Λατινικά Γ’ Λυκείου (Προσανατολισμού), Κείμενα 14 & 15, Συνοπτικά Τεστ αξιολόγησης 

Του Άρη Ιωαννίδη

Τα συνοπτικά τεστ αξιολόγησης  των κειμένων των Λατινικών (14 & 15) έχουν ως στόχο την καλύτερη εμπέδωση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που πρόκειται να συναντήσει ο μαθητής/τρια.

Κείμενο 14

ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M.Antonii fuerat, Athenas confugit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudunis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.

Ερωτήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το υπογραμμισμένο απόσπασμα.
 2. Supplicium: σε ποια κατηγορία ουσιαστικών ανήκει το συγκεκριμένο; Να κλιθεί και στους δύο αριθμούς
 3. exercitu,somno, capitis: να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
 4. Να γράψετε το γένος όλων των ουσιαστικών του κειμένου.
 5. parmensis, squalida: να κλιθούν τα επίθετα στο ουδέτερο γένος.
 6. ingentis, similem: να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των επιθέτων, να σχηματιστούν και οι 3 βαθμοί του επιρρήματος και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων στο θηλυκό γένος.
 7. apparuit: να σχηματιστούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκεται (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο για τους περιφραστικούς τύπους).
 8. viderant: να σχηματίσετε τους ονοματικούς τύπους στην παθητική φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο για τους περιφραστικούς τύπους).
 9. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :
 • fuerat : β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής του μέλλοντα 
 • dederat : να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
 • Existimavit : β΄ενικό υποτακτικής του παρακειμένου της μέσης φωνής
 • adfecit: β΄ενικό οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα της μέσης φωνής
 1. Respondit ille se esse Orcum: Να κλίνετε την πρόταση στον ενικό αριθμό.
 2. Illi neminem viderant: Να κλίνετε την πρόταση στον πληθυντικό αριθμό.
 3. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους, αφού μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό. Οι νέες περίοδοι να είναι νοηματικά αποδεκτές:
 • Ille servos inclamavit et de homine eos interrogavit.
 • Existimavit ad se venire hominem,similem effigiei mortui.
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι: Athenas (γιατί απρόθετος τύπος; Τι δηλώνει η αιτιατική; Μπορεί να αντικατασταθεί με τον εμπρόθετο προσδιορισμό ad Athenas και γιατί; ), ad se (γιατί όχι  ad eum;), effigiei, quem (με τι ισοδυναμεί;), se esse (χρειάζεται το se;), de homine. (σχολικό βιβλίο)
 2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
 • Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.
 • Tum terror Cassium concussit
 •  «Quem aspexit Cassius»
 • «Illi neminem viderant»
 • «Cassius iterum se somno dedit»
 1. Να μετατρέψετε την πρόταση “ Illi neminem viderant” σε απαρεμφατική με εξάρτηση: “scriptor narrat” και από τον κατάλληλο παθητικό τύπο του ρήματος “dicor” (προσωπική σύνταξη). Επίσης να μετατραπούν οι προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση τη φράση στην παρένθεση :
 • Respondit ille se esse Orcum. (Homines dicunt, Ille dicit)
 • Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. (Illi dicunt, Cassius dicit)
 1. ibi vix… cum repente apparuit…: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης.  Να προσδιορίσετε το είδος του cum  και να δηλώσετε τι εκφράζει η πρόταση σε σχέση με την κύρια.
 2. Να δικαιολογηθούν όλες οι μορφές αυτοπάθειας (Respondit ille se esse Orcum: Τι έχετε να παρατηρήσετε για το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου στα λατινικά;)
 3. Nomen eius: Να αντικαταστήσετε το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus. Ποια η διαφορά στη σημασία;
 4. fuerat : Να γράψετε την δευτερεύουσα πρόταση  στην οποία ανήκει το παραπάνω ρήμα και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά.
 5. post bellum Actiacum: να εκφράσετε τον χρόνο με επιρρηματικό προσδιορισμό (ισοδύναμος τρόπος εκφοράς του χρόνου).
 6. paucis post diebus: να εκφράσετε τον χρόνο με εμπρόθετο προσδιορισμό (ισοδύναμος τρόπος εκφοράς του χρόνου).
 7. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit: να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.

 

Κείμενο 15

ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

Ερωτήσεις:

1. Να μεταφραστεί το υπογραμμισμένο απόσπασμα.

2. Να κλιθούν στον πληθυντικό όλα τα ουσιαστικά που σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –ium.

3. venationibus, studiis, fluminibus: να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.

4. Nα μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού. Nα δηλώσετε το είδος κάθε αντωνυμίας.

5. Frigidissimis, turpis, iners: να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιθέτων και των αντίστοιχων επιρρημάτων τους.

6. Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των αποθετικών ρημάτων του κειμένου.

7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 • consistit: γ΄ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του παρατατικού
 • student: β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα.
 • nutriuntur: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα

8. Locisfrigidissimispellessolumhabentetinfluminibuslavantur : να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.

9. Να χρησιμοποιηθεί το παθητικό απαρέμφατο στη θέση του ενεργητικού και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές:Germani mercatores vinum ad se importare non sinunt

10. locis frigidissimis: να αποδώσετε ισοδύναμα τη φράση.

11. Να μετατρέψετε τις προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση το ρήμα μέσα στην παρένθεση:

 • (Germani) Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. (ille narrat)
 •  (Germani) Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur. (Ille dicit, Germani dicunt, Germani dicuntur)

12. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur …: να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή.

13. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική : Locis frigidissimis pelles solum habent

14. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: «ephippiōrum usus res turpis et iners (a Germanis) habētur»

15 nutriuntur, lavantur: να εκφράσετε την αυτοπάθεια με άλλο τρόπο.

16. Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι ονοματικοί (ομοιόπτωτοι & ετερόπτωτοι) προσδιορισμοί του κειμένου.

17. Nα προσδιορίσετε το είδος του απαρεμφάτου του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται.

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά Λυκείου

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook