Ερωτήσεις Θεωρίας Νεοελληνικής Γλώσσας Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2018

Του Άρη Ιωαννίδη

Εισαγωγικό σημείωμα: Ένα σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι αυτό της Θεωρίας. Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων συγκεντρώσαμε όλες τις ερωτήσεις / ασκήσεις που έχουν τεθεί σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ημερησίων, Εσπερινών, Επαναληπτικές, Ομογενών) από το 2000 έως  το 2018, προκειμένου να έχουν μία όσο γίνεται καλύτερη εικόνα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (Β΄- Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ), ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ), ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΕΠΑΛ), ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΕΠΑΛ

2000-2018

Η Β1 ΑΣΚΗΣΗ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αναπτύξετε σε 60-80 λέξεις το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: [«…»]
 • Σε µια παράγραφο 70 – 80 λέξεων να διατυπώσετε την άποψή σας για το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος: [«…»]
 • [«…»]: Να αναπτύξετε την παραπάνω θεματική φράση σε μια παράγραφο χρησιμοποιώντας δικά σας παραδείγματα.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΟΥ

 Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου;
 • Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.
 • [«…»]: Να επισημάνετε τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος στην παραπάνω παράγραφο, αναφέροντας τα συγκεκριμένα χωρία.
 • Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με: α) σύγκριση και αντίθεση και β) με παραδείγματα. Να εντοπίσετε τους τρόπους αυτούς στη συγκεκριμένη παράγραφο.
 • Να βρείτε έναν από τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειμένου  και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.
 • Στη δεύτερη παράγραφο υπάρχει ανάπτυξη με παραδείγματα. Να εντοπίσετε τα παραδείγματα και να τα μεταφέρετε στο τετράδιό σας.

ΔΟΜΗ (ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αναλύσετε τη δομή της τελευταίας παραγράφου.
 • Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της παραγράφου [«…»].

ΔΟΜΗ (ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ) & ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να βρείτε τη δοµή και τους τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου.
 • Πώς οργανώνεται η πέμπτη παράγραφος του κειμένου; (Δομή και τρόποι ανάπτυξης).

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Με ποια νοηματική σχέση συνδέονται μεταξύ τους η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»] Ποια από τις παραπάνω φράσεις (α, β, γ, δ) συμπληρώνει σωστά, σύμφωνα με το κείμενο, το νόημα της πρότασης που σας δίνεται; Να τη γράψετε στο τετράδιό σας και να αιτιολογήσετε με συντομία την επιλογή σας.
 • Με βάση το κείμενο που σας δόθηκε, να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της Α στήλης με τις φράσεις που νοηματικά τις συμπληρώνουν από τη στήλη Β [«…»]

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»] Για κάθε παράγραφο του αποσπάσματος αυτού να γράψετε έναν πλαγιότιτλο.
 • [«…»] Για καθεμιά παράγραφο του κειμένου που σας δόθηκε να χρησιμοποιήσετε μια δική σας φράση ή μια φράση του κειμένου ως πλαγιότιτλους.

ΤΙΤΛΟΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο που σας δόθηκε.
 • Να διατυπώσετε έναν τίτλο με σχόλιο κι έναν χωρίς σχόλιο για το κείμενο που σας δόθηκε.
 • Με ένα σύντομο σχόλιό σας, να αιτιολογήσετε τον τίτλο του άρθρου με βάση το περιεχόμενό του.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ – ΑΝΤΩΝΥΜΑ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:[«…»]
 • Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την υπογραμμισμένη λέξη με ένα αντώνυμό της και κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές: [«…»].
 • Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις με τη σημασία που έχουν στο κείμενο: [«…»]

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ (ΑΠΛΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΩΝ) ΛΕΞΕΩΝ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»]: Να σχηματίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας για καθεμιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων.
 • [«…»]: Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους και από το δεύτερο συνθετικό της κάθε λέξης να σχηµατίσετε µια δική σας (απλή ή σύνθετη) λέξη.
 • Από το δεύτερο συνθετικό της καθεμίας από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε δύο λέξεις ομόρριζες, ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο, απλό ή σύνθετο: [«…»]

ΣΥΝΟΧΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ)

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»]: Ποια νοηματική σχέση εκφράζει η χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου;
 • Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις της 4ης παραγράφου του κειμένου και να γράψετε τι δηλώνεται με την καθεμιά από αυτές.
 • Να αναφέρετε τα λεκτικά στοιχεία, με τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των πέντε τελευταίων παραγράφων του κειμένου.
 • Να εντοπίσετε και να καταγράψετε στο τετράδιό σας τρεις διαρθρωτικές λέξεις της τελευταίας παραγράφου.

ΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ – ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική-παραγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (ΕΙΔΙΚΟΙ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ) ΟΡΟΙ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Σε ένα κείμενο επιστημονικού λόγου συναντάμε συχνά ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη επιστήμη. Να γράψετε πέντε από αυτούς τους όρους που περιέχονται στο κείμενο αυτό.

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Ποιες είναι οι εκφράσεις του μεταφορικού και εικονοπλαστικού λόγου που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος στην τελευταία παράγραφο του κειμένου και ποια συναισθήματα προκαλούν στον αναγνώστη;

ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Ποιους τρόπους και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην τέταρτη και πέμπτη παράγραφο του κειμένου; Να δώσετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
 • [«…»]. Στη συγκεκριμένη παράγραφο να διερευνήσετε: α. Ποιον τρόπο πειθούς επιστρατεύει ο συγγραφέας; β. Ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
 • Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς, εκτός των άλλων, και την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία.
 • Στο παραπάνω κείμενο ο αρθρογράφος προσπαθεί να μας προβληματίσει για ένα επίκαιρο ζήτημα. Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα το επιτυγχάνει;
 • Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε μέσα πειθούς που έχουν ως στόχο την απόδειξη της θέσης : [«…»].
 • Με ποιον τρόπο και με ποια μέσα πειθούς ο συγγραφέας τεκμηριώνει τις απόψεις του στην πρώτη παράγραφο του κειμένου;
 • Nα εντοπίσετε και να καταγράψετε τα τεκμήρια τα οποία λειτουργούν ως μέσα πειθούς στην τέταρτη και πέμπτη παράγραφο του κειμένου.
 • Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Να εντοπίσετε τα μέσα πειθούς στην παράγραφο αυτή.
 • Να βρείτε δύο διαφορετικούς τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με μία αναφορά, για τον κάθε τρόπο, στο κείμενο.
 • Να βρείτε τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς στην τέταρτη παράγραφο, καθώς και ένα μέσο πειθούς που τον υποστηρίζει. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
 • Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου ποιον τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αναφερόμενος στο απόσπασμα από τον Μικρό Ναυτίλο του Οδυσσέα Ελύτη; Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο πειθούς;

ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση των ερωτήσεων στην προτελευταία παράγραφο του κειμένου;
 • Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηματικού [«…»]
 • [«…»] Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση του ρητορικού ερωτήματος;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) του παρακάτω συλλογισµού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [«…»].
 • [«…»] Να αξιολογήσετε  τον  παραπάνω  συλλογισµό  ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητά του. (Να   θεωρήσετε   ότι   οι   προκείµενες ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα).

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ (ΔΗΛΩΤΙΚΗ) – ΠΟΙΗΤΙΚΗ (ΣΥΝΥΠΟΔΗΛΩΤΙΚΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Αφού λάβετε υπόψη τη σηµασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου, να σηµειώσετε στο τετράδιό σας σε ποιες από αυτές η γλώσσα λειτουργεί αναφορικά και σε ποιες ποιητικά [«…»]
 • Να αναφέρετε πέντε παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από το κείμενο που σας έχει δοθεί.
 • Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό του στοχαστικού δοκιμίου είναι η μεταφορική λειτουργία της γλώσσας. Να καταγράψετε τρία σχετικά παραδείγματα από το κείμενο που σας δόθηκε.
 • Να δώσετε, μέσα από το κείμενο, τρία (3) παραδείγματα ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας.
 • Να μεταφέρετε από το κείμενο στο τετράδιό σας δύο φράσεις με ποιητική χρήση της γλώσσας.
 • [«…»]: Να γράψετε στο τετράδιό σας έξι (6) προτάσεις, χρησιμοποιώντας την κάθε λέξη μία φορά με την κυριολεκτική της σημασία και μία με τη μεταφορική.

ΥΦΟΣ ΛΟΓΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσημο ύφος λόγου. Να αποδώσετε με ύφος πιο ανεπίσημο και οικείο τις υπογραμμισμένες λέξεις [«…»]

ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συχνά στο κείμενό του α΄ πληθυντικό πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του αυτή.
 • Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα.
 • Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β΄ ενικού ρηματικού προσώπου στη δεύτερη παράγραφο και του α΄ πληθυντικού στην τρίτη παράγραφο.
 • Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό, το πρώτο ενικό και το τρίτο ενικό πρόσωπο. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά τα πρόσωπα.
 • Ο συγγραφέας επιλέγει τη χρήση του β΄ ενικού προσώπου. Να αιτιολογήσετε αυτή την επιλογή του.

ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

 • Το στοχαστικό δοκίμιο έχει συχνά προσωπικό – βιωματικό χαρακτήρα. Να καταγράψετε δύο σχετικά παραδείγματα από το κείμενο που σας δόθηκε.
 • Ποιος είναι ο σκοπός του συγγραφέα στο δοκίμιο που σας δόθηκε; α. να μας εκθέσει τις ιδέες του; β. να μας διασκεδάσει; γ. να μας παραπλανήσει; Να δικαιολογήσετε, με συντομία, την απάντησή σας.
 • Ποια στοιχεία της μορφής και του περιεχομένου του κειμένου πιστοποιούν ότι αυτό ανήκει στο βιογραφικό είδος του ημερολογίου;
 • Να βρείτε το είδος του κειμένου που σας δίνεται και να καταγράψετε τρία διαφορετικά γνωρίσματά του που να τεκμηριώνουν την απάντησή σας.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να σχηματίσετε μία πρόταση ή μία περίοδο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: [«…»].
 • Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε από μια δική σας πρόταση ώστε να φαίνεται η σημασία της: [«…»] (οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους).
 • Χωρίς να αλλάξετε το μέρος του λόγου των παρακάτω λέξεων ή ονοματικών συνόλων, να σχηματίσετε από μία δική σας πρόταση: [«…»]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και να μετατραπεί η καθεμιά σύνταξη στην αντίθετή της : [«…»]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: […]
 • Να εντοπίσετε στο κείμενο τις λέξεις ή τις φράσεις που βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά και να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου: [«…»]
 • [«…»] Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση της ερώτησης και της παρένθεσης στην παραπάνω παράγραφο;

ΔΙΠΛΗ ΠΑΥΛΑ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας που υπάρχουν στην πρώτη παράγραφο του κειμένου.
 • Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: [«…»]

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να εξηγήσετε τη λειτουργία των σημείων στίξης στα παρακάτω αποσπάσματα:
 • Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το τίμημα για το περιβάλλον. (άνω και κάτω τελεία)
 • Και όλα αυτά δωρεάν! (θαυμαστικό)
 • Μήπως αυτό είναι μόνο μια πρόγευση από όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον; (ερωτηματικό)
 • Οι ωκεανοί, τα δάση και οι βάλτοι αποτελούν φυσικές «παγίδες άνθρακα» (εισαγωγικά)
 • τα δάση με μαγκρόβια δέντρα (με ρίζες μέσα στην θάλασσα) (παρένθεση)

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

 Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. [«…»]

ΑΣΥΝΔΕΤΟ  ΣΧΗΜΑ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»] Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας με το ασύνδετο σχήμα;

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να χωρίσετε σε ενότητες το κείμενο και να χρησιμοποιήσετε μια δική σας φράση ή μια φράση από κάθε ενότητα για πλαγιότιτλό της .

ΓΕΓΟΝΟΣ – ΣΧΟΛΙΟ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • [«…»]: Να διακρίνετε το γεγονός από το σχόλιο στο τμήμα αυτό του κειμένου.

ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να προσδιορίσετε το είδος του σχολίου που εκφράζουν τα σημεία στίξης στις παρακάτω φράσεις: α. «ευρωπαϊκή μας χώρα», β. τέτοιου είδους … κατορθώματα, γ. να και μια καλή είδηση!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ – ΘΕΣΗ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Σύμφωνα με το κείμενο [«…»] Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε (5) επιχειρήματα που στηρίζουν αυτή την άποψη και να τα γράψετε.
 • Ποιες είναι οι θέσεις που διατυπώνει ο συγγραφές στην τελευταία παράγραφο του κειμένου; (60-80 λέξεις).

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

 • Να εντοπίσετε και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας δύο από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο κείμενο.

ΟΜΟΡΡΙΖΕΣ

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: [«…»].

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τη Νεοελληνική Γλώσσα/Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

Ο Πρόλογος, το Κύριο Θέμα και ο Επίλογος στην Έκθεση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook