Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, 3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το γαλλικό κόμμα»

Του Άρη Ιωαννίδη

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843)

3 Τα πρώτα ελληνικά κόμματα

α. Το γαλλικό κόμμα

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Ποιος ήταν ο αρχηγός του γαλλικού κόμματος, ποιους προσεταιρίστηκε στην αρχή, ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των στελεχών του κόμματος και τι απαιτούσαν;
 2. Ποιοι ήταν οπαδοί και στελέχη του γαλλικού κόμματος;
 3. Σε τι διαφοροποιούταν η εξωτερική πολιτική του γαλλικού κόμματος σε σχέση με αυτή του αγγλικού;
 4. Τι γνωρίζετε για την εσωτερική πολιτική του γαλλικού κόμματος;
 5. Για ποιους λόγους το γαλλικό κόμμα ονομάστηκε και «εθνικό»;
 6. Γιατί τα μέλη του γαλλικού κόμματος θεωρούσαν τη Γαλλία ως πρότυπο;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. «Ο Ιωάννης Κωλέττης … μετά το πέρας του πολέμου».
 2. «Ο Ιωάννης Κωλέττης … κλέφτες της Στερεάς» & «Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια … και απλοί αγωνιστές».
 3. «Σε αντίθεση με το αγγλικό … αυτού του τμήματος».
 4. «Το πρόγραμμα του γαλλικού κόμματος … με ελληνικά στελέχη».
 5. «Το γαλλικό κόμμα υποστήριζε … ονομάστηκε και «εθνικό κόμμα».
 6. «Τα μέλη του έβλεπαν … ως πρότυπό τους».

Ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

 1. Ο Ιωάννης Κωλέττης προσεταιρίστηκε στην αρχή αρματολούς και κλέφτες της Πελοποννήσου.
 2. Τα στελέχη του γαλλικού κόμματος απαιτούσαν δικαιοσύνη για τους αγωνιστές της ελευθερίας, την οποία εννοούσαν ως την ηθική αποκατάστασή τους μετά το πέρας του πολέμου.
 3. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, το γαλλικό κόμμα κέρδισε οπαδούς σχεδόν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.
 4. Τα μεσαία στελέχη του γαλλικού κόμματος ήταν συνταγματικοί που υιοθετούσαν τις θέσεις του αγγλικού κόμματος σε θέματα εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής.
 5. Οι οπαδοί του γαλλικού κόμματος ήταν ακτήμονες ή μικροϊδιοκτήτες γης και απλοί αγωνιστές.
 6. Στο γαλλικό κόμμα συμφωνούσαν με το αγγλικό σχετικά με την απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού με πολεμικές ενέργειες, το συντομότερο δυνατό.
 7. Ο Κωλέττης διατύπωσε στην Εθνοσυνέλευση τη «Μεγάλη Ιδέα» το 1847.
 8. Το πρόγραμμα του γαλλικού κόμματος ήταν ασαφές, ως προς την εξωτερική πολιτική.
 9. Βασική πολιτική επιδίωξη του γαλλικού κόμματος ήταν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του λαού απέναντι στη μοναρχική εξουσία, με την παροχή του συντάγματος.
 10. Η επάνδρωση του ελληνικού στρατεύματος και της διοίκησης με ελληνικά στελέχη αποτέλεσε βασική επιδίωξη του γαλλικού κόμματος, κατά την περίοδο της βαυαροκρατίας.
 11. Τα μέλη του γαλλικού κόμματος έβλεπαν τη Γαλλία ως το φυσικό τους σύμμαχο, καθώς είχε αναμειχθεί αρκετά στο παρελθόν στις υποθέσεις της ανατολικής Μεσογείου.
 12. Πολλοί οπαδοί του γαλλικού κόμματος θεωρούσαν ως πρότυπό τους τη Γαλλία, καθώς είχαν σχηματίσει μια ιδεατή εικόνα για αυτή.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό/Λάθος) :

 1. Λάθος
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Σωστό
 6. Λάθος
 7. Λάθος
 8. Λάθος
 9. Σωστό
 10. Σωστό
 11. Λάθος
 12. Σωστό

Ορισμοί/ιστορικές έννοιες ενότητας:

 • «Μεγάλη Ιδέα»
 • «Εθνικό κόμμα»

Ενδεικτικά παραθέματα από το ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας)

ΠΗΓΗ

Ο Κωλέτης η Μεγάλη Ιδέα

Το 1834, όταν η αντιβασιλεία προσπαθούσε να αποφασίσει ποια θα ήταν η µόνιµη πρωτεύουσα του κράτους, ο Κωλέτης έκανε έγγραφη πρόφαση ότι το κράτος έπρεπε να αποφύγει να ορίσει επίσηµη πρωτεύουσα, ως πανηγυρική υπενθύµιση ότι µόνον η Κωνσταντινούπολη µπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό τον υψηλό σκοπό, ως ένδειξη της ελληνικής πίστης ότι επέκειτο η απόκτησή της, και ως υπόµνηση ότι ως εκείνη τη στιγµή η διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων θα διατηρούσε προσωρινό χαρακτήρα. Όταν ήταν στο Παρίσι ως πρεσβευτής της Ελλάδας, δεν έχασε ευκαιρία να επαναλάβει τις ελληνικές αλυτρωτικές επιδιώξεις. Το 1844, στη συζήτηση για το ζήτηµα των ετεροχθόνων, πήρε το λόγο στη συντακτική συνέλευση για να εκθέσει, µε έναν τρόπο που έµεινε κλασικός το νόηµα της Μεγάλης Ιδέας.

«∆ια την γεωγραφικήν της θέσιν η Ελλάς είναι το κεντρον της Ευρώπης· ισταµένη, και έχουσα εκ µεν δεξιών την Ανατολήν, εξ’ αριστερών δε την ∆ύσιν, προώρισται ώστε δια µεν της πτώσεως αυτής να φωτίση την ∆ύσιν, δια δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν. Το µεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ηµών, το δε δεύτερον είναι εις ηµάς ανατεθειµένον· εν τω πνεύµατι του όρκου τούτου και της µεγάλης ταύτης ιδέας είδον πάντοτε τους πληρεξουσίους να συνέρχωνται δια να αποφασίσωµεν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά περί της Ελληνικής φυλής… η Ελλάς, διηρηµένη το πάλαι καθέκαστα και εις ιδιαίτερα κράτη, έπεσε, και πεσούσα εφώτισε τον κόσµον. Οποίας άραγε ελπίδας παρέχει σήµερον αναγεννηθείσα η Ελλάς, και ηνωµένη εις εν κράτος, εις ένα σκοπόν, και µίαν δύναµιν, εις µιαν θρησκείαν, εις το τέλος Σύνταγµα το οποίον τώρα απεργαζόµεθα… Οι εντολείς ηµών περιµένουσι το Σύνταγµα να ίδωµεν. Οι δε εκτός ηµών λαοί ατενίζουσι προς ηµάς τα όµµατα, δια να µάθωσι το περί αυτών φρόνηµά µας». Πεθαίνοντας το 1847, εξέφρασε τη λύπη του που άφηνε ανεκπλήρωτη την αποστολή του. Άφηνε να εννοηθεί ότι, αν ο βασιλιάς τον είχε καλέσει να κυβερνήσει από την αρχή, η Μεγάλη Ιδέα µπορεί να είχε πραγµατοποιηθεί. Όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του (1844-47) ο Κωλέττης δεν αρνήθηκε ποτέ καµία από τις διαδόσεις που κυκλοφορούσαν ότι έκανε µεγαλεπήβολα αλυτρωτικά σχέδια, διαδόσεις που είναι από µόνες τους ενδεικτικές της αυξανόµενης φήµης του ως εκπροσώπου του ριζοσπαστικού αλυτρωτισµού.

j. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους… , σ. 634

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής και τις πληροφορίες  του σχολικού βιβλίου, προσπαθήστε να εντοπίσετε τη στρατηγική του Κωλέττη στο θέµα της απελευθέρωσης των αλυτρώτων.

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε επίσης:

Ιστορία Προσανατολισμού – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το αγγλικό κόμμα»

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook