Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πιο αναλυτικά:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» – Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906, ΣΑΕ 2019ΣΕ34510003, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 964/12.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ465ΧΙ8-Λ64) Απόφαση Ένταξης.

Στο πλαίσιο της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης» και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 1.3 «Δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών της Πράξης», προβλέπεται η δημιουργία μητρώου Επιμορφωτών, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών.

Από τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις θα προκύψει αποθετήριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και μητρώο υλικού (σχεδίων/ σεναρίων, καλών πρακτικών διαφοροποίησης μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης στην τάξη).

Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στην Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 (αρ. πρωτ.: 6257/26.06.2019 & ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Mitroa/2019/2019-06-26_6257_prosklisi.pdf

Δείτε την πρόσκληση και εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στον σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Η επιλογή των 126 επιμορφωτών για την Α’ φάση επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως 30.09.2019 και ώρα 14:00 στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.

Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων έως και την έναρξη της Γ’ φάσης της επιμόρφωσης, δηλαδή την 1/11/2020 και θα καταρτίζεται ανά σχολικό έτος. Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ –> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –> ΜΗΤΡΩΑ.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook