Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Πιο αναλυτικά:

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της:

 Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και αξιολόγησης προτάσεων

 Μονάδα Β΄: Διαχείρισης έργων και

 Μονάδα Γ΄: Οργάνωσης, διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης

προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), για την πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και

ειδικότερα:

Α. Τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) που αφορούν Μηχανικούς οποιασδήποτε ειδικότητας ή πτυχιούχους Θετικών Επιστημών ή Οικονομολόγους ή Λογιστές ή πτυχιούχους Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Β. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμματισμό και υποστήριξη αξιολογήσεων και επαληθεύσεων / πιστοποιήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πρόσκληση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook