14 βασικές θέσεις-προτάσεις για το νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ανακοίνωσε σήμερα η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά:

«Οι 14 βασικές θέσεις-προτάσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το νέο σύστημα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης»

 1. Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός νέου, σταθερού, διαφανoύς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξέλιξής του, και το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια:α. την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού, β. την εμπειρία του εκπαιδευτικού, που έχει αποκτηθεί από την αρχαιότητα, τη διδακτική υπηρεσία στην τάξη και την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, και γ. την αποτίμηση της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης του εκπαιδευτικού.
 2. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης πρέπει να είναι τα δεκαπέντε(15) χρόνια πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας στην τάξη, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄.
 3. Μοριοδότηση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων στελεχών, καθώς και όλων των επιμορφώσεών τους, που έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από δημόσιους φορείς, με δίκαιη και αναλογική αποτίμηση κάθε επιμέρους στοιχείου.
 4. Συμβούλια Επιλογής στελεχών χωρίς διορισμένα μέλη αλλά με μέλη που θα επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ.
 5. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών να μην συμμετέχουν στην αξιολόγηση των υποψηφίων στελεχών στα Συμβούλια Επιλογής, αλλά να παρίστανται μόνο για τον έλεγχο της διαδικασίας.
 6. Παρουσίαση του βιογραφικού του υποψηφίου στελέχους στο Συμβούλιο Επιλογής παρουσία του υποψηφίου.
 7. Καθιέρωση δομημένης συνέντευξης στα Συμβούλια Επιλογής για την αποτίμηση της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης των υποψηφίων στελεχών, η οποία πρέπει να μαγνητοφωνείται ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
 8. Οι ενστάσεις των υποψηφίων στελεχών κατά της διαδικασίας επιλογής τους θα πρέπει να κρίνονται από  όργανο ανώτερο του Συμβουλίου Επιλογής  τους και όχι από το ίδιο το Συμβούλιο Επιλογής.
 9. Κανένας περιορισμός στον αριθμό προτιμήσεων Περιφερειών Εκπ/σης, Διευθύνσεων Εκπ/σης και σχολικών μονάδων από τα υποψήφια στελέχη.
 10. Η δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων στελεχών θα πρέπει να γίνεται μετά την  Κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων. Δηλαδή, υποβολή δήλωσης προτιμήσεων μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας επιλογής, ώστε να μην είναι δυνατή η «επεξεργασία»  του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων στελεχών, αξιοποιώντας κατάλληλα τη μοριοδότηση της συνέντευξης.
 11. Μονιμότητα στελεχών και όχι επανάκριση των στελεχών από μηδενική βάση για κάθε νέα θητεία. Παραμονή των στελεχών ή όχι στη θέση τους μετά από αξιολόγηση του έργου τους.
 12. 4ετή τουλάχιστον θητεία για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης.
 13. Κανένας περιορισμός στον αριθμό θητειών στην ίδια θέση στελέχους και κανένας περιορισμός στον αριθμό θητειών Διευθυντών και Υποδιευθυντών στην ίδια σχολική μονάδα.
 14. Δημιουργία Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης, για την κατάρτιση των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης. Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων της Σχολής Στελεχών θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης στελέχους στην εκπαίδευση.

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook