Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 454/06-12-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 300 θέσεις φοίτησης−250 για πτυχιούχους και 50 για φοιτητές − στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00.     

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Τα δικαιολογητικά εγγραφής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία) είναι τα ακόλουθα:

Ι. A. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμο ή/και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

B. Σε περίπτωση που είστε φοιτητής/φοιτήτρια και επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα χρειάζεται η προσκόμιση Βεβαίωσης Σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας στην οποία να αναγράφεται η αντιστοιχία των μαθημάτων σε ects (πιστωτικέ μονάδες).

ΙΙ. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα όπως για την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας, πρέπει να αποστείλετε τον ξενόγλωσσο τίτλο που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ή υπεύθυνη δήλωση (για όσους δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας) στην οποία να αναφέρεται ότι: «δηλώνω ότι γνωρίζω την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2, είμαι εξοικειωμένος/η με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου και μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΣΚΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του».

ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη, η οποία θα φέρει τρέχουσα ημερομηνί και ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει το κάτωθι:

«Έχω τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»

IV. Δελτίο ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή άλλο έντυπο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

V. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη).

Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ

Δείτε τις Προϋποθέσεις Εισαγωγής του Προγράμματος στο https://www.eap.gr/el/spoudes-sto-eap/sxoles-k-programmata/koinwnikwn-epistimwn/8016-eidiko-programma-spoudon-paidagogiki-kai-didaktiki-eparkeia-tis-ske

Υποβολή αίτησης: https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_sem_2019b

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook