Με σχετική ΥΑ καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού στο ποσό των 3.027.000,00 € (ΑΛΕ 2330903001 ε.φ. 1019-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2019), το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Το ύψος της επιχορήγησης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού

Η επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. Α1 της αρ. Φ.400/11/140041/ΙΒ/7-2-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ B΄ 189). Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησής τους και η ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών (αποφάσεις, συμβάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια στα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

Για την Απόφαση, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook