Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της Απόφασης:

Η άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τη χορήγηση της άδειας ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012.

Χορήγηση

Α. Φυσικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2. Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος).
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή τουφυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

6. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.
7. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
8. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ. Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Β. Νομικά πρόσωπα

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από:

1. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το καταστατικό συνοδεύεται από πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, για τους υπόχρεουςεγγραφής σε αυτό.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκτός τωνΝ.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio, όπου δηλώνεται εκ μέρους των μέτοχών ή των εταίρων τους ή των μελών των διοικήσεών τους, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μετόχων φορέα απαιτείται παραστατικό που προσδιορίζει τους μετόχους. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μελών Δ.Σ. ή διοικήσεων απαιτείται παραστατικό (έκδοση από ΓΕΜΗ) που προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή των Διοικήσεων.
5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατάτο δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του
κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Ταέγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
6. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει:
i) δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, τόπο μόνιμης διαμονής του.
ii) Ασφαλιστική ενημερότητα εκπροσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος),
iii) Φορολογική ενημερότητα εκπροσώπου

iv) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
7. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται α) από τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κ.Δ.Β.Μ. 1) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κ.Δ.Β.Μ. 2), και β) το διακριτικό τίτλο
8. Παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο)
9 Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Γ. Ενώσεις προσώπων.

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3, και 5 της παραγράφου Β΄ της παρούσας.
2. Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των φυσικών προσώπων ως μέλη του Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής της ένωσης προσώπων, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Επιπλέον απαιτείται παραστατικό που να προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου Β΄ της παρούσας.
3. Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, ως φυσικό πρόσωπο υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις 1 έως και 5 της παραγράφου Α΄ της παρούσας.
4. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
5. Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην υποπ Θ.3, περ. 13, του ν. 4093/2012.

Δ. Τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δύνανται να κατατίθενται σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή με την προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων προς έλεγχο, αν ζητηθεί.

Τροποποίηση άδειας

Ως λόγοι τροποποίησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο νοούνται μεταβολές της άδειας που αφορούν:

1. Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση Δ.Σ., έδρα φορέα)
2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
3. Μεταβολή μορφής εταιρείας Προσωπικών Εταιρειών
4. Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
5. Μεταβολή κτηριακής φύσης: 5.1 προσθήκη νέας δομής, 5.2 επέκταση υπάρχουσας δομής, 5.3 μετεγκατάσταση δομής, 5.4 αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής, 5.5 κατάργηση υπάρχουσας δομής
6. Ένταξη νέων προγραμμάτων στη άδεια
7. Αλλαγή διακριτικού τίτλου

Τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για έναν εκ των ανωτέρω λόγων, είναι τα ίδια με αυτά της αδειοδότησης του άρθρου 2 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τροποποίησης άδειας λόγω μεταβολών κτηριακής φύσης απαιτούνται επιπλέον τα κτηριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας.

Επικαιροποίηση άδειας

Για την επικαιροποίηση των αδειών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Μαϊου κάθε δεύτερο έτος, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Για την αναγγελία απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

α) Δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής τω προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8, και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, με την αναγγελία κατατίθεται ταυτόχρονο ανεξάρτητη αίτηση τροποποίησης με τη σχετική τεκμηρίωση – δικαιολογητικά και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
γ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτά απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και
δ) παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
ε) χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.

Μεταβίβαση αδειών

Για τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:

α) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, η το τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.
β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια, ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.
γ) Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό μεταβίβαση άδειας. Στο βαθμό που έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση άδειας για λόγους μεταβολής κτηριολογικής φύσης σύμφωνα με το οικείο άρθρο της παρούσας.

δ) παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
ε) χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της 10136/ΙΑ/18-11-2012 και 10138/ΙΑ/18-11-2012, (ΦΕΚ 3057/Β΄) κατά το μέρος που αφορά τα κριτήρια αδειοδότησης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

Διαβάστε όλη την Απόφαση εδώ

Επιμέλεια – Γιώργος Σκάθαρος*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook