Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η ΥΑ «Χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».

Για την Απόφαση, πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται:

(α) να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας,

(β) να καταθέσουν μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,

(γ) μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

(δ) Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.

(ε) Στην περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών πριν τη λήξη του σχολικού έτους (31-8-2020), ο εκπαιδευτικούς αιτείται τη διακοπή της άδειας και επιστρέφει αυτοδίκαια στην εργασία του.

(στ) Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην Υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 58, παρ.6 του ν.3528).

Η καταβολή αποδοχών για το διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook