισμα του ΚΕΣΥ αναγνωρίζει σχεδόν όλες τις Ασθένειες για ένταξη σε Ειδική Κατηγορία! Είναι προφανές ότι η ένταξη όλων των ασθενειών, αποκλείει ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα μετάθεσης! Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικές κατηγορίες – με το υφιστάμενο πλαίσιο- αφαιρούν οργανικά κενά μεταθέσεων! Στο σημείο αυτό απαιτείται μια σοβαρή και επιστημονική τεκμηρίωση για τις ασθένειες που θα εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων και αποσπάσεων!
 • Το ποσοστό αναπηρίας που χορηγεί το ΚΕΠΑ ή η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για τις αποσπάσεις αλλά και για τις μεταθέσεις! Εκπαιδευτικοί με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% σήμερα δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης!
 • Η δραματική επιδείνωση του Δημογραφικού προβλήματος επιβάλει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τις τρίτεκνες οικογένειες εκπαιδευτικών!
 • Οι τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις πρέπει να γίνονται με ενιαία κριτήρια σε όλα τα ΠΥΣΔΕ.
 • Σχετικά με τις αναθέσεις στις ομαδοποιημένες ειδικότητες παρατηρείται το εξής: στις πρώτες αναθέσεις οι ομαδοποιημένες ειδικότητες αντιμετωπίζονται σαν διαφορετικές ειδικότητες – στις υπεραριθμίες όμως έχουν κοινή αντιμετώπιση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο ΠΕ04!
 • Μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται δυστυχώς το φαινόμενο σε περιοχές που ζητούσαν να αποσπαστούν –ανεπιτυχώς- μόνιμοι εκπαιδευτικοί, να προσλαμβάνονται μετά από λίγες μέρες αναπληρωτές/τριες της ειδικότητάς τους! Μελετώντας τις ενστάσεις διαπιστώνουμε ότι πολλά ζευγάρια εκπαιδευτικών μονίμων και αναπληρωτών υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας! Είναι πολύ σημαντικό που στις αποσπάσεις της Β΄ φάσης του Σεπτεμβρίου ελήφθη μέριμνα για τη συνυπηρέτηση με εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές/τριες! Πρέπει όμως, επιτέλους, το Υπουργείο να ενισχύσει –έμπρακτα- με αυξημένη μοριοδότηση και τη συνυπηρέτηση μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες γωνιές της χώρας και συντηρούν 2 και 3 σπίτια!
 • Κατά την άποψή μας επιβάλλεται η κατά προτεραιότητα απόσπαση ζευγαριών εκπαιδευτικών! Όταν αποσπώνται κατά προτεραιότητα όλες οι παρακάτω περιπτώσεις το ελάχιστο που επιβάλλεται να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες εκπαιδευτικών! Είναι αδύνατο οι εκπαιδευτικοί να συντηρούν 2 και 3 σπίτια μα τις αποδοχές τους να έχουν συρρικνωθεί σημαντικά!
 • Οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

στ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα 11 οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207τΑ΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31τΑ΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078τΒ΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

 1. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν και οι 2 εκπαιδευτικοί και φυσικά πρέπει να απαλειφθεί το κριτήριο της δεκαετίας για τη διαφορά εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων και η 25ετής υπηρεσία τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί θα «επιβραβεύονται» με το νέο ασφαλιστικό έχοντας 40 έτη ασφάλισης!
 2. Για τις μετατάξεις ζητάμε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ισότιμα στην κινητικότητα όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέσα στα πλαίσια αυτά να εγκρίνεται η αποδέσμευσή τους  που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει μετάταξη αλλά δυνατότητα να διεκδικήσουν τις θέσεις που προκηρύσσονται!
 3. Απαιτείται η άμεση κατάργηση του τιμωρητικού άρθρου 58 του Ν.4653/2020 Ο τριετής αποκλεισμός όσων εκπαιδευτικών παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία είναι εξοντωτικός και άδικος!
 4. Με αφορμή το τραγικό γεγονός της απώλειας δύο συναδέλφων που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην επιστροφή τους από τον τόπο εργασίας τους,  το ΔΣ της ΟΛΜΕ πρόσφατα έθεσε μετ’ επιτάσεως το χρονίζον ζήτημα των απαράδεκτων εργασιακών συνθηκών που βιώνουν χιλιάδες συνάδελφοι/ισσες.

Πιο συγκεκριμένα η Ομοσπονδία ζητά:

 • Να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών που επιβάλλεται να γίνουν, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μετακινούμενων εκπαιδευτικών.
 • Να μην μετακινούνται οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πάνω από δύο σχολεία.
 • Οι καθηγητές που θα μετακινούνται σε δύο σχολεία να μην έχουν ωράριο και στα δύο σχολεία την ίδια μέρα, παρά μόνον εάν βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα ή σε πολύ κοντινή απόσταση. Εφόσον εφαρμόζεται το τελευταίο, να δίνεται επαρκής χρόνος ώστε να μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια από το ένα σχολείο στο άλλο και να μην εργάζονται με το πιστόλι στον κρόταφο. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινούνται από ένα σχολείο σε άλλο την ίδια μέρα για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου πρέπει να ορίζεται από τη Διοίκηση ότι βρίσκονται εν υπηρεσία και εάν τυχόν τους συμβεί κάποιο ατύχημα, να χαρακτηρίζονται παθόντες/παθούσες εν υπηρεσία.
 • Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης του εκπαιδευτικού από το ένα σχολείο στο άλλο, δεδομένου ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Να προκύψει απαραίτητη πρωτοβουλία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ώστε να μην πληρώνουν οι εκπαιδευτικοί από την τσέπη τους τα έξοδα μετάβασης από σχολείο σε σχολείο όπως γίνεται σήμερα.
 • Σχετικά με τους/τις εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν μαθητές/-τριες σε πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές και σε μετακινήσεις που σχετίζονται με προγράμματα να ορίζεται από τη Διοίκηση ότι βρίσκονται σε 24ωρη υπηρεσία και καλύπτονται από αυτήν σε περίπτωση ατυχήματος. Η ίδια κάλυψη επιβάλλεται να υπάρχει και για τους μαθητές/-τριες  που συμμετέχουν.

Για τους αναπληρωτές η ΟΛΜΕ το 2016 υπέβαλε στο Υπουργείο ένα συνολικό υπόμνημα που μεταξύ άλλων τονίζει:

 • Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται έγκαιρα. Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν είναι όσα λειτουργικά προκύπτουν για έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είναι ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις που καλύπτουν οι αναπληρωτές.
 • Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση και για την ειδική και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
 • Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.
 • Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή να προηγούνται εκείνων της γενικής.
 • Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του σχολικού έτους.
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης και προσκόμιση εγγράφων μόνο αν υπάρχουν αλλαγές.
 • Όχι στη δρομολόγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ν. 2525/1997 και 3848/2010). Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως μετά το διορισμό.
 • Όχι στην υποχρέωση προσκόμισης γνωματεύσεων από παθολόγους-ψυχιάτρους κάθε χρόνο.
 • Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΔΕ και όχι με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας.
 • Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα
 • Άμεση αποπληρωμή των υπερωριών στους συναδέλφους που έχουν προσληφθεί μέσω ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και σε όσους απασχολούνται στην εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στήριξη.
 • Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
 • Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση στη μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους
 • Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
 • 12μηνες συμβάσεις εργασίας μέχρι 31 Αυγούστου, κατάργηση της ωρομισθίας και του θεσμού των ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).
 • Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται γιατί:
 • Δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετράται η προϋπηρεσία, ενώ δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να αμφισβητήσει και να λύσει την σύμβαση του αναπληρωτή, με αποτέλεσμα την απόλυσή του. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες  συναδέλφισσες δε δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης, ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνον άνευ αποδοχών.
 • Για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
 • Στις άδειες για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων μόνο στους αναπληρωτές υπάρχει ο περιορισμός το τέκνο να είναι μέχρι 16 ετών κάτι το οποίο αφήνει ακάλυπτους τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Στις άδειες αναπληρωτών (Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014) δεν περιέχεται το εδάφιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη, με αποτέλεσμα αν χρειαστεί ο αναπληρωτής να παραβρεθεί σε δίκη να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια, που είναι 7 ημέρες το χρόνο και όχι 10 όπως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 
 • Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας. Για τους ωρομίσθιους συναδέλφους ζητάμε και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους τις ημέρες που απεργούν
 • Σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων των αναπληρωτών να καταργηθεί το ενδεχόμενο απόλυσης όπως προβλέπεται τώρα.
 • Όχι στις πολλαπλές μετακινήσεις των αναπληρωτών προκειμένου να καλύψουν το ωράριο.
 • Επαναλειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους και με προσλήψεις πλήρους απασχόλησης από τον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών.
 • Παροχή στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ιδίων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν οι μόνιμοι. Η ΟΛΜΕ Διεκδικεί οι εκλεγμένοι αυτοί συνάδελφοι, καθώς και όλοι οι αναπληρωτές που εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος, να έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως και οι μόνιμοι. Για να εξασφαλιστεί αυτή η ισοτιμία στη συνδικαλιστική δράση και για τους αναπληρωτές, πρέπει όποιοι αναπληρωτές εκλέγονται σε ΔΣ Ομοσπονδίας να μην χάνουν ούτε μια ημέρα προϋπηρεσίας.Σήμερα, με βάση τον τρόπο που καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών, ο χρόνος της συνδικαλιστικής τους άδειας δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία για την ένταξή τους στους πίνακες κι αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Δηλαδή, ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας να εκλαμβάνεται ως προϋπηρεσία, εκπαιδευτική και κυρίως διδακτική, η οποία είναι και η μόνη που προσμετράται στον πίνακα αναπληρωτών. Όσο παραμένει η υπάρχουσα κατάσταση, αποτελεί τιμωρία για τον συνδικαλισμένο αναπληρωτή/τρια και τελικά παρακώλυση της συνδικαλιστικής του δράσης!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ζήτημα των αλλαγών στο καθεστώς των υπηρεσιακών μεταβολών αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς. Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν για πολλά έτη την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού! Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών αποτελούν και συνθήκες μάθησης των μαθητών μας! Με δεδομένο ότι το 73% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 ετών, τα εργασιακά ζητήματα πρέπει αν είναι κυρίαρχα στα αιτήματά μας! Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας, με πολλά χρόνια υπηρεσίας και με μετακινήσεις μέχρι και σε 5 σχολεία, είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης» (burnout) και θεωρείται βέβαιο ότι η αύξηση της μέσης ηλικίας των εκπαιδευτικών θα αυξήσει το ποσοστό όσων πάσχουν από burnout και άρα θα μειώσει την αποδοτικότητά τους, με προφανείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος! Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν άμεσα οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας! Το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή.

Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό: Βρισκόμαστε στα τέλη Φλεβάρη και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την επιλογή των 116 Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και Φυσικά των Διευθυντών Σχολικών μονάδων! Για τους αμνήμονες να θυμίσουμε ότι η διαδικασία επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού διακόπηκε με αφορμή τις εθνικές εκλογές και ορίστηκαν αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης μέχρι τις 31-8-2020! Ελπίζουμε να μην ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο και για τα παραπάνω στελέχη! Η τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο υπάρχει! Και φυσικά αναμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στα δημοσιεύματα που μιλούν για έξωση των αιρετών από τα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών ή την παρουσία τους ως παρατηρητών!  Το επόμενο διάστημα θα δείξει πολλά…       

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 18/2/2020

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

ΑΣΕΠ: Από 18/2 οι αιτήσεις στην προκήρυξη 1ΓΤ/2020 για την κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί ΔΕ: Υποβολή δικαιολογητικών στις Προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020

Από την Τρίτη 18/2 οι αιτήσεις στην προκήρυξη 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών ΔΕ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook