Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Ενημέρωση για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά την ανακοίνωση Γενικών Μεταθέσεων 2019 σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

 1. Οι Ενστάσεις των εκπαιδευτικών – για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων- θα εξεταστούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία εντός 15 ημερών από την δημοσίευση των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις. Η προθεσμία συνεπώς λήγει στις 15-4-2019.
 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2019 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2019 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

 1. Για τις αιτήσεις Μετάταξης από κλάδο σε κλάδο και από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ανακοίνωση των Μεταθέσεων. Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται στα εναπομείναντα ανοικτά οργανικά κενά των μεταθέσεων και για περιοχές για τις οποίες δεν εκκρεμεί αίτηση μετάθεσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 περιοχές με σειρά προτίμησης. Η 10η επιλογή μπορεί να είναι σε όλη την Ελλάδα.
 2. Μετά την συγκρότηση των Καλλιτεχνικών Επιτροπών, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση των μεταθέσεων για τους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91 που εκκρεμούν.
 3. Η εγκύκλιος των αποσπάσεων για ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και φορείς αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο δεκαήμερο και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.
 4. Σχετικά με την παράταση που δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, είναι προφανές ότι για λόγους ισονομίας πρέπει να ανοίξει το ΟΠΣΥΔ για όλους τους υποψηφίους – και για όσους έχουν οριστικοποιήσεις τις αιτήσεις τους- για να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές ή και προσθήκες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής στις 19-4-2019 αφού οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
 5. Παράλληλα στο ΦΕΚ 17 Α΄ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4590/2019 που επιφέρει –μεταξύ άλλων-  κάποιες αλλαγές στο ΕΣΚ και στις Άδειες των Υπαλλήλων του Δημοσίου.
 6. Αναφορικά με τις διευκρινήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την χορήγηση αδειών δείτε στο https://nekordis64.blogspot.com/2019/04/blog-post_5.html
 7. Για το ζήτημα της άδειας ανατροφής τέκνου των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, έχουν εκδοθεί 2 εγκύκλιοι στις 12 Μαρτίου με ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6 και στις 28 Μαρτίου με ΑΔΑ:Ψ4ΧΔ4653ΠΣ-Θ2Α
 8. Σχετικά με τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μέσω του ΕΣΚ μετά τις 10 Απριλίου ξεκινά ο τέταρτος κύκλος της κινητικότητας. Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου με ΑΔΑ:Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7. Στους τρεις πρώτους κύκλους έχουν προκηρυχθεί συνολικά 7356 κενές θέσεις. Στον Α΄ κύκλο 801, στον Β΄ 1115 και στον Γ΄ κύκλο τον Οκτώβριο του 2018 5440 θέσεις. Για τους εκπαιδευτικούς στους 3 πρώτους κύκλους είχαν υποβληθεί συνολικά 189 αιτήσεις. Εξ αυτών είχαν ολοκληρωθεί 5 μετατάξεις και άλλες 2 είναι σε εξέλιξη.
 9. Όσον αφορά τα αναδρομικά των επιδομάτων εορτών και αδειών, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ. Για το θέμα αυτό στις 4 Απριλίου εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΔΑ:97ΩΦ4653ΠΣ-ΥΧ7.
 10. Μετά και τις τελευταίες 296 προσλήψεις αναπληρωτών ο συνολικός αριθμός τους ξεπερνά τις 9500! Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπεται στο άρθρο 54 του ν.4589/2019 για τους 4500 διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η αίτηση θα υποβληθεί χωρίς τις προτιμήσεις περιοχών, αφού η κατανομή των θέσεων θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα αναμένεται η έγκριση των πιστώσεων για την πρόσληψη των 470 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008.
 11. Η θητεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 με σχετική απόφαση (ΑΔΑ:ΩΩΠΞ4653ΠΣ-ΤΞΖ).
 12. Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 10 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης των Εκπαιδευτικών.
 13. Μια σημαντική εξέλιξη αφορά την μεταφορά μαθητών Καλλιτεχνικών και Διαπολιτισμικών σχολείων. Πιο συγκεκριμένα η μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών θα είναι απρόσκοπτη, αφού δεν θα ισχύσουν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ.
 14. Τέλος οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΟΛΜΕ με τις οικογένειές τους, από το καλοκαίρι του 2019 θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας στον Αγ. Ανδρέα Μαραθώνα  (ΑΔΑ:Ω7ΗΥ4653ΠΣ-ΔΥΨ).

Με συναδελφικούς-αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 5/4/2019

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook