Ανακοινώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Εκπαιδευτών στις Ειδικότητες Γερμανικής Γλώσσας, Διατροφής, Ειδικής Αγωγής-Γραφής Βraille, Ιταλικής Γλώσσας, Λογιστικής, Λογοτεχνίας, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Περιβάλλοντος, Ρωσικής Γλώσσας, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Τουρκικής Γλώσσας, Τροφίμων Ι  & ΙΙ,  Χημείας – Φαρμακευτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Αλβανικής Γλώσσας, Αργυροχρυσοχόων,  Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας, Βίντεο, Βουλγαρικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γεωπονίας, Δημιουργικής Γραφής, Διακόσμησης Ι & ΙΙ, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,   Εβραϊκά, Εθελοντές Διασώστες Ι & ΙΙ, Εικαστικά, Ελληνικού Πολιτισμού,  Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Θεάτρου – Κινηματογράφου, Ισπανικής Γλώσσας  Κοπτικής Ραπτικής, Μαγειρικής, Μουσικής, Νομικών Επιστημών,  Ναυτιλιακών Οικονομικών, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγική, Περιβάλλον, Πολιτισμού, Λαογραφίας, Τέχνη, Τοπική Ιστορία, Τουρισμού, Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού Ι & ΙΙ Φωτογραφία, Χειροτεχνίας και Ποντιακής Διαλέκτου της με Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.–Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 6541/403/19.11.2019 από ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διοικητικής Επαλήθευσης των στοιχείων των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Βάσει της υπ. αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης (http://bit.ly/2D1QtSV, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ.25)  ορίζεται ότι «Στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή  του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων». 

Οι Εκπαιδευτές των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται και εξαιρούνται από τους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων, λαμβάνουν σχετικό ενημερωτικό email.

Aναφορικά με τους Επιτυχόντες Εκπαιδευτές, βάσει της ανωτέρω Πρόσκλησης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΜΑΤΩΝ, σελ.26)  ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτές καλούνται να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου  με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του δυναμικού πίνακα επιτυχόντων και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας. Εκπαιδευτές, που αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης και μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του δυναμικού πίνακα επιτυχόντων». 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης Αίτησης Θεραπείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης  των Οριστικών Πινάκων έως και την Τετάρτη 27/11/2019, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 30,00€ (τριάντα ευρώ).

Η Αίτηση Θεραπείας θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές  εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Οι Αιτήσεις Θεραπείας που υποβάλλονται  με e-mail , fax ή ιδιοχείρως δεν  γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Δείτε τους Πίνακες Επιτυχόντων εδώ

Δείτε τους Πίνακες απορριφθέντων εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook