Του Σεραφείμ Κερασιώτη
π. Διευθυντή Σχολείων Π.Ε.

(Για τη διευκόλυνση των Διευθυντών)

ΘΕΜΑ: Πρώτη τακτική συνεδρίαση του σχολικού έτους 2019-2020 του συλλόγου διδασκόντων του …..  ΕΠΑ.Λ.  …………

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ……………………, όπως παρευρεθούν στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη ………………….. και ώρα ……. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ …… ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019 -2020.

 1. Κατανομή ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς. 
 2. Μερική ή ολική διάθεση των εκπαιδευτικών στο …. Ε.Κ. ………
 3. Κατανομή εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητική εργασία) στους εκπαιδευτικούς:

3.1.Οικονομικά (μισθοδοσία μονίμων – αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μισθολογικό μητρώο μονίμου και συμβασιούχου προσωπικού, υπερωρίες εκπαιδευτικών, καταστάσεις αποζημίωσης εκδρομών, βεβαιώσεις αποδοχών).

3.2. Ορισμός υπευθύνου Στατιστικών.

3.3.Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης των προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων «ΝΕΣΤΩΡ- ΕΠΑΛ» – «ΕΠΑΦΟΣ» – «Myscool.gr» – «ΑΘΗΝΑ».

3.4. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης και αναβάθμισης της Ιστοσελίδας του σχολείου.

3.5. Ορισμός υπευθύνου σύνταξης εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων – Δελτίου κίνησης.

3.6. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης σχολικών βιβλίων – Σχολικής βιβλιοθήκης – Εποπτικών  μέσων διδασκαλίας.

3.7. Ορισμός υπευθύνου Γραμματειακής Υποστήριξης του σχολείου.

3.8. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του αρχείου πρώην ιδιωτικών σχολών.

3.9. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης των αρχείων πρώην ΚΕΤΕ, ΤΕΛ και ΤΕΕ.

3.10. Ορισμός υπευθύνου εκπαιδευτικού στην επιτροπή ελέγχου του  κυλικείου.

3.11. Ορισμός πρακτικογράφου – γραμματέα των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβουλίου.

3.12. Ορισμός υπευθύνων τμημάτων (τήρηση βιβλίων φοίτησης, καρτέλες μαθητών, απουσιολόγια, ενημέρωση γονιών, έλεγχοι τετραμήνων, αποστολή απουσιών, ορισμός επιμελητών κ.α).

3.13.Ορισμός διεκπεραίωσης αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.

3.14.Ορισμός υπευθύνου Μητρώου – ευρετηρίου μαθητών.

3.15.Ορισμός υπευθύνου και αναπληρωματικού εκπαιδευτικού χειρισμού VBI.

3.16.Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) του σχολείου και ενημέρωσης μέσου αυτού της αλληλογραφίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς.

3.17. Υπεύθυνος και συνοδός για τις παρελάσεις των μαθητών της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

3.18. Υπεύθυνος για τις αθλητικές εκδηλώσεις (συμμετοχή των αθλητικών ομάδων του σχολείου  στα μαθητικά πρωταθλήματα) και συνοδός των ομάδων στους αθλητικούς χώρους διεξαγωγής των αθλημάτων.

 1. Ανάθεση διδακτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς.
 2. Λειτουργία του σχολείου:

5.1. Προσέλευση εκπαιδευτικών – παραμονή – ωράριο – κενά ωρολογίου προγράμματος.

5.2. Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών, δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος για την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου.

5.3. Σχέσεις των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονιών και κηδεμόνων.

5.4. Σχέσεις εκπαιδευτικών με το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες-φύλακες).

5.5.Ενημέρωση των θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας & της καθημερινής αλληλογραφίας.

5.6.Εφημερίες των εκπαιδευτικών (καθήκοντα – νομοθεσία) – ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.

5.7.Υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα των σχολικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες) – προτάσεις – σχέδιο εφαρμογής.

5.8. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.

 1. Μαθητικά θέματα:

6.1. Προσέλευση και παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

6.2. Απουσίες μαθητών – δικαιολόγηση.

 6.3.Αξιολόγηση μαθητών (νομοθεσία, τεστ αξιολόγησης, προφορικές και γραπτές εξετάσεις τετραμήνων – προγραμματισμός διαγωνισμάτων κ.α).

6.4.Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νομοθεσία, μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία).

6.5.Μαθητικά συμβούλια – συμβούλια τάξης (νομοθεσία – τρόπος λειτουργίας – ενημέρωση μαθητών – συνεργασίες), χρονοδιάγραμμα μαθητικών αρχαιρεσιών (μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2019).

6.6.Απουσιολόγοι – Επιμελητές (τρόπος ορισμού – καθήκοντα – υποχρεώσεις).

6.7.Σχολική παραβατικότητα – Συμπεριφορά μαθητών – Ποινές μαθητών.

6.8.Ενημέρωση γονιών (καθορισμός ημέρας συνάντησης εκπαιδευτικών γονιών και κηδεμόνων). Συνάντηση με το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.

6.9.Βραβεύσεις μαθητών (αριστεία – βραβεία) – ορισμός σημαιοφόρου – παραστατών.

6.10. Απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά.

6.11. Απαλλαγή μαθητών από τη Φυσική Αγωγή.

6.12. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6.13. Μαθητές με πρώτη ή δεύτερη σχολική χρονιά στην Ελλάδα.

 1. Ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών και κοινός προγραμματισμός της ύλης ανά μάθημα (μέχρι 30 Οκτώβρη 2019), σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου.
 2. Ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας (Α.Υ), Αγωγής Σταδιοδρομίας (Α.Σ), Αγωγής Καταναλωτή (Α.Κ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ), Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Leonardo Da Vinci & Comenius.
 3. Ενίσχυση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοσίας του ΕΠΑ.Λ, προγραμματισμός διενέργειας 2 εθελοντικών αιμοδοσιών εκπαιδευτικών – γονιών – κηδεμόνων – μαθητών.
 4. Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών – επισκέψεων:

10.1. Εκπαιδευτικοί περίπατοι συνολικά πέντε (5).

10.2. Ημερήσιες εκδρομές συνολικά μια (1).

10.3.Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων Π.Ε, Α.Υ, Α.Κ και Α.Σ συνολικά μια (1) έως δύο (2) ανά πρόγραμμα.

10.4.Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

10.5.Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγών κ.α.

10.6.Εκπαιδευτικές επισκέψεις ειδικοτήτων ή γενικού ενδιαφέροντος    στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων συνολικά μέχρι εννιά (9) ανά τμήμα.

10.7. Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..

 1. Πραγματοποίηση πολιτιστικής ημερίδας ή διημερίδας στο τέλος του διδακτικού έτους (πότε – που – πως).
 2. Συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στις αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου και του Υ.Π.Ε.Π.Θ και τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
 3. Οργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς(εφημερίδα, χορός, μουσική, θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγής σταδιοδρομίας κ.α).
 4. Ομιλητές – εισηγητές και οργανωτές σχολικών εορτών και άλλων επίκαιρων και διαχρονικών εκδηλώσεων όπως: 28η Οκτώβρη – 17η Νοέμβρη – 25η Μάρτη – Εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, επαγγελματικός προσανατολισμός – επαγγελματική καριέρα, δρόμοι μετά τα ΕΠΑ.Λ, εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, ημέρα για το AIDS, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, κινητά τηλέφωνα, αιμοδοσία, περιβάλλον, εγκληματικότητα, ρατσισμός, ανεργία, σχολική παραβατικότητα, τροχαία ατυχήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.
 5. Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά, δυνατοί άνεμοι). Προστασία από επιδημίες. Σχεδιασμός – ασκήσεις προετοιμασίας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς.
 6. Σχολικό συμβούλιο (Σ.Σ) – ορισμός της πρώτης συνεδρίασης – διαμόρφωση της ημερησίας διάταξης – προτάσεις.
 7. Σχολική επιτροπή (Σ.Ε) ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα δρώμενα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος (σύνθεση, οικονομικά, αποφάσεις, προβλήματα κ.α).
 8. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Σ.Σ.Κ) επικαιροποίηση των μελών και ενεργοποίησή του σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 1, υπ. απόφαση 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318/2011.
 9. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου ενημέρωση για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του σχολείου, προτάσεις.
 10. Άλλο θέμα ή θέματα που θα προτείνουν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων προ ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών στη τακτική συνεδρίαση είναι αναγκαία και υποχρεωτική, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εισηγηθούν κάποιο ή κάποια από τα θέματα να ενημερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook