Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής, της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 και ισχύει, για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, στις εξής περιπτώσεις: αα) όταν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού, κατ’ άρθρο 30 παρ. 3, περίπτ. α’, του ν.682/1977, όπως ισχύει, και ββ) όταν υπάρχουν καταγγελίες για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας, οι οποίες στηρίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που περιγράφεται στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3Β του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α’ 102).

Κατεβάστε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook