Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄ αριθμ. 660/10/39022/15-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»,  ΟΠΣ  5002546.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης Θεραπείας κατά της Απόφασης του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που επικυρώνει το Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων  και τους  Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους, από την Παρασκευή 27-12-2019 έως και  την Παρασκευή, 03-01-2020. Η Αίτηση Θεραπείας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 50,00 € (πενήντα ευρώ).

Οι Αιτήσεις Θεραπείας θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολή Αιτήσεων Θεραπείας, λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Δείτε τα σχετικά αρχεία στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook