Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με την τροπολογία σύστασης οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Κατατέθηκε τελικά  προς ψήφιση στη Βουλή η Τροπολογία που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του αριθμού των εκπαιδευτικών και ανά ειδικότητα, που διδάσκουν στα Τμήματα Ενταξης.

Η τροπολογία προβλέπει τα εξής: «Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι(300) μαθητές, τοποθετείται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τοποθετούνται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων. Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων. 2 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ.1, διατίθενται κατ αρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2019 είχε κατατεθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση ανάλογη τροπολογία για τα Τμήματα Ένταξης, η οποία δεν ψηφίστηκε λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών. Η προηγούμενη τροπολογία όριζε τα εξής:

«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, τοποθετείται ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, τοποθετούνται δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04. Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο και σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου η θέση υπολογίζεται στον κλάδο ΠΕ03. Προκειμένου για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση γίνεται σε ποσοστό κατά 50% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, κατά 17% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και κατά 16% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.»

 Από τη μελέτη των στοιχείων αυτών, διαπιστώνουμε κάποιες ουσιαστικές παρατηρήσεις:

  • Με την προτεινόμενη τροπολογία αυξάνεται – συγκριτικά με το προηγούμενο σχέδιο- ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη συγκρότηση ΤΕ από 270 σε 300! Είναι προφανές -με δεδομένη τη μείωση των μαθητών λόγω των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων- ότι δεν υπάρχουν και πολλές σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών.
  • Με το προηγούμενο σχέδιο για σχολικές μονάδες έως 270 μαθητές τοποθετείται 1 ΠΕ02 & 1 ΠΕ03 ή ΠΕ04, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, τοποθετούνται δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.
  • Με την προτεινόμενη τροπολογία μειώνεται αρκετά ο αριθμός των οργανικών στα ΤΕ αφού με 300 μαθητές τοποθετείται 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ03 και πάνω από 300 μαθητές πλέον 1 ΠΕ04. Παράλληλα αλλάζει και η αναλογία κατανομής μεταξύ των ΠΕ04. Οι αλλαγές αυτές περιορίζουν σημαντικά τις θέσεις των ΠΕ04 και ιδίως των ΠΕ04.01 Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι οργανικές στα ΤΕ της Πρωτοβάθμιας, αφού οι απαιτούμενοι 270 μαθητές με το προηγούμενο σχέδιο γίνονται 250 με την προτεινόμενη τροπολογία!
  • Τέλος τονίζεται ότι αρχικά για τη φετινή χρονιά, θα γίνει εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.
  • Επειδή είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες μεταθέσεων 2020, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν σε ΤΕ και οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το 2018 αφού δεν υπήρχαν συστημένες οργανικές!
  • Σε σχέση με τους μόνιμους διορισμούς, βρισκόμαστε στα μέσα Νοέμβρη και αναμένεται ακόμη η έκδοση των προσωρινών πινάκων της μεγάλης προκήρυξης 3ΕΑ που αφορά τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας και φυσικά των 4ΕΑ & 5ΕΑ! Δεν υπάρχει κάτι νεώτερο σχετικά με την κατανομή των 4500 προσλήψεων της Ειδικής Αγωγής! Με βάση τα ποσοστά προσλήψεων αναπληρωτών την τελευταία διετία, στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ αντιστοιχούν 1800 τουλάχιστον θέσεις! Είχαμε τονίσει ότι η κατανομή πρέπει να γίνει πριν την έκδοση των πινάκων του ΑΣΕΠ. Με δεδομένη την έκδοση των πινάκων για την 1ΕΑ & την 2ΕΑ, οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κατανομής αυτής, είναι πολύ σοβαρές!
  • Είναι προφανές πλέον –και από την προτεινόμενη τροπολογία- ότι οι 4.500 διορισμοί στην ΕΑΕ πάνε για το 2020 και μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων!

Σχετικά με τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών, υπάρχουν σε αρκετές περιοχές –και στην Αττική- παραιτήσεις αναπληρωτών, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτα κενά! Πρέπει άμεσα να γίνει  συμπληρωματική φάση  για την κάλυψη των παραιτήσεων αυτών! Οι χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες δεν επιτρέπουν καμία καθυστέρηση!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 14/11/2019 

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Ενημερωτικό Ν. Κορδή για τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2019-20

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook