Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Τα βασικά σημεία της προκήρυξης

Προκηρύσσουμε την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Πέντε θέσεων μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργών ή αφυπηρετησάντων, με ερευνητικό έργο και εμπειρία σχετική με τους σκοπούς του Ι.Ε.Ε.Α, όπως α) η μελέτη και εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστημίου, η μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώς και η οργάνωση σχετικών ενεργειών διάχυσης, β) η μελέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται με εξ αποστάσεως διδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθμιση ή τη διακοπή των διεθνών προγραμμάτων σπουδών και δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόμου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής).

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα: Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Β΄κτιρίου του ΔΙΠΑΕ, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών αυτοπροσώπως, είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: Πρωτόκολλο, Κτίριο Β΄ ΔΙΠΑΕ, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης –Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, τηλ. επικοινωνίας: 2310807571, αρμόδια: κ. Σ. Ζωγράφου έως και την 25η/10/ 2019.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook