Λατινικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Διαγώνισμα Προσομοίωσης

ΚΕΙΜΕΝΑ

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur.

…………………………………………………………………………………………

Accipe nunc quid postea Nasῑca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasῑcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasῑca tam aperte mentiebātur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?”

………………………………………………………………………………………

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.

Α1.  Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.

Μονάδες 40

Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

 • fluminibus: αιτιατική ενικού
 • civitas: αιτιατική πληθυντικού
 • iners: αφαιρετική ενικού
 • quid: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
 • Ennius: κλητική ενικού
 • tuam: γενική πληθυντικού, θηλυκού γένους του ίδιου προσώπου για πολλούς κτήτορες
 • spem: δοτική πληθυντικού
 • nascentem: ονομαστική ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό
 • hunc: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος.
 • id: αφαιρετική πληθυντικού στο ίδιο γένος

Μονάδες 10

Β1β. iners: να κλίνετε το ουδέτερο συγκριτικού βαθμού στον ενικό αριθμό και στη συνέχεια να σχηματίσετε το επίρρημα και στους τρεις βαθμούς.

μονάδες 3

Saepe: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος.

μονάδα 1

Crudeliter: να σχηματίσετε τη γενική και την αιτιατική ενικού του θηλυκού γένους στον συγκριτικό βαθμό του αντίστοιχου επιθέτου.

μονάδα 1

Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

 • habent: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή
 • lavantur: τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα στη ίδια φωνή
 • accipe: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη φωνή
 • venisset: το σουπίνο και στις δύο πτώσεις
 • quaereret: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
 • mentiebātur: το γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα
 • cognosco: τη δοτική ενικού, θηλυκού γένους, ενικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα
 • nascentem: το απαρέμφατο μέλλοντα
 • esse: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου
 • dicerent: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές

Μονάδες 10

Β2β. gerit: να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  όλων των χρόνων στην ίδια φωνή (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο).

Μονάδες 5

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: vitae, pedibus, res, se, indignātus,  credendo

Μονάδες 3

Γ1β. locis frigidissimis: να αποδώσετε ισοδύναμα τη φράση.

Μονάδες 2

Γ1γ. Να μετατρέψετε την  πρόταση  σε απαρεμφατική  με εξάρτηση τα ρήματα μέσα στην παρένθεση: 

(Germani) Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur.

Ρήματα εξάρτησης:(Ille dicit, Germani dicunt, Germani dicuntur)

Μονάδες 3

Γ1δ. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο:

 • Cum civitas bellum gerit
 • Ego non cognosco vocem tuam?
 • «ephippiōrum usus res turpis et iners (a Germanis) habētur»

Μονάδες 3

Γ1ε. lavantur: να εκφράσετε την αυτοπάθεια με άλλο τρόπο.

Μονάδες 1

Γ2α. Με ποιες λέξεις των  κειµένων έχουν ετυµολογική συγγένεια οι λέξεις:  “νῦν”,  “γνωρίζω”.

Μονάδα 1

Γ2β. «Acippe nunc quid postea Nasic fecerit»: να εκφραστεί η απαγόρευση με κάθε δυνατό τρόπο.

Μονάδες 2

Γ2γ. Paucis post diebus: να διατυπώσετε τον προσδιορισμό με άλλο ισοδύναμο τρόπο.

Μονάδες 2

Γ2δ. Accipe nunc quid postea Nasca fecerit: να αντικατασταθεί το ρήμα της κύριας πρότασης με οριστική παρατατικού και στη συνέχεια να κάνετε τις αλλαγές που απαιτούνται στη δευτερεύουσα, σύμφωνα πάντα με την ακολουθία των χρόνων.

Μονάδες 2

Γ2ε. domi: να αντικατασταθεί από τις παρακάτω λέξεις, ώστε να εκφράζεται η ίδια επιρρηματική σχέση :

 • Roma
 • Carthago
 • Italia

Μονάδες 3

Γ3α. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt: να μετατραπεί η πρώτη κύρια πρόταση σε (χρονική) μετοχή.

Μονάδες 2

Γ3β. Nascentem, secuti: να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις, με όλους τους πιθανούς τρόπους.

Μονάδες 2

Γ3γ. ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Να γίνει μετατροπή των επιθετικών προσδιορισμών στις αντίστοιχες  δευτερεύουσες προτάσεις.

Μονάδες 2

Γ3δ quod Nasca tam aperte mentiebātur: να δικαιολογήσετε την εισαγωγή και την εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης.

Μονάδες 2

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά Λυκείου

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook