Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

Ανακοίνωσε

τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1ης περιόδου 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το πρόγραμμα της 1ης εξεταστικής περιόδου 2019 έχει ως εξής:

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικώνΗμερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεωνΗμερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
21/03/2019 έως 29/03/201913-14/04/2019 ή/και

20-21/04/2019

06/05/2019 έως 13/05/2019

 

Επισημαίνεται, ότι δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» στο https://www.eoppep.gr/images/security/Kanonismos_Pistopoihshs.pdf

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

  1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση στο https://www.eoppep.gr/images/security/aithsh_summetoxhs_1_2019.pdf).
  2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες, θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία

  1. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως έξης:

5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρωτότυπη απόδειξη ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) μέσω της συναλλαγής TRN 4300 “ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να γνωστοποιήσουν στον ταμία της Εθνικής Τράπεζας το Ονοματεπώνυμό τους, το ΑΦΜ τους, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς επίσης και Διεύθυνση Επικοινωνίας.

  Σημειώνεται ότι η εν λόγω συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού.

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση στο https://www.eoppep.gr/images/security/aithsh_summetoxhs_1_2019.pdf).
2. Πρωτότυπη απόδειξη στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύψους εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Π.Ι.Α.’’]

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΟι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής θα λαμβάνουν προσωποποιημένο μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.  

  1. Σημειώνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).
  2. Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτηση του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2019

Επισημαίνεται ότι:

– η 2η εξεταστική περίοδος 2019 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μήνα Ιούνιο

&

– η 3η εξεταστική περίοδος 2019, το μήνα Νοέμβριο.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook