Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εσωτερικών, η οποία αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την απόφαση, μετά την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 για κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4611/2019, η πρόσληψη του προσωπικού αυτού διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι φορείς που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Η διαδικασία επιλογής.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
η) Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων, όπου απαιτείται.
θ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2. Σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου σε αυτό. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου από το ΑΣΕΠ.

3. Μετά την έγκριση της προκήρυξης, αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ. Περίληψη της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook