Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 135019/03-09-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 34/29-08- 2019 του Δ.Σ) σάς αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020:

1.1. Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η διδασκαλία των μαθητών/-τριών στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στηρίζεται σε κείμενα και δραστηριότητες που αντλούνται από: α) διδακτικά βιβλία/σχολικά εγχειρίδια β) τους φακέλους συμπληρωματικού υλικού: Νεοελληνική Γλώσσα, Φάκελος Υλικού: «Εμείς και οι άλλοι…», Δίκτυο κειμένων και Λογοτεχνία, Φάκελος Υλικού-Δίκτυα κειμένων, γ) ψηφιακά αποθετήρια εγκεκριμένα ή προτεινόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δ) από υλικό που επιλέγει ή δημιουργεί ο/η διδάσκων/-ουσα εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος Σπουδών. (Αναλυτικότερα, πηγές διδακτικού υλικού κατά κατηγορία παρατίθενται στο τέλος του παρόντος κειμένου).

Υπογραμμίζεται ότι η εξέταση των μαθητών και μαθητριών στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι ενιαία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον τρόπο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, κρίνονται αναγκαία τα ακόλουθα: α) η Λογοτεχνία και η Νεοελληνική Γλώσσα διδάσκονται από τον ίδιο διδάσκοντα ή την ίδια διδάσκουσα ανά τμήμα και β) οι έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατανέμονται, ως εξής: δύο (2) ώρες για τη γλωσσική διδασκαλία, δύο (2) ώρες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και δύο (2) ώρες για αναστοχασμό και διόρθωση κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες σε συνάρτηση με κείμενα λογοτεχνικά ή μη λογοτεχνικά, τα οποία έχουν επεξεργαστεί.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος (περισσότερα βλ. Διδακτέα-εξεταστέα ύλη).
Τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: α) η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), β) η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), γ) η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και δ) η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου (περισσότερα βλ. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κεφάλαιο Πέμπτο, Ενότητα 1 «Πραγματολογία»).

Προκειμένου οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου κατά την εξεταστική δοκιμασία, προτείνεται στη διδασκαλία του μαθήματος να αξιοποιηθεί το Γλωσσάρι όρων που περιλαμβάνεται στη Διδακτέα-εξεταστέα ύλη. Το Γλωσσάρι επικαιροποιεί όρους που αξιοποιούνται στα εκπαιδευτικά υλικά και εξασφαλίζει μια συμφωνία στο περιεχόμενο τους. Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.

Για την ανάπτυξη του Π.Σ. της Γ΄ Λυκείου βασικά κείμενα αναφοράς είναι:

α. Το Πρόγραμμα Σπουδών

β. Οι Φάκελοι υλικού για τον/την εκπαιδευτικό (διδακτικά σενάρια)

γ. Ο τρόπος αξιολόγησης με ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης

δ. Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη του μαθήματος

ε. Οι Φάκελοι υλικού για τον μαθητή και την μαθήτρια

στ. Διδακτικά βιβλία/σχολικά εγχειρίδια

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες εδώ

Διαβάστε επίσης:

Αναλυτικά ο νέος τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ’ Λυκείου

ΙΕΠ: Οι νέοι φάκελοι υλικού για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου

Πανελλαδικές 2020: Η νέα ύλη σε Αρχαία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Βιολογία, Χημεία και Οικονομία

Αναλυτική παρουσίαση των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου για το 2019-2020

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook